wonen groen woonruimte starterswoning partij voor de dieren pvdd aarde klimaat dierenpartij esther ouwehand plan b tweede kamer verkiezingen 2021

Groen en betaalbaar wonen

Een dak boven je hoofd is niet voor niets een grondrecht. Maar voor veel mensen in Nederland is dat moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. Bijna overal zijn te weinig huizen, woningcorporaties zijn uitgekleed en private investeerders hebben ruim baan. Doordat met name de veehouderij te veel stikstof uitstoot, is de bouw van bijna honderdduizend nieuwe woningen in gevaar. Daarbovenop neemt de veehouderij bijna de helft van alle grond in Nederland in beslag. Al het andere dat ruimte kost, waaronder wonen en de natuur, moet het doen met de andere helft. De Partij voor de Dieren maakt kraakheldere keuzes zodat er ruimte vrijkomt voor iedereen om gezond en gelukkig te kunnen wonen, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. Dat kan alleen als we de ruimte in Nederland fundamenteel anders indelen.

Liever een dak boven je hoofd dan een biefstuk op je bord. Er is in Nederland voldoende ruimte om te zorgen voor comfortabele en betaalbare woningen in een prettige, groene leefomgeving. Er is politieke moed voor nodig om hierover heldere keuzes te maken. Door een krimp van het aantal dieren in de veehouderij komt er landbouwgrond vrij voor natuur en woningbouw. We gaan bestaande bebouwing beter benutten om de natuur en de open ruimte te beschermen. Ook wordt er binnenstedelijk natuurinclusief gebouwd, waarbij bewoners voldoende groen in de buurt krijgen.

Daarnaast zorgen we ervoor dat bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvindt. Zo scheppen we ruimte voor de natuur en verbeteren we tegelijkertijd het leefklimaat, de woonomgeving en de biodiversiteit.

Met een eerlijke verdeling van ruimte zijn we er nog niet. Wonen is geen verdienmodel. De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame manier oplossen. Investeerders bouwen nu vooral graag grote dure woningen, omdat daar het meeste geld aan te verdienen valt. De overheid moet ingrijpen en zorgen dat er gebouwd wordt waar echt behoefte aan is. We willen dat studenten betaalbaar op kamers kunnen en dat jonge gezinnen een huur- of koopwoning vinden die bij hun gezinssituatie past. We zorgen dat er gebouwd wordt voor de groeiende behoefte aan woningen voor alleenstaanden, maar ook aan meergeneratiewonen, zodat kinderen en (groot)ouders samen kunnen wonen en voor elkaar kunnen zorgen.

De wooncrisis kan alleen worden opgelost als gevestigde financiële belangen plaatsmaken voor de belangen van mensen die een woning nodig hebben, van woningmarkt naar volkshuisvesting. De agro-industrie en particuliere investeerders zullen pas op de plaats moeten maken, zodat de overheid de grondwettelijke taak om te zorgen voor woongelegenheid ook echt kan gaan waarmaken.

Om de klimaatdoelen te halen én om de gevolgen van de klimaat- en natuurcrisis op te vangen gaan we onze woningen verduurzamen, vergroenen en renoveren. We maken van zonnepanelen op daken de norm, we investeren in duurzame verkoeling en we pakken energiearmoede aan. Bij nieuwbouw gaan we rekening houden met klimaatrisico’s in de toekomst.

Groen en betaalbaar wonen

Huizen zijn geen handelswaar

Huizen zijn om in te wonen, niet om een slaatje uit te slaan. Steeds meer mensen komen in de knel door hun hoge huur, of kunnen geen aanspraak maken op een huurwoning. Huisjesmelken en speculeren maken we onaantrekkelijk door maatregelen in te voeren waarmee (lokaal) gestuurd kan worden op de verdeling van woningen.

2 concrete plannen

 1. Wooncrisis oplossen
 2. Privatisering woningbouwcorporaties terugdraaien

Groen, betaalbaar en comfortabel wonen

De gebouwde omgeving is nu verantwoordelijk voor 15% van de landelijke CO2-uitstoot. Het verduurzamen van de woningvoorraad verloopt nu onrechtvaardig en leidt tot energiearmoede. Mensen in sociale huurwoningen worden opgezadeld met hoge energierekeningen doordat woning- corporaties te weinig vaart maken met isoleren. Bovendien kan niet elke huiseigenaar investeren in zonnepanelen en zijn huurders voor een duurzaam en comfortabel huis afhankelijk van de wil en mogelijk- heden van hun huisbazen. De verduurzamingsopgave vraagt daarom om betere regels en een flinke investering vanuit de overheid. Tegelijkertijd verdienen duurzame investeringen zichzelf weer terug, zowel in verlaging van de uitstoot als in een lagere energierekening. De technieken zijn er al en zijn inmiddels haalbaar en betaalbaar. Het is dus vooral een kwestie van politieke wil om deze ontwikkeling te versnellen!

5 concrete plannen

 1. Steden en dorpen vergroenen
 2. Duurzaam bouwen
 3. Duurzame studentenwoningen bouwen
 1. Stimulerend beleid voor tiny houses
 2. Hypotheken boetevrij aflossen

Woonruimte voor iedereen

Dat mensen nu soms vijftien jaar moeten wachten op een sociale huurwoning is onacceptabel. Door meer woningen te bouwen en doorstroming te bevorderen, verkorten we de wachtlijsten. Jongeren die graag in hun geboorteplaats willen blijven wonen, kunnen zo in hun vertrouwde omgeving blijven en bijdragen aan de sociale cohesie in de buurten.

4 concrete plannen

 1. Opheffen kraakverbod
 2. Meergeneratiewoningen aanmoedigen
 3. Verbeter aanpak leegstand
 1. Braakliggend terrein benutten

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit