Een recht­vaardige samen­leving


De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Gelijke behandeling van iedereen is een grondrecht en een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, mentale en fysieke mogelijkheden en beperkingen en gezondheid zijn we gelijkwaardig. De overheid moet discriminatie en uitsluiting krachtig bestrijden. Democratische zeggenschap en een toegankelijke rechtspraak zijn belangrijke fundamenten voor een vrije samenleving.

Helaas zijn vrijheid en gelijkwaardigheid niet vanzelfsprekend. Artikel 1 van de Grondwet - iedereen is gelijk voor de wet - krijgt pas betekenis wanneer de overheid ernaar handelt. Dat is een eeuwenoude strijd, waarvan het bedroevend is dat die nog steeds gevoerd moet worden. De overheid laat steken vallen, en schuift het probleem op het bord van de burger. Een steeds grotere beweging legt tegelijkertijd bloot waar discriminatie en racisme geworteld zitten in onze samenleving. Dat moeten we onder ogen zien, en dat moeten we oplossen, de overheid voorop.

Inclusieve samenleving

De Partij voor de Dieren staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt en zich niet buitenspel voelt staan. Iedereen verdient gelijke kansen, en onze rechtsstaat is er om ervoor te zorgen dat alle burgers gelijk en eerlijk behandeld worden en om de samenleving te beschermen tegen andere belangen. Dat hebben we gezien toen de rechter oordeelde dat Nederland de klimaatdoelen voor 2020 moest halen (Urgenda-zaak). De rechtsstaat is een groot goed en moet voor iedereen toegankelijk blijven. Toch zien we nu dat de overheid zich steeds meer terugtrekt, in de veronderstelling dat burgers er zelf uitkomen, en dat er bezuinigd wordt op het recht. Dat moet ongedaan gemaakt worden. De overheid moet de publieke belangen goed beschermen.

De digitalisering biedt steeds meer kansen, maar ook bedreigingen. We kunnen de tijd die we uitsparen door automatisering gebruiken voor meer tijd voor elkaar, aandacht voor duurzaamheid en zinvol werk. We kunnen kennis van over de hele wereld met elkaar delen en zo duurzame transities versnellen. Als we niet oppassen, is de keerzijde echter groot. Vergaande dataverzameling door multinationals en overheid zet de privacy van burgers op het spel. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin het recht op privacy en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Levenslang houd­verbod voor dieren­beulen

"Eindelijk kunnen we dieren beter beschermen"

Een levenslang houdverbod bij ernstige dierenmishandeling, hogere maximumstraffen voor dierenbeulen en een verbod op het zelf doden van huisdieren. De Partij voor de Dieren heeft drie grote doorbraken bereikt bij het debat over de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. “Eindelijk, eindelijk, eindelijk kunnen we dieren beter beschermen tegen dierenbeulen en horrorfokkers. Daar hebben w...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws