Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Vacature commissie van beroep

De commissie van beroep bestaat op dit moment uit drie leden en er zijn twee vacatures. De commissie van beroep oordeelt, op verzoek van het betrokken lid, over een besluit van het partijbestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap dan wel over een besluit van het partijbestuur tot het niet toelaten van een lid tot de kandidaatstellingsprocedure.

De commissie van beroep is bevoegd te oordelen over de ontvankelijkheid van een ingesteld beroep. Wanneer het beroep ontvankelijk is, zal de commissie van beroep het besluit in kwestie volledig toetsen. Dit betekent dat de commissie kijkt of de procedures juist zijn toegepast en tevens de inhoud van het besluit beoordeelt.
Met inachtneming van hetgeen in het reglement van beroep is bepaald, regelt de commissie van beroep zelf haar werkwijze.

• De commissie van beroep bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
• Het lidmaatschap van de commissie van beroep is onverenigbaar met het lidmaatschap van het partijbestuur en met een betaalde functie binnen de partij.
• De leden van de commissie van beroep worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen na afloop van hun zittingstermijn worden herbenoemd. De leden blijven in functie tot en met het eerste congres na het verstrijken van de periode van drie jaar.
• Het lidmaatschap van de commissie van beroep eindigt door ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt. Of door het toetreden tot het partijbestuur dan wel aannemen van een betaalde functie in de partij.
• Het werk van de commissie van beroep vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Zie hoofdstuk 7 van het huishoudelijk reglement van de Partij voor de Dieren voor een uitgebreide beschrijving van de taken, bevoegdheden en werkzaamheden van de commissie van beroep.

Het partijbestuur roept betrokken en integere partijgenoten op zich kandidaat te stellen voor de commissie van beroep. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij kennis hebben van alle geledingen van de partij waarbij uitdrukkelijk een beroep gedaan wordt op leden die al actief zijn in de partij.

Procedure
Reageren kan door je motivatiebrief en separaat cv in pdf-formaat te uploaden, gericht aan Floriske van Leeuwen, voorzitter van de selectiecommissie.
Reageren kan tot en met zondag 28 maart. Je ontvangt een ontvangstbevestiging en kunt voor 12 april een reactie van ons verwachten. Het partijbestuur stelt een commissie in, die alle binnengekomen brieven beoordeelt en die indien de brief er aanleiding toe geeft de kandidaat uitnodigt voor een gesprek.
Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Kandidaten dienen bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.