Computer 5130405 1280 1

Kennis en cultuur

Goed, inclusief en toegankelijk onderwijs, wetenschap, cultuur en media vormen het fundament van een vrije, democratische samenleving. Toch staat dit fundament onder druk. Er is een groot tekort aan leraren, de uitstroom is hoog en er is groeiende kansenongelijkheid. De Partij voor de Dieren wil structureel investeren in het onderwijs. Iedereen die dat wil of dat nodig heeft, zou zich een leven lang moeten kunnen ontwikkelen. Daar hoort ook een sterke kunst-, cultuur- en mediasector bij, die de ruimte krijgt om vernieuwend en kritisch te zijn en waarin makers eerlijk worden beloond. Journalisten worden beschermd en krijgen alle ruimte om de macht te controleren.

Kinderen verdienen eerlijke en gelijke kansen om zich te kunnen ontplooien. Goed onderwijs speelt daarin een grote rol. Toch is dit nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Het onderwijs piept en kraakt in zijn voegen: er is een groot tekort aan leraren. De leraren die er wel zijn raken overbelast, krijgen moeilijk een vaste aanstelling en kunnen, mede daardoor, in verschillende plaatsen lastiger een huis vinden. Hierdoor kiezen veel leraren ervoor het onderwijs te verlaten. Bijlesbureaus springen in het gat dat ontstaat en bieden voor veel geld huiswerkbegeleiding en bijlessen aan. Goed onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn en mag nooit afhangen van de vraag of je ouders geld hebben om een bijlesbureau te betalen. De Partij voor de Dieren wil structureel investeren in het onderwijs en leraren beter belonen, ontlasten en ze de ruimte geven te doen wat ze het liefste doen: kinderen ondersteunen en goed lesgeven.

Veel universiteiten zijn een soort leerfabrieken geworden, waar studenten massaal colleges volgen en weinig contact hebben met hun docenten. Het aantrekken van zo veel mogelijk studenten levert universiteiten namelijk veel collegegeld op. De grote toestroom van buitenlandse studenten zorgt in de drukke steden voor extra problemen, bijvoorbeeld met huisvesting. Wat de Partij voor de Dieren betreft komt de kwaliteit van het onderwijs weer centraal te staan. Universiteiten zijn ook kennisinstellingen waar veel onderzoek wordt gedaan. We beperken de invloed van bedrijven en multinationals op dit onderzoek. Goed onderzoek dient allereerst de belangen van de maatschappij en de wetenschap, niet dat van bedrijven.

Het leenstelsel heeft veel schade aangericht: veel (oud-)studenten hebben een studieschuld van vele (tien)duizenden euro’s opgebouwd. Dit heeft de ongelijkheid tussen studenten sterk vergroot. De Partij voor de Dieren vindt dat er een goede compensatieregeling moet komen, om te voorkomen dat de gevolgen van het leenstelsel ook de komende jaren voor verschillen blijven zorgen.

De kunst- en cultuursector is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Na jaren van bezuinigingen en teruglopende bezoekersaantallen tijdens de coronacrisis krabbelt de sector weer op. Wij willen investeren in de makers en in een eerlijke vergoeding voor hun onmisbare werk.

Daarnaast stimuleren we duurzaamheid in de culturele sector.

Vrije en onafhankelijke journalistiek is een van de basisvoorwaarden voor een gezonde democratie. Toch staat ook in Nederland die journalistiek onder druk. Bedreiging en intimidatie van journalisten en cartoonisten komt de laatste jaren in toenemende mate voor. Ook krijgen journalisten vaker met geweld te maken. Het is daarom belangrijk dat de overheid journalisten in staat stelt om hun belangrijke werk onafhankelijk te kunnen blijven uitvoeren. Geweld, bedreigingen en intimidatie van journalisten, cartoonisten en kunstenaars mogen we nooit accepteren.

Kennis en cultuur

Passend, toegankelijk en inclusief onderwijs

Leren is een recht. In het onderwijs is plek voor iedere leerling. Voor de Partij voor de Dieren is passend, toegankelijk en inclusief onderwijs een kernwaarde. Het rendementsdenken in het onderwijs heeft ertoe geleid dat klassen en scholen groter en groter werden. Bezuinigingen uit het verleden leidden verder tot een gebrek aan aandacht voor specifieke groepen. De veelheid aan regels draagt eraan bij dat onderwijs niet voor alle leerlingen passend is. Iedere leerling zou onderwijs moeten krijgen dat past bij de persoonlijke mogelijkheden en talenten. We hebben speciale aandacht voor inclusie en houden het onderwijs vrij van commerciële invloeden.

6 concrete plannen

 1. Betere voorlichting over taboeonderwerpen
 2. Cijfers zijn niet zaligmakend
 3. Goede kaders voor thuisonderwijs
 1. Leerling staat centraal in het onderwijs
 2. Stop bezuinigingen passend onderwijs
 3. Geen verplichte maatschappelijke stage

Kunst, cultuur en erfgoed voor iedereen

Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Kunst en cultuur vervullen hierin een belangrijke rol. Ze zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. In deze tijd van maatschappelijke transities spelen kunst en cultuur ook een cruciale rol bij de verbeelding en vormgeving van de samenleving die we voor ogen hebben, een rechtvaardige samenleving die niet ego-, maar ecocentraal is. Kunst en cultuur hebben ook positieve effecten op de gezondheid. De Partij voor de Dieren wil uitdrukkelijk de kunst-, cultuur- en erfgoedsector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken, zoals de aanpak van de klimaaten natuurcrisis en de woningcrisis. We kiezen daarom voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende, inclusieve kunst-, cultuur- en erfgoedsector.

5 concrete plannen

 1. Excuses koloniale-en slavernijverleden en Keti Koti wordt nationale feest- en herdenkingsdag
 2. Sinterklaasfeest voor iedereen
 3. Meer aandacht voor (pop)muziek
 1. Budget kunst en cultuur omhoog
 2. Cultuur en muziekeducatie vaste plek in onderwijs

Bescherm de onafhankelijke wetenschap en journalistiek

De onafhankelijkheid en de kwaliteit van de wetenschap wordt beschermd en vergroot. Wetenschap mag niet onderworpen worden aan de tucht van de markt of rendementsdenken. Om kwaliteit en onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te vergroten wordt een groter deel hiervan gefinancierd via vaste (meerjarige) financiering. De werkdruk is ook veel te veel toegenomen. Het overheidsbudget voor het eerste en tweede geldstroomonderzoek wordt daarom structureel verhoogd. Daarmee krijgen niet alleen docenten, maar ook onderzoekers en promovendi voldoende tijd en ruimte om hun werk te doen.

Onafhankelijke, pluriforme journalistiek en media, zowel landelijk als lokaal, zijn essentieel voor het goed functioneren van een democratische samenleving. Hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Helaas staat de journalistiek onder druk, worden nog veel journalisten bedreigd en is betrouwbare informatie steeds moeilijker te onderscheiden van desinformatie. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de media en journalisten adequaat gesteund en beschermd dienen te worden. Het toeslagenschandaal heeft laten zien hoe belangrijk onderzoeksjournalistiek is om de macht te kunnen controleren.

4 concrete plannen

 1. Auteursrecht moderniseren
 2. Recht op informatie
 3. Investeren in onafhankelijke en vrije wetenschap
 1. Koester persvrijheid

Studeren met perspectief

De Partij voor de Dieren wil dat de studietijd de ruimte biedt voor ontwikkeling en ontplooiing. Tegenwoordig staan studenten steeds meer onder te grote druk. Ze moeten sneller studeren, meer lenen en tijdens de studie al nuttige (werk)ervaring opdoen om hun cv op te bouwen. Daarom is preventie van psychische klachten erg belangrijk. Er dient actief gewerkt te worden aan een cultuur waarin taboes rondom psychische klachten rondom falen tijdens de studie doorbroken worden. Het leenstelsel was vanaf het begin een slecht plan, het is nu zaak om de financiële druk op studenten permanent te verlagen.

3 concrete plannen

 1. Geen meekijksoftware
 2. Betaalbaar studeren
 3. Royale compensatie studieschuld en rente studieschuld 0%

Groene en gezonde scholen

Lekker ravotten in het gras of tekenles in de natuur. Groene schoolpleinen en buitenlessen dragen bij aan het welzijn van leerlingen. Ook mag het belang van gezond eten niet worden onderschat. Leerlingen kunnen zich beter concentreren en zijn gelukkiger als ze op school goed kunnen eten. We verminderen kansenongelijkheid door alle leerlingen toegang te geven tot gezonde voeding. Lespakketten breiden we uit met informatie over een groenere wereld en we stoppen de onwenselijke beïnvloeding van kinderen door schadelijke sectoren. Stuur Shell de klas uit!

2 concrete plannen

 1. Extra investeren in milieu- en natuureducatie
 2. Duurzaam, gezond en goed onderwijs

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit