Een einde aan de vee-industrie


De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de vee-industrie. Daarvoor zijn drastische veranderingen nodig. De Nederlandse veestapel moet verkleind worden met 75% binnen 2 jaar. De vee-industrie is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen en dé oorzaak van de natuurcrisis. Het leidt tot vervuiling van ons grondwater, van ons drinkwater, tot stankoverlast en gezondheidsschade voor omwonenden, verlies van vruchtbare bodems, ontbossing en een groter risico op een volgende pandemie. Een vermindering van minstens 75% van het aantal dieren in de vee-industrie is een alomvattende aanpak om deze problemen in één keer aan te pakken.

Milieuproblemen en Gezondheidseffecten

De vee-industrie heeft ook grote nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de natuur. De afvalstromen zijn enorm. Nederland heeft een groot mestoverschot, de ammoniakuitstoot is te hoog. Wereldwijd stoot de veehouderij meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen. Om de dieren te voeren wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt voor de aanleg van sojaplantages ten behoeve van goedkoop veevoer voor de Nederlandse vee-industrie. De intensieve en massale veehouderij brengt ook risico's met zich mee voor zowel mens als dier, zoals ernstige epidemieën en dierziektecrises. De recente uitbraak van Q-koorts is hiervan een voorbeeld.

Onethisch en onverantwoord

Nederland is momenteel het meest veedichte land ter wereld. Het fokken, gebruiken en doden van dieren in de gangbare veehouderij is onethisch en onhoudbaar. In de afgelopen 50 jaar heeft de Nederlandse veehouderij zich ontwikkeld tot een vee-industrie waarin jaarlijks ongeveer 500 miljoen dieren gedood worden. De dieren zijn in deze periode steeds intensiever geëxploiteerd. Ze hebben minder ruimte gekregen, ze zien het daglicht niet meer en groeien als gevolg van fokprogramma’s, voer en medicijnen onnatuurlijk snel. Slachtkuikens kunnen na enkele weken hun eigen lichaamsgewicht niet meer dragen, koeien produceren vier keer meer melk dan 100 jaar geleden en kippen leggen achtmaal zoveel eieren als vroeger. In de overvolle stallen is er voor de dieren niets te beleven, waardoor ze aan stress lijden en ernstig gestoord gedrag vertonen. De nieuwe Wet dieren moet daar verandering in brengen, het systeem moet aangepast worden naar de dieren en niet andersom.

Dieren die in Nederland worden gehouden, moeten in staat zijn om hun soorteigen gedrag te vertonen. De biologische veehouderij biedt momenteel de beste waarborgen voor dierenwelzijn, hoewel er nog veel ruimte is voor verbetering.

Duurzame Landbouw

Duurzame landbouw biedt niet alleen een stabiel inkomen voor boeren, maar maakt ook betaalbare, duurzame voedingsmiddelen in supermarkten mogelijk. Dit betekent een verschuiving naar de productie van plantaardige alternatieven voor dierlijke eiwitten. Smakelijke, plantaardige en duurzame alternatieven voor dierlijke producten bieden nieuwe hoop voor de dieren, boeren en onze toekomst. Het Rijk gaat actief inzetten om die transitie op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd te krijgen.

Mest- en Stikstofproblematiek

De Partij voor de Dieren benadrukt de noodzaak om de mest- en stikstofproblemen bij de bron aan te pakken. Het mestoverschot dat voortkomt uit de immense veestapel veroorzaakt aanzienlijke uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en leidt tot ernstige schade aan natuur en milieu.

Mestverwerking, zoals voorgesteld door eerdere kabinetten, is geen duurzame oplossing. Mestvergisters leveren weinig energie op, veroorzaken veel overlast, en zijn omgeven door fraude. Dit systeem geeft een excuus om de vee-industrie in stand te houden.

Het mestprobleem is gedeeltelijk te wijten aan verstoringen in de kringloop van de Nederlandse veehouderij. Het importeren van veevoer uit Zuid-Amerika, waarvoor regenwouden worden gekapt, verergert het probleem.

Het verminderen van het aantal dieren in de vee-industrie met 75% maakt het mogelijk om de kringloop nationaal te sluiten. Hierdoor is geen invoer van veevoer meer nodig, en kan alle geproduceerde mest op verantwoorde wijze op Nederlandse landbouwgronden worden gebruikt.

Het standpunt Een einde aan de vee-industrie is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer