Dominik lange VU Oi QW4 Oe LI unsplash

Zorg voor iedereen

Er is weinig zo waardevol als een goede gezondheid. De coronacrisis heeft laten zien dat een gezonde omgang met dieren en de natuur letterlijk van levensbelang is, juist ook voor de mens. De dreiging van een nieuwe pandemie is niet verdwenen. Door de enorme veehouderij vormen de vogelgriep en andere zoönosen een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Nederland zit op een tikkende tijdbom. Ook op andere terreinen negeert de Nederlandse overheid haar grondwettelijke plicht om de volksgezondheid te beschermen, bijvoorbeeld door ziekmakers als de intensieve vee-industrie en bedrijven als Tata Steel en McDonald’s de hand boven het hoofd te houden. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid de volksgezondheid weer op één zet.

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie moet het uitgangspunt en niet het sluitstuk worden van volksgezondheidsbeleid. Dat betekent eerst en vooral dat de overheid de grote ziekmakers een halt toeroept.

Iedereen wil een gezond en vitaal leven leiden. Voor de Partij voor de Dieren is het cruciaal dat we veel meer doen om ziektes te voorkomen en het collectieve welzijn te vergroten. We gaan dus voluit inzetten op preventie. Daar zijn fundamentele keuzes voor nodig. We gaan bedrijven en sectoren aanpakken die onze leefomgeving en ons voedsel ongezond maken ten gunste van hun verdienmodel, in plaats van mensen de schuld te geven van een ongezonde leefstijl. We gaan de kans op het ontstaan van een nieuwe pandemie fors verkleinen met een gezonde landbouw met veel minder dieren. We gaan de gezondheid van omwonenden van veehouderijen en de vervuilende industrie eindelijk op één zetten. En we gaan voor een omgeving zorgen waarin gezond eten wordt gestimuleerd. Het recht op een gezonde leefomgeving gaat boven financiële bedrijfsbelangen.

Gezondheid moet de hoeksteen worden van al het beleid.

Iedereen heeft recht op liefdevolle zorg. Maar er is toenemende ongelijkheid in welzijn en gezondheid. Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaker stress, diabetes en hart- en vaatziektes. Het is niet rechtvaardig dat iemands gezondheid grotendeels bepaald wordt door het gezin of de wijk waarin diegene opgroeit. De Partij voor de Dieren wil een stabiele basis voor iedereen in de samenleving en de gezondheidskloof verkleinen.

Er komt een eerlijke verdeling van de lasten en een einde aan het dominante marktdenken in de zorg. Mensen met meerdere chronische ziektes betalen op dit moment relatief veel zorgkosten. Dat moet eerlijker! De zorg is geen markt, maar een basisvoorziening. Het zorgbudget moet bovendien op de goede plaats terechtkomen: niet bij managers en investeerders, maar bij de zorgprofessional. We zorgen ervoor dat de mensen die in de zorg werken een eerlijk loon krijgen en meer inspraak krijgen over hun werkzaamheden.

Zorg voor iedereen

Een gezonde leefomgeving

Op dit moment gaan bedrijfsbelangen te vaak voor de gezondheid van omwonenden. De Partij voor de Dieren draait het om. Er is geen recht op vervuiling, wel op een gezonde leefomgeving. Of het nu gaat om een groene wijk, schone lucht of bescherming tegen de vervuilende industrie; gezondheid moet het uitgangspunt zijn in al het beleid.

3 concrete plannen

 1. Sport toegankelijk maken voor iedereen
 2. Gezond eten wordt makkelijker
 3. Strengere normen luchtkwaliteit

Mentaal gezond en minder stress

Gezondheid gaat niet alleen over lichamelijke, maar ook over mentale gezondheid. Door onze omgeving zo in te richten dat we echt tot rust komen, maken we onze psychische gezondheid sterker. In plaats van steeds meer werkdruk en ‘aan’ staan maken we plaats voor rust en zorg voor elkaar.

5 concrete plannen

 1. Lange wachttijden GGZ tegengaan
 2. Een integrale aanpak voor suïcidepreventie
 3. Breed plan van aanpak voor psychische gezondheid
 1. Een goede mentale gezondheid begint op school
 2. Neurodiversiteit krijg een plek in GGZ-opleidingen

Betaalbaar voor iedereen

Wij willen dat de zorg toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft en dat die van goede kwaliteit is. De laatste jaren is er te veel focus geweest op de kosten van de zorg, die door de wijze waarop de zorg nu is ingericht ook juist steeds verder toenemen. Zorgverzekeraars hebben te veel macht gekregen.

5 concrete plannen

 1. Bezuinigingen op het PGB terugdraaien
 2. Bescherming WAO'ers
 3. Bezuinigingen op de WMO terugdraaien
 1. Behouden Wajong
 2. Geen afbreuk Wet sociale werkvoorziening

Aandacht voor alle behoeften

Een patiënt is een persoon, en geen nummer. Zo gaan we mensen voortaan ook behandelen. Iedereen die klachten heeft, vindt voortaan een goede plek in het Nederlandse zorgstelsel. De overheid garandeert een divers zorgaanbod. De zorg blijft regionaal toegankelijk en lokale zieken- huizen blijven overeind. Gemeenten krijgen genoeg middelen om goede zorg aan te bieden, die ook alleen dáárvoor aangewend worden. De kosten, uitvoering en kwaliteit zijn in elke gemeente gelijk.

5 concrete plannen

 1. Meer diversiteit en inclusiviteit in de zorg
 2. Keuzevrijheid bij een voltooid leven
 3. Niet verplicht vaccineren
 1. Alternatieve geneeswijze als ondersteuning of toevoeging
 2. Zorgvuldige afweging bij embryoselectie

Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer mensen met psychische of fysieke klachten snel bij een arts of therapeut terechtkunnen, voorkomt dat erger. De eerstelijnszorg, zoals huis- artsen, is cruciaal om ziektes vroeg op te sporen. Dit zorgt ervoor dat er later geen zware medicijnen of operaties nodig zijn. Zorgverleners moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen, zonder dat ze onnodig veel moeten registreren of handelingen moeten verrichten waarvan ze weten dat ze weinig toevoegen voor de patiënt.

2 concrete plannen

 1. Verklein de kans op een volgende pandemie
 2. Inzetten op preventieve gezondheidszorg

Meer zorg, minder markt

De zorg dient weer te draaien om samenwerking ten dienste van de patiënt, in plaats van om onderlinge concurrentie. Zo houden we de zorg voor iedereen toegankelijk. Sinds 2006 wordt medische en mentale zorg vergoed per handeling in plaats van wat voor de patiënt het beste is. Betaling per handeling maakt het aantrekkelijk om vooral dure medische ingrepen te doen. Dat maakt de medische zorg in Nederland duurder, wat vervolgens weer leidt tot bezuinigingen. Deze bezuinigingen raken vooral mensen die lang op een wachtlijst staan. Daardoor is de zorg niet beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft, of gaat de kwaliteit achteruit. De vermarkting van de zorg is de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg daarmee niet ten goede gekomen. Essentiële zorg, zoals ouderenzorg of huisartsenzorg, moet niet langer over marktwerking gaan. In plaats daarvan organiseren we deze zorg als een basisvoorziening, die lokaal binnen gemeenten georganiseerd wordt.

5 concrete plannen

 1. Solidariteit in de gehandicapten- en ouderenzorg
 2. Belang van patiënt voorop
 3. Stop privatisering en marktwerking gezondheidszorg
 1. Maak zorg toegankelijk met Nationaal Zorgfonds
 2. Bezuinigingen terugdraaien

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit