Verbod op onver­doofd slachten


De Partij voor de Dieren heeft op 16 maart 2018 een nieuw wetsvoorstel ingediend voor een verbod op onverdoofd slachten en dus voor een algehele verplichting tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht.

De uitzondering voor halal en koosjer slachten op het wettelijk voorschrift om dieren voorafgaand te verdoven, wordt geschrapt. De wet kent een overgangstermijn van vijf jaar, zodat slachterijen de gelegenheid krijgen om de benodigde aanpassingen te doen. Na deze vijf jaar zullen alle dieren in Nederland worden bedwelmd voordat ze worden geslacht.

Achtergrond
In 2011 diende de Partij voor de Dieren een wetsvoorstel in voor een verbod op onverdoofd slachten. Hier stemde destijds een overgrote meerderheid (116 van de 150 stemmen) van de Tweede Kamer vóór. Het voorstel werd daarna verworpen door de Eerste Kamer. Het kabinet heeft naar aanleiding van het eerste wetsvoorstel gepoogd afspraken te maken met de religieuze organisaties ten aanzien van het onverdoofd slachten. Onder meer door achteraf bedwelming toe te passen wanneer een dier meer dan veertig seconden na de halssnede nog bij bewustzijn is. Deze afspraken zijn maatschappelijk zeer omstreden en religieuze organisaties willen daarentegen dat de afgesproken regels versoepeld worden.

"Het moet voor een dier niet uitmaken welk geloof zijn slachter heeft"

Al bijna honderd jaar geleden is wettelijk vastgelegd dat dieren voorafgaand aan de slacht moeten worden bedwelmd. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor joodse en islamitische slachters. Er is wetenschappelijke consensus ontstaan ten aanzien van de extra stress en pijn die het onverdoofd slachten voor het dier met zich meebrengt. Afgelopen jaren zijn vele wetenschappelijke rapporten verschenen waaruit blijkt dat dieren die onverdoofd worden geslacht extra stress en pijn ervaren tijdens het hele proces van fixatie, het toedienen van de halssnede en de periode tot zij het bewustzijn verliezen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Europese vereniging van dierenartsen delen de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek en vinden het extra dierenleed ontoelaatbaar. Ook de NVWA geeft aan dat het onverdoofd slachten leidt tot extra dierenleed.

De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid, maar vindt het onacceptabel dat er in afwijking van de algemeen geldende Nederlandse dierenwelzijnswetgeving uitzonderingen zijn voor slachtmethoden die dieronvriendelijk zijn en bewezen extra dierenleed veroorzaken. De vrijheid van godsdienst kan worden beperkt wanneer daar een goede reden voor is, zowel op basis van de grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Wat ons betreft liggen de grenzen van de godsdienstvrijheid daar waar dierenleed begint. Deze uitzondering past dan ook niet meer in de huidige tijd. Het zou voor een dier niet uit moeten maken welke religie zijn slachter aanhangt.

In andere landen werd om deze reden al eerder een verbod op onverdoofd slachten ingesteld, onder andere in Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Denemarken en ook in België is in 2017 besloten om over te gaan tot een verbod.

Lees voor meer informatie het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Het standpunt Verbod op onverdoofd slachten is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer