Christian lue 8 Yw6ts B8tnc unsplash 1

Europa en internationale solidariteit

Over grenzen heen denken zit in het DNA van de Partij voor de Dieren. Al onze activiteiten en al onze oplossingen zijn gebaseerd op een planeetbreed, ecocentrisch perspectief. Onze doelen gaan over universele behoeften, ongeacht het land waar je woont: alle wereldburgers (mens én dier) hebben recht op een veilige, gezonde en stabiele leefomgeving. Maar die staat wereldwijd onder grote druk door verschillende crises. Wij staan naast moedige burgers die wereldwijd de weg wijzen naar een veilige, groene, sociale en diervriendelijke wereld. Samen doorbreken we oude machtsstructuren, zodat mensen weer de ruimte krijgen om mee te beslissen over de toekomst. Verwoestende commerciële belangen leveren macht in. We versterken de positie van burgers en maatschappelijke organisaties. Geen blinde focus op economische groei, maar op Europees en internationaal niveau samenwerken voor het welzijn van mens, dier en planeet.

Iedereen wil een gezonde en veilige leefomgeving en ruimte om zichzelf te zijn. Maar dat is nog lang niet vanzelfsprekend. Biodiversiteitsverlies bedreigt ecosystemen en onze voedselzekerheid.

Klimaatverandering maakt gebieden onbewoonbaar. Milieuvervuiling vernietigt de leefomgeving van alle levende wezens. Door de oorlog in Oekraïne en gewapende conflicten elders zijn mensen bovendien hun leven niet zeker. Mensenrechten en persvrijheid staan onder druk. De dominantie van commerciële belangen houdt dieren gevangen in een systeem waarin ze als een product worden behandeld.

We kunnen de keuzes die we maken in Nederland niet los zien van de problemen waar mensen in andere landen mee te maken hebben. Daarom is bewustzijn van onze eigen rol in de verschillende problemen belangrijk. In Nederland en de EU gebruiken we meer dan ons eerlijke deel aan natuurlijke bronnen. Dat is voor onze planeet onhoudbaar en voor onze medemensen oneerlijk. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland als een van de rijkste landen ter wereld zijn verantwoordelijkheid neemt en samen met welwillende burgers wereldwijd werkt aan de bescherming van ieders behoefte aan een veilige en gezonde toekomst.

De Partij voor de Dieren staat voor het wegnemen van de grondoorzaken van onrechtvaardigheid, voor internationale solidariteit en voor samenwerking met mensen die zich overal ter wereld inzetten voor het welzijn van alle levende wezens. Internationaal bouwen we aan een moedige politieke beweging, die het welzijn van alle levende wezens vooropstelt en de ecologische grenzen respecteert. De Partij voor de Dieren werkt daarvoor al jaren samen met onze zusterpartijen en activisten in Europa, Midden- Oosten, Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

Europa en internationale solidariteit

Een sociaal en rechtvaardig Europa

Voor een sociaal en rechtvaardig Europa is democratie zo dicht mogelijk bij de burger belangrijk. Daarom regelen we dicht bij huis wat kan, en in de EU wat nodig is. Het oplossen van grensoverschrijdende problemen zoals de klimaat- en biodiversiteitscrisis vraagt om Europese inzet. Daarnaast is het belangrijk dat de EU opkomt voor grondrechten als democratie, onafhankelijke rechtspraak en vrije journalistiek. We vinden sociale en economische solidariteit tussen Europese burgers een groot goed. Op andere vlakken is maatwerk op nationaal niveau, dicht bij de burger, noodzakelijk. De inrichting van ons sociale zekerheidssysteem, ons pensioenstelsel, de gezondheidszorg, defensie en andere publieke diensten vinden we in beginsel nationale bevoegdheden. De democratische controle hierop is aan de Tweede Kamer. De Partij voor de Dieren beoordeelt Europese voorstellen op deze beleidsterreinen daarom kritisch, maar we zijn constructief wanneer plannen daadwerkelijk zorgen voor sociale of ecologische vooruitgang.

3 concrete plannen

 1. Internationale milieubescherming
 2. Rechten voor dieren in de EU
 3. Geen Europees asielbeleid

Groeiend verzet tegen destructieve vrijhandelsverdragen

Het wereldwijde verzet tegen destructieve vrijhandelsverdragen heeft een einde gemaakt aan de vanzelfsprekendheid van steeds meer handelsstromen en het bevoorrechten van multinationals. En dat is goed nieuws. Vrijhandelsverdragen worden nu vooral gebruikt om het makkelijker en goedkoper te maken voor bedrijven om te handelen, te investeren en over de grens diensten te verlenen. De winnaars zijn de grootste bedrijven die het goedkoopst kunnen werken. Maar goedkoper betekent vaak dat er kosten worden afgewenteld op werknemers, dieren, milieu en omwonenden. Ook voor Nederlandse en Europese boeren zijn vrijhandelsdeals vaak ongunstig. Zij krijgen te maken met oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld Braziliaanse en Canadese boeren die goedkoper produceren, omdat in hun land lagere milieu- en dierenwelzijnseisen gelden. Daarnaast ondermijnen veel vrijhandelsverdragen de democratie. Ze vormen een obstakel voor landen om betere wetgeving in te voeren voor mens, dier, natuur en milieu. Ze geven multinationals de macht om miljardenclaims in te dienen tegen democratische besluiten als zij hun megawinsten in gevaar zien komen.

2 concrete plannen

 1. Stop vrijhandelsakkoorden
 2. Eerlijke wereldhandel

Een democratisch en transparant Europa

De Partij voor de Dieren is voor Europese samenwerking, maar tegen de huidige, ondemocratische vorm van de EU. Europese besluitvorming vindt te vaak in achterkamertjes plaats. Voor de burger onbegrijpelijke en nietbeïnvloedbare wetgevingstrajecten en de enorme invloed van lobbyisten, hebben ervoor gezorgd dat de EU de afgelopen decennia is afgegleden naar een moeilijk te controleren lobbycratie. De fossiele industrie, de agro-industrie, de producenten van landbouwgif en de farmaceutische industrie hebben een te dikke vinger in de Europese pap. We pleiten daarom voor transparante en democratische besluitvorming en willen paal en perk stellen aan de enorme invloed van lobbyisten. Europese politici dienen besluiten te nemen in het algemeen belang in plaats van hun oren te laten hangen naar de wensen van lobbyisten.

5 concrete plannen

 1. Toetreding en uittreding nieuwe lidstaten
 2. Democratiseren Europese Centrale Bank
 3. Financiële steun EU-lidstaten
 1. Groen en euro-kritisch op de huidige EU
 2. Aanpak belastingontduiking

Vrede en veiligheid

Bij de afweging om wel of niet over te gaan tot militaire steun, zijn internationale solidariteit, zelfbeschikking, menselijke waardigheid en internationaal recht leidend, en niet de geopolitieke machtsverhoudingen. We steunen Oekraïne om hun land te kunnen verdedigen. Maar dat betekent niet dat we nu kritiekloos zo veel mogelijk geld voor het leger moeten vrijmaken. De defensie- uitgaven van de VS en Europa samen zijn nu al tien keer zo groot als die van Rusland. Wapenwedlopen zijn niet de oplossing.

6 concrete plannen

 1. Oorlog Israël-Palestina (Gaza)
 2. Versterken van ontwikkelingssamenwerking
 3. Vluchtelingen en asielbeleid
 1. Meer autonome/kritische positie binnen de NAVO
 2. Inzetten op vredesmissies
 3. Regels wapens aanscherpen

We houden bedrijven aan ecologische grenzen

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland strenge eisen gaat stellen aan de import van grondstoffen waarvan de winning of productie schade kan toebrengen aan mensen, dieren, milieu of de natuur. Het tijdperk van vrijblijvendheid van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) loopt ten einde. Het heeft niet gewerkt. Tijd voor sterke maatregelen. Grondstoffen zoals soja, palmolie, koper en kolen komen op de lijst van conflictmaterialen. Hiervoor komen strenge criteria in het internationale handelsverkeer. Ook zoet water komt op deze lijst.

2 concrete plannen

 1. Strenge regels import van conflictgrondstoffen
 2. Strenge regels import en export landbouw

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit