Dieren­rechten in de grondwet


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard

Dieren worden vaak slechts als ‘ding’ beschouwd dat ondergeschikt is aan de belangen van de mens. Dieren zijn echter net als mensen individuen en hebben bewustzijn en gevoel. We delen hetzelfde leefgebied, maar toch is er sprake van ernstige rechtsongelijkheid. Zo leiden veel dieren een erbarmelijk leven omdat ze door de mens worden gefokt, verhandeld, gebruikt, verdreven, bejaagd en gedood. Elk jaar sterven in ons land meer dan 600 miljoen dieren na een ellendig leven in de veehouderij, en dat alleen voor economisch kortetermijngewin. De Partij voor de Dieren wil een einde aan de uitbuiting van dieren. We werken aan een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens.

Dieren hebben intrinsieke waarde en verdienen de rechten die hen toekomen. Een drastische herziening van onze relatie met dieren is ook in het belang van mensen zelf. Voor veel van de grote mondiale problemen, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en uitputting van de bodem, geldt dat de veehouderij een van de grootste veroorzakers is. De coronacrisis heeft bovendien laten zien dat onze gezondheid direct gevaar loopt als we dieren blijven zien als dingen die we kunnen vangen of fokken en doden. Corona is een zoönose, een ziekte die is overgeslagen van dier op mens. Wetenschappers waarschuwen dat 75% van alle nieuwe infectieziekten die de gezondheid van de mens bedreigt, een zoönose is en dat die steeds vaker zullen voorkomen als we zoveel dieren blijven fokken en doden in de veehouderij, als we blijven handelen in wilde dieren en we natuur en klimaat onder druk blijven zetten. Zoönosen zoals MRSA, Q-koorts, vogelgriep en Mexicaanse griep toonden al eerder aan: het is ook in ons eigen belang om de exploitatie van dieren een halt toe te roepen. Een veiliger wereld voor dieren is een veiliger wereld voor mensen.

 • Aanpak leed tijdens diertransporten en in slachthuizen

  Onze idealen

  • Het verbod op onverdoofd slachten gaat voor iedereen gelden: de uitzondering die ten behoeve van religieuze slacht op dit verbod is gemaakt, wordt geschrapt. Zolang er nog onverdoofd geslacht wordt, geldt verplichte etikettering en wordt uitgesloten dat er onverdoofd wordt geslacht voor de export of de reguliere binnenlandse markt.
  • Diertransporten duren maximaal twee uur. Op warme dagen (dat wil zeggen: op dagen met een verwachte temperatuur van 25 graden Celsius of hoger) mogen dieren niet op transport worden gezet. Er komt veel strengere controle en handhaving van de Nederlandse en Europese transportregels.
  • Transporten van levende dieren naar landen buiten de EU, zoals Turkije en China, zijn niet langer toegestaan. Aan import en doorvoer via de EU van dieren vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten naar Azië komt een einde. Eendagskuikens worden niet langer geëxporteerd en de hele wereld over gevlogen.
  • Veetransportwagens krijgen een GPS-volg systeem, ongeacht de lengte van het transport.
  • Er komt een einde aan de import van jonge kalfjes voor de kalvermesterij.
  • Slacht- en bedwelmingsmethoden die veel pijn en angst veroorzaken, zoals de waterbadmethode bij kippen en CO2-verdoving bij varkens, worden direct afgeschaft.
  • Veemarkten veroorzaken veel dierenleed en stress en worden verboden.
  Meer informatie
 • Bescherming van dieren in het wild wereldwijd

  Onze idealen

  • De import van en handel in exotische dieren wordt verboden en er komt een waterdicht vergunningensysteem. Nederland zet zich hier actief internationaal voor in bij CITES.
  • Opsporing en handhaving van de illegale handel in bedreigde diersoorten wordt geïntensiveerd. Er komt een gespecialiseerde taskforce van voldoende omvang en met voldoende mandaat. Illegale handelaren worden strenger gestraft en jachttoerisme en de import van jachttrofeeën worden volledig aan banden gelegd.
  • Nederland verzet zich actief tegen walvisjacht en zeehondenjacht en voert het internationaal protest tegen deze slachtingen aan. Nederland pleit bij de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) voor een jachtverbod op kleinere walvisachtigen, zodat ook dolfijnen niet meer mogen worden bejaagd. Nederland verzet zich actief tegen de dolfijnenslachtingen op de Faeröereilanden en in Japan.
  • Nederland is als handelsland een belangrijk doorvoerland voor walvisvlees en andere ongewenste dierlijke producten. Nederland verbiedt het doorvoeren van deze producten.
  • Nederland maakt zich sterk voor een totaalverbod op de vangst van (blauwvin)tonijn en het ontvinnen van haaien.
  Meer informatie
 • Circus, dierentuin, dolfinarium, kinderboerderij
 • Dieren en hun vacht zijn geen modeaccessoire

  Onze idealen

  • Nederland maakt zich sterk voor een Europees fokverbod voor dieren die gebruikt worden voor de productie van bont en dons.
  • De import en verkoop van bont en angorawol wordt verboden.
  • De import en verkoop van dons van levend geplukte en gedwangvoederde ganzen en eenden wordt verboden.
  • Zolang bontproducten nog verkocht mogen worden, is duidelijke etikettering hiervan verplicht, met informatie over de herkomst, het aantal dieren dat voor het product is gedood en de wijze waarop ze gedood zijn.
  • Ook op leren producten moet de herkomst van het leer verplicht vermeld worden. Import en verkoop van leer afkomstig van dieren die speciaal voor de leerindustrie worden gefokt, zoals krokodillen, slangen, kangoeroes en hagedissen, wordt verboden.
  Meer informatie
 • Dieren hebben recht op natuurlijk gedrag

  Onze idealen

  • Alle dieren in de veehouderij krijgen vrije uitloop naar de wei met voldoende schuilmogelijkheden tegen weersomstandigheden als hitte en regen. In de stal beschikken dieren over voldoende ruimte, stro en afleidingsmateriaal en hebben ze de mogelijkheid om zich terug te trekken of juist samen te zijn.
  • Kalfjes en lammetjes worden niet langer meteen na de geboorte weggehaald, maar mogen opgroeien bij hun moeder in de wei en de melk drinken die voor hen bedoeld is. Dat moet ook gaan gelden voor de stierkalfjes, de rammetjes en de bokjes.
  • Kraamboxen waarin zeugen tussen stangen staan worden verboden. Zeugen krijgen de gelegenheid te nestelen en hun biggetjes te verzorgen.
  • Geen pijnlijke ingrepen meer als het castreren van biggen, het afbranden of knippen van staarten, het afvijlen van tanden en het onthoornen van koeien en geiten.
  • Er komt een verbod op het vergassen van pasgeboren haantjes in de eierindustrie.
  • De productie van blank kalfsvlees wordt verboden. Het is onaanvaardbaar dat kalveren voor dit vlees expres ziek gemaakt worden met een ijzerarm dieet dat tot bloedarmoede leidt.
  • Er komt een verbod op het fokken, gebruiken en houden van dieren als er niet kan worden voorzien in hun natuurlijke behoeften, of als door de houderij ernstig lijden ontstaat. De eenden- en konijnenhouderij worden in elk geval verboden.
  Meer informatie
 • Dieren in de veehouderij

  Onze idealen

  De Partij voor de Dieren wil dieren bevrijden uit de voedselketen. In de tussentijd moet het leed van dieren in de veehouderij zoveel mogelijk beperkt worden. Smakelijke, plantaardige en duurzame alternatieven voor vlees bieden hoop voor de dieren en onze toekomst. Het kabinet moet zich actief inzetten om die transitie op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd te krijgen. De Partij voor de Dieren wil dat er goede voorlichting komt over het lijden en sterven van dieren dat nu voor consumenten verborgen wordt gehouden.

  Meer informatie
 • Dieren zijn er niet voor het vermaak van mensen

  Onze idealen

  • Surplusdieren moeten onmiddellijk de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Fokken met dieren ter bevoorrading van dierentuinen, shows en kinderboerderijen moet direct stoppen. Jonge en pasgeboren dieren worden niet meer als publiekslokker gebruikt.
  • Het vastketenen van wilde dieren, zoals olifanten en roofvogels, wordt onmiddellijk verboden. Dieren krijgen de ruimte die ze nodig hebben in een zo natuurlijk mogelijke omgeving in een opvang, wanneer uitplaatsing in hun natuurlijke leefgebied niet mogelijk is.
  • Dierentuinen worden omgevormd tot gespecialiseerde opvanglocaties. In plaats van financiële belangen, of die van bezoekers, centraal te stellen, komt het dierenwelzijn op de eerste plaats te staan.
  • Het Dolfinarium en aquaria worden gesloten. Sommige locaties zouden kunnen dienen als (tijdelijke) opvanglocatie voor gestrande of illegaal verhandelde zee(zoog)dieren.
  • Er komen strengere wettelijke eisen voor het welzijn van dieren in kinderboerderijen, met het natuurlijk gedrag van de dieren als norm. Dieren zijn geen speelgoedknuffels en krijgen de vrijheid om op een rustige plek te leven zonder constant door mensen opgetild of aangehaald te worden.
  • Het verbod op het gebruik van wilde dieren als publieksvermaak, zoals in circussen en wildparken, wordt uitgebreid met (zee)zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels. Geen enkel dier hoort in een circus thuis.
  • Tradities en feesten waarbij dieren worden gebruikt of gedood, zoals levende kerststallen, zwientje tikken en kallemooi met levende hanen, worden afgeschaft.
  • Er komt een Paardenbesluit waarin de basisregels voor het welzijn van paarden wettelijk worden vastgelegd. Paarden krijgen de ruimte voor natuurlijk en sociaal gedrag in kuddes en de dagelijkse mogelijkheid om vrij te bewegen in de buitenlucht. Schadelijke trainingsmiddelen en -methoden worden verboden en er komt een minimumleeftijd waarop pony’s en paarden belast mogen worden.
  • Er komt een gedragscode voor het gebruik van dieren in kunst en media.
  • Sport en wedstrijden waarbij dieren worden gebruikt of gedood, zoals kamelenraces, duivensport, hengelen en het rapen van kievitseieren, worden verboden.
  • Er komt een einde aan de verhuur van dieren.
  Meer informatie
 • Dierenrechten in de grondwet

  Onze idealen

  • De rechten van dieren worden in de Grondwet erkend en vastgelegd.
  • De Wet Dieren wordt vervangen door een échte dierenbeschermingswet, waarbij de intrinsieke waarde van het dier en het natuurlijk gedrag van dieren niet meer opzij worden geschoven voor economische belangen.

  Dieren verdienen het om met respect en mededogen behandeld te worden. In de praktijk krijgen dieren echter nauwelijks wettelijke bescherming. Denk aan stalbranden: voor wc-rollen gelden brandveiligheidsregels, voor levende dieren in stallen niet. Een absurde politieke keuze die ieder jaar vele tienduizenden slachtoffers maakt. Wanneer dieren rechten hebben, kan veel dierenleed worden voorkomen of bestraft.

  Meer informatie
 • Een einde aan de bio-industrie

  Onze idealen

  De manier waarop dieren in de gangbare veehouderij worden gehouden is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien vaak niet eens daglicht. Er worden zo immens veel dieren gehouden voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood gaat drastisch omlaag. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.

  • Het aantal dieren in de veehouderij krimpt om te beginnen met minstens 75%.
   • Er komen wettelijke regels die de brandveiligheid van stallen waarborgen, zoals een forse beperking van het aantal dieren per stal, verplichte sprinkler- of watermistinstallaties, verplichte vluchtmogelijkheden zoals valwanden en een verbod op luchtwassers.
   Meer informatie
  • Fok en handel in dieren
  • Geef dieren de ruimte, stop de jacht

   Onze idealen

   • De intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren zijn voortaan uitgangspunt van beleid.
   • In het wild levende dieren worden niet gedood. Alleen om dringende redenen, bijvoorbeeld als een dier uitzichtloos of ernstig lijdt of de volksgezondheid wordt bedreigd, kan de overheid een uitzondering maken na raadpleging van onafhankelijke deskundigen. De ontheffing hiervoor wordt alleen door de landelijke overheid afgegeven, niet door provincies.
   • De landelijke lijst van vrij bejaagbare soorten wordt afgeschaft. Er komt een verbod op het doden van in het wild levende dieren door hobbyjagers. De Wet natuurbescherming wordt aangepast tot wet die echt de natuur beschermt.
   • Het vangen van dieren uit het wild of het uitzetten van dieren ten behoeve van de jacht en de illegale jacht worden aangepakt met meer veldtoezicht en strengere straffen. Jagers krijgen eerder dan nu het geval is een levenslang jachtverbod bij ernstige wetsovertredingen.
   • Jachttoezichthouders en andere buitengewoon opsporingsambtenaren mogen niet in dienst zijn bij de jachthouders op wie ze toezicht moeten uitoefenen. Faunabeheereenheden (jagersclubs) worden afgeschaft.
   • Het organiseren van jachttoerisme in binnen- en buitenland wordt verboden, evenals het adverteren voor deze activiteiten.
   • Dieren mogen niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd.
   • Er komt een landelijk dekkend netwerk van zorg voor in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt, waarbij jagers niet langer betrokken zijn vanwege hun dubbele agenda.
   • Dieren krijgen de ruimte, rust en bescherming om te leven naar hun aard. Natuurgebieden worden verbonden om migratie mogelijk te maken en de populatiedynamiek in balans te houden.
   • Wolven vormen een verrijking van de natuur in Nederland en dragen bij aan een grotere biodiversiteit. Schapenhouders en boeren krijgen voorlichting over het beschermen van hun dieren zonder wolven te doden. Voor preventie komt subsidie waar dat nodig is.
   • De koning stopt met jagen en het Koninklijk Jachtdepartement wordt niet langer gesubsidieerd. Het Kroondomein blijft het gehele jaar open voor publiek.
   Meer informatie
  • Geen enkel dier is een proefkonijn, stop dierproeven

   Onze idealen

   • Nederland zet zich in voor een versnelling van de internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
   • Onderzoek met primaten wordt zo snel mogelijk verboden. Er komt een plan (met tijdpad) om het apenonderzoekscentrum BPRC zo spoedig mogelijk te sluiten.
   • Er komt een einde aan het fokken en doden van proefdieren die in voorraad worden gehouden.
   • Biotechnologie bij dieren - waaronder genetische manipulatie en klonen - wordt verboden.
   • Het wordt mogelijk dat een rechter de na- leving van de Wet op de dierproeven kan toetsen. Burgers en maatschappelijke orga nisaties krijgen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen voorgenomen dierproeven.
   • Het budget dat de overheid jaarlijks aan dierproeven besteedt wordt stapsgewijs overgeheveld naar onderzoek zonder proefdieren.
   Meer informatie
  • Geen plofdieren

   Onze idealen

   Veel dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze in een paar weken kunnen worden vetgemest. Dit zorgt voor ernstige welzijnsproblemen. Zo zakken plofkippen door hun pootjes en kunnen dikbilkoeien niet meer natuurlijk bevallen. Een dierwaardig bestaan betekent ook dat dieren zich op natuurlijke wijze kunnen voortplanten en niet langer kunstmatig en veelvuldig geïnsemineerd worden.

   • Het fokken op extreem snelle groei (zoals bij kippen en varkens) of op extreme productie (zoals bij melkkoeien) wordt verboden.
   • Er komt een maximum voor de ‘productie’ per dier.
   • Er komt een verbod op het insemineren van dieren.
   • Er komt een verbod op kunstmatige methoden van zaadwinning.
   • Er komt een einde aan het doorfokken op steeds grotere aantallen biggetjes die een zeug per dracht moet werpen.
   • Nederland maakt zich in de EU sterk voor een verbod op de productie van foie gras (ganzen- of eendenlever) en stelt een handels- en importverbod in voor deze producten.
   Meer informatie
  • Goed toezicht en strenge handhaving

   Onze idealen

   • Stallen en slachterijen krijgen permanent cameratoezicht. Dit komt bovenop controles door de dierenartsen van de NVWA ter plaatse.
   • De bezem gaat door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het falende management en NVWA-medewerkers die niet willen handhaven gaan eruit. De dienst gaat weg bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en komt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid te vallen.
   • De controle op alle schakels in de veehouderij wordt opgevoerd en komt in handen van de overheid in plaats van de sector zelf.
   • Het tempo waarmee dieren door slachthuizen worden gejaagd gaat fors omlaag. Het aantal dieren dat wordt geslacht, wordt afgestemd op het toezicht dat de NVWA kan waarmaken. Dat zijn er dus veel minder dan nu. Om fraude en corruptie te voorkomen, gaan controleurs rouleren tussen slachthuizen. Er is dus geen vaste controleur meer per slachthuis.
   • Slachthuizen waar ernstige overtredingen plaatsvinden, gaan direct dicht. Medewerkers die zich schuldig maken aan extra mishandeling van de dieren boven op het leed dat zij toch al ondergaan in het slachthuis, krijgen een blijvend beroepsverbod.
   • De NVWA legt bij overtredingen direct forse boetes op, gerelateerd aan de omzet van de slachterij, en maakt de controlegegevens openbaar, evenals het antibioticaregister in de veehouderij.
   • Er komt een einde aan de verplichting om dieren te oormerken. Zolang deze regels nog gelden, krijgen gewetensbezwaarden een ontheffing van de oormerkplicht. Het kabinet pleit op Europees niveau voor de ontwikkeling en invoering van een diervriendelijker alternatief, zoals chipherkenning.
   • Dierenwelzijn moet voorop staan bij de training en inzet van politiehonden en -paarden. Er worden andere methoden voor oproerbeheersing ontwikkeld zodat paarden niet langer ingezet worden bij rellen. Er wordt onderzocht welke alternatieven er gebruikt kunnen worden voor de inzet van politiehonden als geweldsmiddel.
   Meer informatie
  • Het eerlijke verhaal over het lijden van dieren in de vee-industrie

   Onze idealen

   • Er komt een einde aan misleidende communicatie, verhullende termen en reclame voor dierlijke producten.
   • De overheid draagt zorg voor onafhankelijke beelden van de realiteit in stallen, slachthuizen en de visserij en brengt die actief naar buiten. Ook zorgt de overheid voor goede publieksinformatie over wat dieren ondergaan ten behoeve van dierlijke producten.
   • De overheid gaat feiten en cijfers over dieren in de veehouderij volledig en helder registreren en op een toegankelijke manier publiceren. Dat gaat onder meer over het aantal dieren dat voortijdig sterft in de stallen of dood aankomt bij het slachthuis na transport.
   • Op vlees, zuivel en eieren komt een duidelijk etiket dat laat zien waar het betrokken dier geboren is, hoe en hoelang het geleefd heeft en – in geval van vlees – waar en hoe het dier geslacht is. Op vleeswaren komt een QR-code met een stream naar het slachthuis waar het dier is geslacht, zodat consumenten zelf het slachtproces kunnen beoordelen.
   Meer informatie
  • Huisdieren

   Onze idealen

   • Fokken op extreme uiterlijke kenmerken van huisdieren is niet toegestaan, net zomin als het toepassen van inteelt bij de fok. Handel in en import van deze dieren is verboden.
   • De invoer van buitenlandse puppy’s uit fokschuren wordt verboden. Hierop wordt, in samenwerking met de ons omringende landen, streng gecontroleerd.
   • De minimumleeftijd voor het scheiden van kittens van hun moeder gaat omhoog naar 12 weken.
   • De chipplicht voor honden wordt uitgebreid naar katten.
   • Dierenwinkels worden aangemoedigd om te stoppen met de verkoop van dieren. Zij kunnen hun klanten in plaats daarvan doorverwijzen naar een opvangcentrum of asiel.
   • Om impulsaankopen te voorkomen, wordt verkoop van dieren via internet, tuincentra, markten en andere locaties verboden. Dieren- asiels zijn hiervan uitgezonderd.
   • Er komen minimumnormen voor dierbenodigdheden als hokken en kooien. Het in afzondering houden van sociale dieren, zoals konijnen, wordt verboden, net als de verkoop van vissenkommen en te kleine hokken of kooien. Nieuwe eigenaren krijgen actief informatie aangeboden over welzijnsnormen en -regels.
   • Er komt een korte positieflijst van dieren die, gelet op hun natuurlijke gedrag en behoeften, geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden.
   • Markten waar dieren worden verkocht of tentoongesteld, zoals paarden- of vogelmarkten, worden verboden, net als online dierenmarkten of websites.
   Meer informatie
  • Huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren
  • Mishandeling en verwaarlozing
  • Mode
  • Opvang van gezelschapsdieren
  • Preventie in plaats van bestrijding

   Onze idealen

   • Rond vliegvelden worden geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar komen weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn. Door een flinke krimp van het aantal vliegbewegingen komt er ook weer ademruimte voor mens en dier.
   • Het vergassen van in het wild levende dieren, waaronder ganzen, wordt verboden. Ganzen in de omgeving van vliegvelden worden zo nodig gelokt naar aantrekkelijk gemaakte gebieden waar de dieren veilig kunnen verblijven.
   • Boeren krijgen alleen schadevergoeding als ze diervriendelijke methoden hebben gebruikt om schade te beperken en die niet hebben geholpen.
   • Jaarlijks sterven zo’n 50.000 muskus- en beverratten een gruwelijke dood in een klem of verdrinkingsval. Dit moet stoppen. De overheid moet inzetten op preventie en versterkte dijkbewaking.
   • Er komen afrasteringen van wegen en dorpskernen voor zwijnen en herten. Op wegen in en rond natuurgebieden gaat bovendien een nachtelijke snelheidsbeperking gelden.
   • Afval trekt dieren aan. Zwerfafval en ondeugdelijk aangeboden afval worden actief bestreden.
   • Er komen alternatieve nestgelegenheden voor meeuwen en duiven om overlast in het bewoonde gebied te voorkomen.
   • Verwilderde katten worden niet gedood, maar gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggezet. Zo wordt op diervriendelijke wijze voorkomen dat verwilderde kattenpopulaties zich uitbreiden.
   • Lanen en straten met veel eikenbomen worden met struiken en nestkasten aantrekkelijk gemaakt voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Het gebruik van gif en plakstrips rond bomen is geen oplossing. Het doodt veel natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, vergiftigt de omgeving en veroorzaakt veel dierenleed.
   • Probleembevers bestaan niet. Er mogen geen ontheffingen komen om deze beschermde dieren te doden.
   Meer informatie
  • Sport, tradities, kunst, media
  • Vissen voelen pijn

   Onze idealen

   • We willen af van de staandwantvisserij. In deze staande netten komen onder andere bruinvissen vast te zitten, waardoor ze verdrinken.
   • Het levend koken van dieren als kreeften, krabben en garnalen en de verkoop van levende dieren voor consumptie wordt verboden.
   • Bestaande viskwekerijen worden onafhankelijk getoetst op dierenwelzijn en duurzaamheid. Viskwekerijen die deze toets niet doorstaan, verdwijnen.
   • Onverdoofde slacht van vissen wordt verboden.
   • Sportvissen (de hengeljacht) is een vorm van tijdverdrijf die ernstig dierenleed veroorzaakt en wordt verboden.
   Meer informatie
  • Zorg voor huisdieren, opvang en noodhulp

   Onze idealen

   • Er komen landelijke richtlijnen voor de financiering van dierenopvangcentra en wildopvangcentra. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten zorgen voor voldoende financiering.
   • De huisdierensector gaat meebetalen aan de opvang en verzorging van afgestane en gevonden dieren. Per verkocht dier wordt een bijdrage gestort in een opvangfonds.
   • Het netwerk van opvangcentra en dieren ambulances wordt landelijk dekkend.
   • Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten bevoegdheden om snel ter plaatse te kunnen zijn voor noodhulp aan dieren, zoals een vergunning om over bus- of trambaan te rijden en het recht om vrij te kunnen parkeren.
   • Het redden van dieren krijgt een vaste plaats in draaiboeken van hulpdiensten en rampenplannen.
   • Als mensen thuis zorg nodig hebben, wordt ook voorzien in hulp bij de zorg voor de aanwezige dieren. Het wordt mogelijk voor mensen om hun huisdier mee te nemen naar een zorginstelling.
   • In opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld is ook plaats voor hun huisdieren, als dat nodig is. Zo nodig worden huisdieren opgevangen in gastgezinnen.
   • Zorg voor dieren is geen luxegoed, maar noodzaak: net als medische hulp voor mensen wordt ook de diergeneeskundige zorg vrijgesteld van btw.
   Meer informatie
  • Bescherming politiehonden- en paarden

   De Partij voor de Dieren pleit voor goede bescherming van dieren (honden en paarden) die bij rellen en andere evenementen worden ingezet door bijvoorbeeld de Politie, de douane en Defensie. Het dierenwelzijn moet daarbij altijd voorop staan. Waar mogelijk moet worden ingezet op het ontwikkelen en gebruiken van alternatieve methoden voor ordehandhaving en oproerbeheersing.

   Om het gebruik van de politiepaarden bij rellen maken wij ons zorgen. Hierbij krijgen paarden te maken met beangstigende scènes en zijn ze vaak doelwit van het publiek. Het komt hierbij voor dat de paarden gewond zijn, raken of worden aangevallen. Paarden zijn vluchtdieren en dat maakt hen snel angstig. Om de paarden enigszins te beschermen tegen het geweld krijgen ze plastic oog-, neus- en beenbeschermers, maar dit is in veel gevallen onvoldoende. Naast de paarden kunnen ook demonstranten ernstig verwond raken door de paarden. De PvdD vindt het belangrijk dat de politie zich inzet voor het gebruiken en ontwikkelen van andere methoden voor oproerbeheersing.

   Daarnaast dienen diervriendelijke voorzieningen te worden getroffen voor honden en paarden die niet meer geschikt zijn om te werken.

   De Partij voor de Dieren vindt dat het welzijn van werkdieren moet altijd voorop staan.

   Meer informatie
  • Dierenrechten in de Grondwet

   De Partij voor de Dieren vindt dat dieren rechten moeten krijgen.

   Wij streven naar een versterking van de morele en juridische status van dieren in Nederland, door middel van erkenning van dieren als wezens met bewustzijn en gevoel. Dieren in Nederland worden voor de wet nu nog als dingen beschouwd. Wij willen bewerkstelligen dat dit niet langer het geval is en dat de intrinsieke waarde van het dier uitgangspunt wordt. Wij vinden dat op nationaal niveau de rechten van dieren in de Grondwet moeten worden vastgelegd en dat de bescherming van dieren in een zelfstandige dierenbeschermingswet moet worden gewaarborgd.

   Meer informatie
  • Einde aan dierproeven

   De Partij voor de Dieren is tegen dierproeven

   Tegen dierproeven bestaat veel maatschappelijke weerstand. Veel mensen realiseren zich dat dieren ook overeenkomsten met mensen kennen als het gaat om het ervaren van pijn, angst en stress. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan alle dierproeven. Dit willen we bereiken door dierproeven snel uit te faseren, in combinatie met de ontwikkeling van proefdiervrije technieken.

   Het belang van het stoppen van dierproeven

   Het stoppen van dierproeven is in het belang van dier en mens. De gegevens uit proefdierenonderzoek moeten namelijk worden ‘vertaald’ naar de mens. Daar gaat het vaak mis: zo’n 90% van de dierproeven heeft geen enkele betekenis voor de mens. Het onderzoek kost veel levens van proefdieren, maar levert weinig op. Dat is één van de redenen waarom proefdierenonderzoek zo duur is. Dat geld kan beter worden gestoken in onderzoek naar ziekten waar geen dieren voor hoeven te worden gebruikt.

   Proefdiervrij onderzoek en technieken

   De Partij voor de Dieren wil dat er flink geïnvesteerd wordt in proefdiervrij onderzoek. Mede dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is het budget voor proefdiervrij onderzoek in Nederland inmiddels verdubbeld. Van belang is dat ontwikkelde proefdiervrije technieken daadwerkelijk kunnen worden toegepast. De goedkeuring van een proefdiervrije techniek neemt vaak jaren in beslag. De Partij voor de Dieren vindt dat dit proces sterk moet worden versneld, zodat nieuwe onderzoeksmethoden meteen mogen worden toegepast.

   Meer informatie
  • Fokken van overtollige proefdieren

   Jaarlijks worden in Nederland meer dan een miljoen proefdieren gefokt en uiteindelijk gedood. Hiervan wordt ongeveer de helft gebruikt in experimenten. De overige dieren worden als ‘voorraad' gehouden en later als zijnde ‘overtollig’ gedood.

   De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het fokken en doden van overtollige proefdieren.

   Meer informatie
  • Genetische manipulatie en klonen van dieren

   De Partij voor de Dieren is tegen biotechnologie bij dieren, zoals genetische manipulatie of klonen van dieren.

   In Nederland worden ieder jaar meer dan honderdduizend dieren, vooral muizen en ratten, gebruikt in biotechnologische experimenten. Genetische manipulatie is een verspillende techniek; er zijn tientallen dieren nodig voordat onderzoekers een nieuw genetisch gemanipuleerd dier hebben ‘gemaakt’.

   Vooral de moederdieren hebben ernstig te lijden onder de handelingen die worden uitgevoerd om de zogenaamde transgene dieren te maken, maar ook de nakomelingen die met genetische defecten geboren worden, zijn zelfs voordat er experimenten op hen worden verricht al in hun lichamelijke integriteit aangetast. Genetische manipulatie heeft de afgelopen jaren bovendien geleid tot een stijging van het totale aantal dierproeven. Bovendien draagt genetische manipulatie van dieren weinig bij aan de ontwikkeling van medicijnen of meer begrip van ziekteprocessen. Het nabootsen van ziekten door dieren genetisch te veranderen is geen goede manier om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en genezing van ziekten bij mensen.

   De Partij voor de Dieren wil een verbod op genetische manipulatie en op het klonen van dieren. Ook de import van deze dieren willen wij niet toestaan.

   Meer informatie
  • Huifkarrentochten met paarden

   De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het gebruik van paarden om een huifkar of koets te trekken.

   Bij warm weer en in de felle zon kunnen paarden last krijgen van de hitte of en/of van zonnebrand. Zeker bij temperaturen van meer dan 25 graden is het onwenselijk om paarden aan het werk te zetten. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er bij warme temperaturen geen huifkarrentochten met paarden mogen plaatsvinden. Dit voorkomt dat paarden oververhit raken of verbranden in de felle zon.

   Meer informatie
  • Onze naam

   De belangrijkste drijfveer van de Partij voor de Dieren is het belang van de zwaksten te beschermen tegen het recht van de sterkste.

   De dieren zijn de allerkwetsbaarsten en komen in een wereld waar de mens en zijn geld centraal staan, nooit of hooguit als laatste aan de beurt. Nog nooit eerder in de geschiedenis vinden er op zo’n grote schaal vernietiging en mishandeling van dieren plaats in onder meer de bio-industrie, proefdiercentra en de natuur.

   De Partij voor de Dieren wil af van het menscentrale denken. De mens is de enige levende soort op aarde die zijn eigen leefomgeving en die van andere levende wezens vernietigt. De partijnaam zet aan tot discussie over de verkeerde focus van de mens op het centraal stellen van zijn eigen kortetermijnbelangen. De focus van de Partij voor de Dieren op de allerkwetsbaarsten, op de stemlozen op deze aarde, vormt de garantie dat de partij niet het recht van de sterkste centraal stelt, maar de belangen van de zwaksten een volwaardige plaats geeft. Al in 2006 zei Rudy Kousbroek, als lijstduwer voor onze partij, dat een goede partij voor de dieren automatisch een goede partij voor mensen is. Dat maken we graag waar. Niet in naam, maar in ons stemgedrag dat door steeds meer mensen breed gewaardeerd wordt.

   Meer informatie
  • Openbaarheid dierproeven

   Informatie over individuele dierproeven is nog steeds geheim. De geheimzinnigheid vermindert een open debat. De Partij voor de Dieren wil dat er openbaarheid komt over dierproeven: onderzoekers moeten precies aangeven wat ze willen onderzoeken en wat ze met de dieren van plan zijn. Daarnaast moet er een voor iedereen toegankelijke databank komen waarin alle resultaten van dierproeven worden gepubliceerd.

   Er moeten wettelijke mogelijkheden voor burgers en maatschappelijke organisaties komen om bezwaar te kunnen maken tegen geplande dierproeven. Het wordt, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, ook mogelijk dat de rechter zich uitspreekt over de naleving van de Wet op de dierproeven.

   Meer informatie
  • Stoppen met proeven op apen

   Proeven op apen (primaten) zijn in Nederland nog steeds dagelijkse praktijk.

   Deze experimenten vinden vooral plaats in het BPRC te Rijswijk, het grootste apenonderzoekscentrum van Europa. De Partij voor de Dieren wil dat onderzoek met apen zo snel mogelijk wordt verboden en dat het BPRC sluit. Tegen proeven op apen bestaat veel maatschappelijke weerstand. De experimenten zijn vaak erg wreed en pijnlijk.

   Ook in de wetenschap is er toenemende kritiek op proeven met apen. Het onderzoek met apen draagt weinig bij aan de genezing van ziekten. Als bij het testen van potentiele medicijnen na het proefdieronderzoek wordt overgegaan tot onderzoek bij mensen, valt 90% van de stoffen alsnog af. Daarmee zijn dieren, inclusief apen, een omslachtig en inefficiënt model om meer te weten te komen over de menselijke gezondheid.

   De 10 miljoen euro subsidie die de overheid jaarlijks aan het apenonderzoekscentrum schenkt, kan beter besteed worden aan de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoekmethoden. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe technische ontwikkelingen maken het mogelijk om over te stappen naar een betere wetenschap, betere regels en betere beantwoording van wetenschappelijke vragen, zonder gebruik te maken van apen of andere proefdieren. Uiteindelijk is dat ook beter voor de patiënten, want nieuwe proefdiervrije onderzoeksmethoden leveren vaak sneller en betrouwbaardere informatie op dat de achterhaalde proeven op apen.

   Meer informatie
  • Welzijn werkdieren moet altijd voorop staan

   Het welzijn van werkdieren, zoals politiepaarden en politiehonden, moet altijd voorop staan. Waar mogelijk moet worden ingezet op het ontwikkelen en gebruiken van alternatieve methoden voor ordehandhaving en oproerbeheersing.

   Wij maken ons zorgen om het gebruik van de politiepaarden bij rellen. Hierbij krijgen paarden te maken met beangstigende scènes en zijn ze vaak doelwit van het publiek. Het komt hierbij voor dat de paarden gewond zijn, raken of worden aangevallen. Paarden zijn vluchtdieren en dat maakt hen snel angstig. Om de paarden enigszins te beschermen tegen het geweld krijgen ze plastic oog-, neus- en beenschermers, maar dit is in veel gevallen onvoldoende. Naast de paarden kunnen ook demonstranten ernstig verwond raken door de paarden.

   Hulp- en geleidehonden

   De Partij voor de Dieren vindt dat mensen met een beperking met een hulp- en/of geleidehond toegang moeten hebben tot openbare gelegenheden. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren wordt een wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt behandeld in de Tweede Kamer. Daarnaast is het vanaf half 2015 verplicht geworden om assistentiehonden mee te mogen nemen in taxi’s.

   Meer informatie

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer

  Gerelateerd

  Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
  Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws