Priva­cy­ver­klaring


Via de dienst www.partijvoordedieren.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Partij voor de Dieren acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Het doel van de Partij voor de Dieren is onder andere het verschaffen van lidmaatschappen, waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een lidmaatschap te bekrachtigen;
 • Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist. Je hebt altijd het recht om die toestemming weer in te trekken;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Partij voor de Dieren is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-03-2022 14:15:00.

Een lidmaatschap afsluiten
Via partijvoordedieren.nl/word-lid kun je een betaald lidmaatschap afsluiten. Voor het aangaan van een lidmaatschap geef je akkoord dat de Partij voor de Dieren de door jou ingevulde persoonsgegevens zal gebruiken om jouw lidmaatschap vorm te geven. Wij kunnen de door jou ingevulde gegevens alleen gebruiken binnen de Vereniging Partij voor de Dieren.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bij kandidaatstelling voor en tijdens de vervulling van functies namens of binnen de Partij voor de Dieren worden persoonsgegevens verwerkt conform de AVG en de Richtlijnen Integriteitstoetsing en integriteitsagenda van de Partij voor de Dieren.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Bewaartermijn m.b.t. lidmaatschap
Wij bewaren jouw gegevens voor een periode van maximaal 14 maanden indien je klant bent van de Partij voor de Dieren. Indien je lid bent van de Partij voor de Dieren bewaren wij jouw gegevens in ieder geval tot het moment dat je jouw lidmaatschap beëindigd. Nadat je jouw lidmaatschap hebt opgezegd zullen wij jouw gegevens (alleen NAW-gegevens, de rest wordt sowieso verwijderd) uiterlijk na 10 jaar uit ons bestand verwijderen. Dit is conform de Wet financiering politieke partijen.

Sollicitatieprocedure en bijbehorende bewaartermijnen
Het ondertekenen van de gedragscode van de Partij voor de Dieren en het invullen van een vragenlijst integriteit maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure en sollicitanten kunnen worden gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. De Partij voor de Dieren maakt gebruik van beveiligde softwareprogramma's om documenten m.b.t. het sollicitatieproces veilig te verwerken.

Bewaartermijnen

Maximaal 4 weken na het afronden van het sollicitatie- of selectieproces wordt verwijderd:

 • Motivatiebrieven en cv’s van alle kandidaten (of maximaal 1 jaar bewaard na toestemming van de sollicitant);
 • Vragenlijst integriteit van alle kandidaten;
 • Aantekeningen die zijn gemaakt in het kader van antecedentenonderzoek van alle kandidaten;
 • Aantekeningen die zijn gemaakt van selectiegesprekken van alle kandidaten;
 • VOG van niet gekozen/benoemde kandidaten;
 • Gedragscode van niet gekozen/benoemde kandidaten

Aan het einde van zittingstermijn of -duur van gekozen/benoemde kandidaten wordt verwijderd:

 • VOG;
 • Gedragscode.

Het partijbureau vernietigt de gedragscode en de VOG nadat het bewaartermijn verstreken is. Motivatiebrieven, cv’s, vragenlijsten integriteit, aantekeningen m.b.t. antecedentenonderzoek en selectiegesprekken worden, afhankelijk van de vacature, vernietigd door een afdelingsbestuur, landelijk bestuur of partijbureau.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen. Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden en leden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of ten behoeve van informatievoorziening in het kader van onze algemene standpunten.
Het kan voorkomen dat je een uitnodiging of nieuwsbrief ontvangt van ons wetenschappelijk bureau de NGPF. Zij hebben geen toegang tot jouw gegevens.

Publicatie
Wij publiceren jouw gegevens niet.

Gegevens delen met derden
De Partij voor de Dieren hecht buitengewoon veel waarde aan privacy en veiligheid van (persoons)gegevens. Daarom kiest de vereniging bij voorkeur diensten en producten waarbij (persoons)gegevens in de Europese Unie worden gehost. Er kan voor worden gekozen gegevens buiten de EU te hosten, indien geen gelijkwaardige en bruikbare optie binnen de EU gevonden wordt. Met deze partners worden overeenkomsten afgesloten voor de waarborg van jouw privacy. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Alle informatie op de website is volledig beschikbaar zonder cookies, met uitzondering van:

 1. Het bekijken van video's op de website die worden gehost op Vimeo of YouTube. Video's die zelf zijn geüpload zijn te bekijken zonder cookies.
 2. Het verzenden van contactformulieren.

De balk waarin gevraagd wordt om cookies te accepteren of te weigeren blijft bij weigeren staan, omdat het plaatsen van een cookie noodzakelijk is om deze weg te halen.

Analytics
Paginabezoeken en de datum en duur daarvan worden geregistreerd door Matomo, een programma dat wij zelf hosten voor analyse van surfgedrag. Hier komt dus geen derde partij aan te pas.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op de online leeromgeving van de Partij voor de Dieren is een aanvullend privacy statement van toepassing.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam
beveiliging@partijvoordedieren.nl
020-5203870

Je hebt altijd het recht het volgende te doen met jouw gegevens:

 • het beperken van de op jouw gegevens betreffende verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt jouw verzoek tot wijziging of verwijdering altijd indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Daarbij bestaat wel de wettelijke plicht om je te identificeren. De Partij voor de Dieren zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de Partij voor de Dieren:

Joris Bijvoets
fg-pvdd@avg-compleet.nl
020 22 659 03

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt hen bereiken via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/