Priva­cy­ver­klaring


Via www.partijvoordedieren.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Partij voor de Dieren acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Het doel van de Partij voor de Dieren is onder andere het verschaffen van lidmaatschappen, waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een lidmaatschap te bekrachtigen;
 • Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist. Je hebt altijd het recht om die toestemming weer in te trekken;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Partij voor de Dieren is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-10-2022

Deze privacyverklaring vertelt je:

 • In welke gevallen de PvdD gegevens verzamelt en waarom;
 • Hoe die gegevens worden beschermd;
 • Hoe je inzage kunt krijgen in je gegevens.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wanneer verzamelt de Partij voor de Dieren persoonsgegevens?

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens in welke situatie worden verzameld.

Bezoeken van de website

Cookies
Alle informatie op de website is volledig beschikbaar zonder cookies, met uitzondering van:

 1. Het bekijken van video's op de website die worden gehost op Vimeo of YouTube. Video's die zelf zijn geüpload zijn te bekijken zonder cookies.
 2. Het verzenden van contactformulieren.

De balk waarin gevraagd wordt om cookies te accepteren of te weigeren blijft bij weigeren staan, omdat het plaatsen van een cookie noodzakelijk is om deze weg te halen.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens als je op één van deze buttons klikt.

Analytics
Paginabezoeken en de datum en duur daarvan worden geregistreerd door Matomo, een programma dat wij zelf hosten voor analyse van surfgedrag. Hier komt dus geen derde partij aan te pas.

Een lidmaatschap afsluiten

Via partijvoordedieren.nl/word-lid kun je een betaald lidmaatschap afsluiten. Voor het aangaan van een lidmaatschap is het noodzakelijk dat de Partij voor de Dieren de door jou ingevulde persoonsgegevens gebruikt om jouw lidmaatschap vorm te geven.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor het vormgeven van het lidmaatschap:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • Reden voor lidmaatschap

Vormgeven van het lidmaatschap betekent bijvoorbeeld dat dat we je gegevens gebruiken om je een campagnepakket in campagnetijd te sturen. Ook zullen we je via e-mail op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen bij onze partij en je uitnodigen voor belangrijke evenementen, zoals het ledencongres.

Je telefoonnummer kunnen we in bepaalde gevallen gebruiken om 2-factorauthenticatie in te regelen. Ook kan het zijn dat PvdD-leden bij jou in de buurt je opbellen als je net lid bent geworden om je welkom te heten en je uit te nodigen voor een kennismakingsactiviteit. Dit is afhankelijk van waar je woont.

Wij gebruiken de door jou ingevulde gegevens alleen binnen de Vereniging Partij voor de Dieren.

Bewaartermijnen
Indien je lid bent van de Partij voor de Dieren bewaren wij jouw gegevens in ieder geval tot het moment dat je jouw lidmaatschap beëindigt. Nadat je jouw lidmaatschap hebt opgezegd zullen wij jouw NAW-gegevens uiterlijk na 10 jaar uit ons bestand verwijderen (de rest wordt binnen 1 maand verwijderd). Dit is conform de Wet financiering politieke partijen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een e-mailnieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden en leden willen informeren over het laatste nieuws rondom de Partij voor de Dieren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees als je lid wordt of als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Het kan voorkomen dat je een uitnodiging of nieuwsbrief ontvangt van ons wetenschappelijk bureau de NGPF. Zij hebben geen toegang tot jouw gegevens.

Leden waarvan wij geen e-mailadres hebben ontvangen 4 keer per jaar onze gedrukte nieuwsbrief ‘Groeiend Verzet’.

Doneren

Als je een donatie bij ons doet wordt jouw naam en donatie verwerkt in onze boekhouding.

Wij zijn wettelijk verplicht om donaties van €4500,- jaarlijks te publiceren. Hiervoor vragen wij toestemming aan de donateurs. Als donateurs niet willen dat hun donatie openbaar wordt, dan storten wij de donatie terug.

Product kopen in onze webshop

Als je een product koopt in onze webshop op www.partijvoordedieren.nl/winkel vragen we je naam en adres om te zorgen dat we je bestelling naar je toe kunnen sturen. Wij bewaren jouw gegevens voor een periode van maximaal 14 maanden.

Aanmelden voor evenementen

Als Partij voor de Dieren organiseren we evenementen voor leden en sympathisanten. Hiervoor verzamelen we namen, e-mailadressen, lidnummer en eventueel betalingsgegevens. Aanmeldingen voor evenementen die lopen via een formulier op onze website verwijderen we 90 dagen na het evenement. Soms regelt Het Ticketkantoor de aanmeldingen voor ons. Zij verwijderen gegevens een jaar na het evenement.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Sollicitatieprocedure

Bij kandidaatstelling voor en tijdens de vervulling van functies namens of binnen de Partij voor de Dieren worden persoonsgegevens verwerkt conform de AVG en de Richtlijnen Integriteitstoetsing en integriteitsagenda van de Partij voor de Dieren. Het ondertekenen van de gedragscode van de Partij voor de Dieren en het invullen van een vragenlijst integriteit maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure en sollicitanten kunnen worden gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. De Partij voor de Dieren maakt gebruik van een beveiligd softwareprogramma om documenten m.b.t. het sollicitatieproces veilig te verwerken.

Bewaartermijnen

Maximaal 4 weken na het afronden van het sollicitatie- of selectieproces wordt verwijderd:

 • Motivatiebrieven en cv’s van alle kandidaten (of maximaal 1 jaar bewaard na toestemming van de sollicitant);
 • Vragenlijst integriteit van alle kandidaten;
 • Aantekeningen die zijn gemaakt in het kader van antecedentenonderzoek van alle kandidaten;
 • Aantekeningen die zijn gemaakt van selectiegesprekken van alle kandidaten;
 • VOG van niet gekozen/benoemde kandidaten;
 • Gedragscode van niet gekozen/benoemde kandidaten.

Aan het einde van zittingstermijn of -duur van gekozen/benoemde kandidaten wordt verwijderd:

 • VOG;
 • Gedragscode.

Het partijbureau vernietigt de gedragscode en de VOG nadat het bewaartermijn verstreken is. Motivatiebrieven, cv’s, vragenlijsten integriteit, aantekeningen m.b.t. antecedentenonderzoek en selectiegesprekken worden, afhankelijk van de vacature, vernietigd door een afdelingsbestuur, landelijk bestuur of partijbureau.

Meldpunt

Gegevens die we verzamelen

Als je gebruik maakt van ons online meldpunt, vragen we je om je e-mailadres te verstrekken. Ook wordt jouw IP-adres opgeslagen in onze database.

Doel van de gegevensverzameling

We verzamelen het e-mailadres om contact met je op te kunnen nemen als dat nodig is en om jouw melding te kunnen verifiëren. Het IP-adres wordt opgeslagen om maatregelen te kunnen nemen tegen misbruik van het meldpunt.

Bewaartermijn

De gegevens die je verstrekt worden bewaard zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van gegevens met derden

Gegevens worden niet met derden gedeeld. Lokale fracties hebben toegang tot de meldingen die in hun gemeente of provincie gedaan zijn. De landelijke fractie en het partijbureau hebben toegang tot alle meldingen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. je kunt hiervoor contact met ons opnemen via de gegevens die verop op deze pagina vermeld zijn.

Beveiliging van jouw gegevens

We nemen passende maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database op onze eigen server. Fracties hebben alleen toegang tot jouw e-mailadres wanneer je daar toestemmen voor hebt gegeven en nooit tot jouw IP-adres.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Publicatie
Wij publiceren jouw gegevens niet.

Gegevens delen met derden
De Partij voor de Dieren hecht buitengewoon veel waarde aan privacy en veiligheid van (persoons)gegevens. Daarom kiest de vereniging bij voorkeur voor diensten en producten waarbij (persoons)gegevens in de Europese Unie worden gehost. Er kan voor worden gekozen gegevens buiten de EU te hosten, indien geen gelijkwaardige en bruikbare optie binnen de EU gevonden wordt. Met deze partners worden overeenkomsten afgesloten voor de waarborg van jouw privacy. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kun je inzage krijgen in jouw gegevens?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam
privacy@partijvoordedieren.nl
020-5203870

Je hebt altijd het recht het volgende te doen met jouw gegevens:

 • het beperken van de op jouw gegevens betreffende verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt jouw verzoek tot wijziging of verwijdering altijd indienen bij onze privacy officer. Daarbij bestaat wel de wettelijke plicht om je te identificeren. De Partij voor de Dieren zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de Partij voor de Dieren:

Joris Bijvoets
fg-pvdd@avg-compleet.nl
020 22 659 03

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt hen bereiken via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op de online leeromgeving van de Partij voor de Dieren en mijnnatuur.nl zijn aanvullend privacy statement van toepassing.