Systeem aanpassen aan dieren


Zolang dieren nog niet zijn bevrijd uit de voedselketen, moet het leed zo veel mogelijk beperkt worden. De vee-industrie heeft nu niets te maken met natuur. Miljoenen eenden komen nooit buiten en hebben geen water om in te zwemmen of om zich mee te verzorgen. Ze zien voor het eerst in hun leven water wanneer ze in het slachthuis door een elektrocutiebad worden getrokken. Kalfjes en geitenlammetjes worden na de geboorte weggehaald bij hun moeder, zodat de melk van de moeder door mensen kan worden gebruikt. Hoorns hebben koeien en geiten in de huidige veehouderij bijna nooit meer: de dieren worden hoornloos gefokt of onthoornd met een hete bout.

Dankzij een wetswijziging van de Partij voor de Dieren is in de Wet dieren vastgelegd dat dieren niet meer mogen worden aangepast aan het houderijsysteem. Dit houdt in dat het niet langer zou zijn toegestaan om dieren pijn te doen of ze te laten lijden, om ze maar goedkoop en met zo veel mogelijk tegelijk in een stal te houden. Stallen moeten worden aangepast aan dieren in plaats van andersom. Dieren zullen eindelijk worden verlost van pijnlijke ingrepen, krappe kooien en dichte stallen zonder mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen. Zo horen kippen een stofbad te kunnen nemen, willen varkens in de aarde kunnen wroeten, en horen koeien en geiten buiten in plaats van in stallen. Er moet ook een einde komen aan de verplichting om dieren te oormerken. Zolang de huidige regels nog gelden, krijgen gewetensbezwaarden een ontheffing van de oormerkplicht. Het kabinet pleit op Europees niveau voor de ontwikkeling en invoering van een diervriendelijker alternatief, zoals chipherkenning.

De gewijzigde Wet dieren moet worden uitgewerkt aan de hand van wetenschappelijke kennis over de natuurlijke behoeften van dieren. De gewijzigde Wet dieren moet zo snel mogelijk in werking treden. De eisen die hieruit voortkomen worden als harde randvoorwaarden meegenomen in de transitie van de landbouw. Er komt een duidelijk stappenplan en een bijbehorend tijdpad, zodat veehouders weten waar ze aan toe zijn.

  • Alle dieren in de veehouderij krijgen vrije uitloop naar buiten met voldoende schuilmogelijkheden tegen weersomstandigheden als hitte en regen. In de stal beschikken dieren over voldoende ruimte, stro en afleidingsmateriaal en hebben ze de mogelijkheid om zich terug te trekken of juist samen te zijn.
  • Beschutting tegen wind, zon, regen en kou moet voor alle weidedieren verplicht worden. De vorm van beschutting moet passen bij het soorteigen gedrag van de betreffende dieren.
  • Kalfjes en lammetjes worden niet langer meteen na de geboorte weggehaald, maar mogen opgroeien bij hun moeder in de wei en de melk drinken die voor hen bedoeld is. Dat moet ook gelden voor de stierkalfjes, de rammetjes en de bokjes.
  • Kraamboxen (dwangkooien) waarin zeugen tussen stangen staan worden verboden. Zeugen krijgen de gelegenheid te nestelen en hun biggetjes te verzorgen.
  • Geen pijnlijke ingrepen meer als het castreren van biggen, het afbranden of knippen van staarten, het afvijlen van tanden en het onthoornen van koeien en geiten.
  • Er komt een verbod op het vergassen van pasgeboren haantjes in de eierindustrie.
  • De productie van blank kalfsvlees wordt verboden. Het is onaanvaardbaar dat kalveren voor dit vlees expres ziek gemaakt worden met een ijzerarm dieet dat tot bloedarmoede leidt.
  • Er komt een verbod op het fokken, gebruiken en houden van dieren als er niet kan worden voorzien in hun natuurlijke behoeften, of als door de houderij ernstig lijden ontstaat. De eenden- en konijnenhouderij worden daarom in ieder geval per direct verboden.
  • Nederland maakt zich in de EU hard voor de afbouw van de intensieve veehouderij en voor dierenwelzijnseisen in de veehouderij. Ge├»mporteerde dierlijke producten moeten aan dezelfde eisen voldoen als de Europese producten.

Het standpunt Systeem aanpassen aan dieren is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer