Dominik lange VU Oi QW4 Oe LI unsplash

Zorg voor iedereen

Er is weinig zo waardevol als een goede gezondheid. De coronacrisis heeft laten zien dat een gezonde omgang met dieren en de natuur letterlijk van levensbelang is, juist ook voor de mens. De dreiging van een nieuwe pandemie is niet verdwenen. Door de enorme veehouderij vormen de vogelgriep en andere zoönosen (virussen die overspringen van dier op mens) een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Nederland zit op een tikkende tijdbom.

De overheid moet onze gezondheid beter beschermen. En streng optreden tegen ziekmakers zoals de vee-industrie, fastfoodrestaurants en vervuilende fabrieken. Voorkomen is beter dan genezen. Preventie moet het uitgangspunt worden van volksgezondheidsbeleid.

Zorg voor iedereen

Een gezonde leefomgeving

Iedereen heeft het recht op een gezonde leefomgeving met schone lucht en schoon water. En de bescherming tegen vervuilende bedrijven. Een goede gezondheid moet altijd voorop staan.

3 concrete plannen

 1. Sport toegankelijk maken voor iedereen
 2. Gezond eten wordt makkelijker
 3. Strengere normen luchtkwaliteit

Mentaal gezond en minder stress

Gezondheid gaat niet alleen over lichamelijke, maar ook over mentale gezondheid. De Partij voor de Dieren wil zorgen voor een leven met minder stress. Met minder werkdruk en meer aandacht voor onze geestelijke (psychische) gezondheid is belangrijk.

5 concrete plannen

 1. Lange wachttijden GGZ tegengaan
 2. Een integrale aanpak voor suïcidepreventie
 3. Breed plan van aanpak voor psychische gezondheid

 1. Een goede mentale gezondheid begint op school
 2. Neurodiversiteit krijgt een plek in GGZ-opleidingen

Betaalbaar voor iedereen

Goede en toegankelijke zorg moet beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft. En er moet minder macht voor zorgverzekeraars.

4 concrete plannen

 1. Bezuinigingen op het PGB terugdraaien
 2. Bescherming WAO'ers
 3. Behouden Wajong

 1. Geen afbreuk Wet sociale werkvoorziening

Aandacht voor alle behoeften

Een patiënt is een persoon, en geen nummer. Zo gaan we mensen voortaan ook behandelen. Iedereen die klachten heeft, vindt voortaan een goede plek in het Nederlandse zorgstelsel. De overheid garandeert een divers zorgaanbod. De zorg blijft regionaal toegankelijk en lokale ziekenhuizen blijven overeind. Gemeenten krijgen genoeg middelen om goede zorg aan te bieden, die ook alleen dáárvoor gebruikt worden. De kosten, uitvoering en kwaliteit zijn in elke gemeente gelijk.

5 concrete plannen

 1. Meer diversiteit en inclusiviteit in de zorg
 2. Keuzevrijheid bij een voltooid leven
 3. Niet verplicht vaccineren

 1. Alternatieve geneeswijze als ondersteuning of toevoeging
 2. Zorgvuldige afweging bij embryoselectie

Voorkomen is beter dan genezen

Onze basisgezondheid moet veel beter. Nu is onze leefomgeving ongezond. Door vervuilde lucht. Door te veel goedkoop, ongezond eten (fastfood). Door te veel dieren in de vee-industrie. We willen een gezonde samenleving. Met goede zorg en aandacht voor iedereen. Een samenleving waarin de gezondheid van alle mensen voorop staat. En niet het maken van winst door bedrijven en verzekeraars.

2 concrete plannen

 1. Verklein de kans op een volgende pandemie
 2. Inzetten op preventieve gezondheidszorg

Meer zorg, minder markt

De zorg moet weer gericht zijn op samenwerking ten behoeve van de patiënt, niet op concurrentie. Hierdoor blijft de zorg toegankelijk voor iedereen. Sinds 2006 wordt medische zorg vergoed per handeling, wat leidt tot een focus op dure ingrepen. Dit maakt de zorg duurder, leidend tot bezuinigingen en lange wachtlijsten. De commercialisering van de zorg heeft de toegankelijkheid en kwaliteit niet bevorderd. Essentiële zorg, zoals ouderenzorg of huisartsenzorg moet niet langer marktgericht zijn maar als een basisvoorziening lokaal georganiseerd worden.

5 concrete plannen

 1. Solidariteit in de gehandicapten- en ouderenzorg
 2. Belang van patiënt voorop
 3. Stop privatisering en marktwerking gezondheidszorg

 1. Maak zorg toegankelijk met Nationaal Zorgfonds
 2. Bezuinigingen terugdraaien

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit