lgbt lhbt lhbti lgbtq lhbtqia blm black lives matter homo lesbi transgender racisme discriminatie gelijkheid partij voor de dieren pvdd aarde klimaat dierenpartij esther ouwehand plan b tweede kamer verkiezingen 2021

Een rechtvaardige samenleving

Veel mensen hebben weinig vertrouwen in de overheid. Dat is niet vreemd. Want diezelfde overheid maakt jarenlang verkeerde beslissingen en deed verkeerde dingen. Mensen werden onterecht beschuldigd van bedrog met toeslagen (toeslagenschandaal). Door gaswinning in Groningen ontstonden aardbevingen. Maar mensen met scheuren in hun huis werden niet geholpen. Omwonenden van Tata Steel en Chemours hebben elke dag te maken met giftige vervuiling. En de klimaat- en natuurcrisis worden onvoldoende serieus genomen, waardoor zelfs de rechter eraan te pas moet komen om de overheid tot daden te dwingen.

Inwoners van Nederland moeten weer kunnen vertrouwen op de overheid. Maar ook op de Belastingdienst, op de politie en op justitie. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen vrij is, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Een samenleving waarin burgers worden beschermd tegen machtsmisbruik van overheid en bedrijfsleven. En een samenleving waarin grondrechten worden gerespecteerd.

Gelijke behandeling is een grondrecht en voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriƫntatie, genderidentiteit, leeftijd, mentale en fysieke mogelijkheden en beperkingen en gezondheid zijn we gelijkwaardig. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid racisme, discriminatie en uitsluiting tegengaat.

Een rechtvaardige samenleving

Recht op gelijke behandeling

Hoewel weinig mensen bewust discrimineren, komen racisme en andere vormen van discriminatie veel voor. Zowel zichtbaar als onzichtbaar verweven in onze systemen en structuren. Het is tijd voor zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid. Daarnaast ziet de Partij voor de Dieren zelfbeschikking, mededogen en kansengelijkheid als belangrijke maatstaven binnen onze samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen en zich vrij en veilig kunnen voelen.

5 concrete plannen

 1. Iedereen hoort erbij
 2. Acceptatie van lhbtiq+'ers
 3. Emancipatie bevorderen

 1. Discriminatie bestrijden
 2. Adoptie door koppels van gelijk geslacht

Recht op je eigen keuzes

Iedereen moet het recht hebben om eigen keuzes te maken. Zoals het recht op controle over je eigen leven en lichaam. Het recht om te houden van wie jij wilt. Het recht om te geloven wat jij wilt. Het recht om te zijn wie je bent.

8 concrete plannen

 1. Verbod op meisjesbesnijdenis
 2. Recht om te demonstreren
 3. Vrijheid van meningsuiting

 1. Legaliseren (soft)drugs
 2. Verbod op uithuwelijken
 3. Godsdienstvrijheid
 4. Recht op abortus
 5. Keuzevrijheid bij een voltooid leven

Veiligheid en toegang tot het recht

De Partij voor de Dieren wil een overheid die burgers beschermt. Met meer agenten op straat. En betere toegang tot het recht.

7 concrete plannen

 1. Verbod consumentenvuurwerk
 2. Toegankelijke en vergroening rechtspraak
 3. Terrorisme voorkomen

 1. Meer aandacht slachtoffers nabestaanden
 2. Goede bescherming klokkenluiders
 3. Strafsysteem vernieuwen
 4. Crisisopvang slachtoffers huiselijk geweld

Rechten en veiligheid in de digitale wereld

Iedereen moet een vrij leven kunnen leiden. Ook in een wereld met steeds meer digitale technologie. Dankzij deze technologie blijven we makkelijk in contact met elkaar. Werken we makkelijker vanuit huis en hebben we snel toegang tot veel informatie. Maar privacy blijft dan heel belangrijk: niet iedereen hoeft alles van ons te weten.

6 concrete plannen

 1. Voorzichtige omgang elektromagnetische velden en 5G
 2. Ontwikkelingen digitale euro onderzoeken
 3. Krachtig optreden tegen internetcensuur

 1. Privacy respecteren
 2. Veilig op internet
 3. Tegen de sleepwet

Democratische vernieuwing

De Partij voor de Dieren wil meer vormen van directe democratie. Zodat burgers bij belangrijke besluiten hun mening kunnen geven. En mensen meer te zeggen krijgen over hun eigen leefomgeving.

4 concrete plannen

 1. Lokale en regionale politieke organen
 2. Modernisering koningshuis
 3. Meer democratie: burgerberaad

 1. Vernieuwing Tweede Kamer en ministeries

Integere overheid

Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt gelijke kansen voor iedereen. De Partij voor de Dieren is er voor al die burgers die tegen de klippen op vechten tegen het systeem. We zorgen ervoor dat de overheid de belangen van de burger weer op de eerste plaats zet.

2 concrete plannen

 1. Stop marktwerking bij de overheid
 2. Geen beloningen voor topbestuurders

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit