Accep­tatie van lhbtiq+'ers


De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van discriminatie van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lhbtiq+’ers - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

Iedereen moet gemakkelijk toegang hebben tot openbare informatie, overheidsgebouwen en voorzieningen zoals onderwijs en openbaar vervoer. We willen dat er voldoende geld beschikbaar komt voor een sterk beleid voor lhbtiq+-emancipatie. We letten extra op discriminatie tegen mensen met verschillende achtergronden, zoals lhbtiq+-personen van kleur of met een biculturele of religieuze achtergrond. We geven speciale aandacht aan transgender, intersekse en non-binaire personen. Discriminatie en geweld tegen lhbtiq+-mensen moet goed worden bijgehouden. En het moet makkelijker worden om aangifte te doen van discriminatie. Daarvoor moeten we zorgen dat meer slachtoffers dat durven.

Transitieverlof moet wettelijk geregeld worden. Alle paren moeten dezelfde rechten krijgen als bij heteroseksuele paren het geval is. We willen een duidelijke wettelijke regeling voor meerouderschap, gezag en draagmoederschap, inclusief planning. Kunstmatige inseminatie blijft vergoed voor vrouwenparen en alleenstaande vrouwen. IVF bij draagmoederschap wordt vergoed voor diverse gezinsvormen, dus ook bij bijvoorbeeld mannenparen en trans personen. De bescherming van donorkinderen wordt verbeterd en er komt een wettelijk maximum aan het aantal donaties per spermadonor.

Burgerlijke staat moet worden gezien als een privéaangelegenheid, die alleen mag worden uitgevraagd wanneer dit juridisch noodzakelijk is.

Transgenderwet
De Partij voor de Dieren vindt het zelfbeschikkingsrecht van transgender en genderdiverse mensen heel belangrijk voor een inclusieve samenleving. Niet alleen voor transgender mensen biedt deze wet houvast, ook aan intersekse mensen. Zij kunnen dankzij deze wet de aanduiding ‘onbepaald’ makkelijker laten wijzigen naar een geslachtsvermelding die recht doet aan hun genderidentiteit.

De Partij voor de Dieren had graag gezien dat deze wet dezelfde ruimte zou bieden aan non-binaire mensen om zich als ‘X’ te laten registreren zonder tussenkomst van de rechter. Wij zullen voorstellen hiertoe dan ook steunen. De Partij voor de Dieren is ook op de hoogte van de zorgen rondom deze wet, maar herkent het beeld dat transrechten haaks staan op vrouwenrechten of andere mensenrechten niet. Wij delen de mening van VN-rapporteur voor de mensenrechten van lhbtiq+-personen dat dit soort wetgeving juist helpt en dat we niet uit moeten gaan van schadelijke genderstereotypes.

Lees hier dat rapport van de VN-rapporteur.

Het standpunt Acceptatie van lhbtiq+'ers is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties