ree hert grote grazer pvdd partij voor de dieren plan b verkiezingen verkiezingsprogramma aarde planeet plan b dier esther ouwehand dierenpartij klimaat milieu duurzaamheid

Een leefbare Aarde

Het is de grootste uitdaging waar onze generatie voor staat: de Aarde leefbaar krijgen en houden voor al haar bewoners. We kunnen de problemen samen oplossen, maar niet met de manier van denken die de problemen heeft veroorzaakt. Er is een radicale koerswijziging nodig. We zullen afscheid moeten nemen van het hardnekkige misverstand dat de mens boven de natuur staat.

We zijn juist volledig afhankelijk van de ecosystemen waar we onderdeel van zijn. Daarom kiest de Partij voor de Dieren een volstrekt ander uitgangspunt dan alle andere politieke partijen. Wij zijn de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de welvarende mens en z’n geld centraal stelt, maar keuzes maakt vanuit het brede perspectief van een leefbare Aarde. Dieren, klimaat, natuur en milieu hebben bij ons een volwaardige plek naast de mens. Ecocentraal in plaats van egocentraal. We zijn de eerste generatie die de gevolgen ziet van de klimaat- en natuurcrisis, en we zijn de laatste generatie die het tij nog kan keren. De tijd om te veranderen is nu. Samen kunnen we kiezen voor een groene en sociale toekomst, voor iedereen.

De gevolgen van de klimaat- en natuurcrisis zijn inmiddels overal zichtbaar. Overstromingen, bosbranden en zware stormen eisen wereldwijd hun tol. Hete zomers, langdurige droogte en stortregens zijn het nieuwe normaal. Planten en dieren sterven in angstaanjagend tempo uit. Tropisch regenwoud verdwijnt, de oceanen warmen op en verzuren. Als de wereld niet massaal in actie komt, stevenen we af op 2,8 graden opwarming aan het einde van deze eeuw. Grote delen van de wereld kunnen onbewoonbaar worden of in zee verdwijnen.

De mensen die het minst aan klimaatverandering bijdragen, worden nu al het zwaarst getroffen. In arme landen worden mensen bedreigd in hun bestaanszekerheid door mislukte oogsten, de stijgende zeespiegel, extreme hitte en de verspreiding van infectieziektes. Klimaatrampen zorgen ervoor dat hele leefgebieden van alle levende wezens in één klap verdwijnen. Armere landen hebben geen geld om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, terwijl het juist de rijke landen zijn die het meest bijdragen aan de opwarming van de Aarde. Ook in Nederland raken de gevolgen van de klimaatcrisis groepen in een kwetsbare positie harder dan groepen die wel tegen een stootje kunnen. Stijgende voedselprijzen door klimaatverandering tasten de bestaanszekerheid van mensen met lage inkomens nog verder aan. Hittegolven hakken er zwaarder in wanneer je bent aangewezen op een slecht geïsoleerd appartement in een sterk versteende buurt, dan wanneer je verkoeling kunt zoeken in je tuin in een lommerrijke villabuurt.

Zo verergert de klimaatcrisis bestaande ongelijkheid. En als er niets verandert, wordt in Nederland de ongelijkheid nog groter. Burgers en kleine bedrijven betalen energiebelasting, grote vervuilers niet of nauwelijks. Zij krijgen zelfs geld toe om te ‘verduurzamen’! Terwijl datacenters met financiële steun van de overheid kostbare windenergie opslurpen, zitten mensen aankomende winter in de kou omdat het energiezuinig maken van (sociale) huurwoningen veel te traag gaat. En terwijl de rijkste 1% zich kan veroorloven met privéjets de wereld rond te vliegen, wordt het openbaar vervoer voor ons allemaal steeds duurder. Dit soort politieke keuzes – want dat zijn het – zijn woestmakend. De Partij voor de Dieren gooit het roer radicaal om.

Door dezelfde politieke keuze om grote vervuilers (onder andere in de agro-industrie) te ontzien en burgers te laten opdraaien voor de gevolgen, ligt er ondertussen nog altijd een verstikkende stikstofdeken over ons land. De natuur staat op instorten. Het aantal plant- en diersoorten neemt in schrikbarend tempo af. Leefgebieden zijn versnipperd, sterk ingekrompen of dreigen te verdwijnen. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 is de overheid nog geen steek verder in het beschermen en herstellen van de natuur en het creëren van een gezond verdienmodel voor duurzame boeren. Want ook zij zijn slachtoffer van deze situatie. Zij hebben helemaal geen belang bij veevoerfabrieken, landbouwgif en kunstmest. Juist boeren hebben enorm veel te winnen bij schoon water, een gezonde bodem en schone lucht. Want voor het verbouwen van gezond voedsel, nu én straks, hebben ze juist de natuur nodig.

De problemen waar we voor staan hebben een gemeenschappelijke deler: de vee-industrie. Het feit dat we zo veel dieren in stallen proppen in Nederland is niet alleen een ramp voor de dieren. De vee- industrie is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen en dé oorzaak van de natuurcrisis. Het leidt tot vervuiling van ons grondwater, van ons drinkwater, tot stankoverlast en gezondheidsschade voor omwonenden, verlies van vruchtbare bodems, ontbossing en een groter risico op een volgende pandemie. Met een krimp van minstens 75% van het aantal dieren in de vee-industrie pakken we al deze problemen tegelijkertijd aan. Duurzame landbouw betekent bovendien een normaal inkomen voor de boer en betaalbaar, duurzaam eten in de supermarkt.

Voor een eerlijke transitie naar een groen, schoon en diervriendelijk land, zal de vervuiler wat de Partij voor de Dieren betreft dus moeten gaan betalen voor de schade die de vervuiler heeft aangericht. De veevoerbedrijven, slachthuizen en stallenbouwers die profiteren van de enorme veehouderij ten koste van de dieren, de boeren en de natuur. De vervuilende industrie en de fossiele energiebedrijven, die profiteren van fossiele subsidies en weigeren hun klimaatvernietigende verdienmodel aan te passen. En de financiële sector, die deze crises mede mogelijk maakt.

Als we de klimaat- en natuurcrisis in samenhang én op een eerlijke manier oplossen, krijgen we er een schoon, groen en diervriendelijk land voor terug. Met behulp van de zon en de wind, waarmee we de baas worden over onze eigen schone energie. Met isolatie en renovatie, zodat onze huizen comfortabel worden terwijl de energierekening daalt. Met gezond en plantaardig voedsel, goed voor de dieren, goed voor natuur en klimaat, en goed voor onszelf. Kortom, met economische ontwikkeling binnen de grenzen van de planeet en met bestaanszekerheid voor iedereen. Een land waar iedereen een plek heeft om te wonen, werken en zichzelf te zijn, zonder dat we daarvoor de Aarde uitputten. We veranderen daarom definitief van koers; van economische groei naar ecologische groei. Voor een groene, schone en leefbare planeet, voor al haar bewoners.

Een leefbare Aarde

Stop de opwarming van de Aarde

Nederland heeft de verantwoordelijkheid zo snel mogelijk zo veel mogelijk te doen om de opwarming van de Aarde te beperken. Dat vergt niets anders dan een crisisaanpak. Iedereen gaat bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

6 concrete plannen

 1. Rechtvaardig klimaatbeleid: de vervuiler betaalt
 2. Een einde aan fossiele brandstoffen
 3. Klimaatwet 1.5: noodzakelijke crisiswet voor het klimaat
 1. Klimaatrechtvaardigheid voor Caribisch Nederland
 2. Versnellen naar een duurzaam en eerlijk energiesysteem
 3. Stop met investeren in schijnoplossingen

Rechten voor de natuur

De natuur is het fundament van ons bestaan. Zonder de natuur is er geen schone lucht, water of voedsel. Bestaande natuurregels blijken de natuur onvoldoende te beschermen voor huidige en toekomstige generaties. De natuur heeft te lijden onder de toenemende droogte en extreme weersomstandigheden, stikstof en menselijke activiteiten. Er moet vaak een rechter aan te pas komen om de uitvoering van de natuurregels af te dwingen. Door het erkennen van grondrechten voor de natuur zal het belang van de natuur aan de voorkant worden meegewogen in plaats van achteraf in een rechtszaak beslecht. Mensen of bedrijven die de natuur ernstig beschadigen moeten worden gestraft.

7 concrete plannen

 1. Laat de natuur niet stikken
 2. Meer natuur
 3. Meer bomen
 1. Stop de watercrisis en bescherm het waterleven
 2. Meer water voor de natuur
 3. Bescherm de natuur van Caribisch Nederland
 4. Kritisch volgen situatie Oostvaardersplassen

Betaalbaar, groen en beter vervoer

Veilig en toegankelijk vervoer is een basiswaarde voor ieders welzijn. Daarom zorgen we dat mobiliteit voor iedereen betaalbaar en beschikbaar is. Dat doen we op de meest duurzame en efficiënte manier, zodat we zuinig omgaan met energie, grondstoffen en de openbare ruimte. De Partij voor de Dieren kiest voor een radicale, duurzame omslag van de manier waarop we ons verplaatsen. Dat betekent: meer ruimte voor de voetganger en (elektrische) fietser, minder autoverkeer, minder vliegen, en snel, betaalbaar en comfortabel openbaar vervoer.

5 concrete plannen

 1. Ruim baan voor voetganger en fietser
 2. Meer en beter openbaar vervoer
 3. Minder vliegen, meer treinen
 1. Minder auto's
 2. Minder transport

Energietransitie

Het energiesysteem van de toekomst is duurzaam, schoon en betaalbaar. Daarvoor is een snelle afbouw van fossiele bronnen nodig, een snelle groei van hernieuwbare energie en een transformatie van de industrie (energie en grondstoffen), ons vervoerssysteem en onze gebouwen.

4 concrete plannen

 1. Stoppen met biomassa
 2. Meer zonne-energie
 3. Geen kernenergie
 1. Meer windenergie

Circulair produceren en consumeren

Maatregelen tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zetten geen zoden aan de dijk als we steeds meer spullen blijven produceren en consumeren die we helemaal niet nodig hebben. Als wereldwijd iedereen zou leven zoals in Nederland, dan zouden we meerdere aardbollen nodig hebben. Om al die producten te maken zijn bovendien grondstoffen nodig, en daarvan kunnen we er maar zoveel gebruiken als de Aarde ons kan geven.

2 concrete plannen

 1. Een wereld zonder afval
 2. Stop plasticvervuiling

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit