Accep­tatie van LHBTIQA+-ers


De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie (LHBTI) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

Toegang tot openbare informatie, overheidsgebouwen, publieke voorzieningen – waaronder onderwijs, openbare instellingen en openbaar vervoer – wordt vanzelfsprekend voor iedereen. Er moet een krachtig LHBTIQA+-emancipatiebeleid komen met een passend budget. We besteden bijzondere aandacht aan de aanpak van discriminatie om een combinatie van gronden, zoals LHBTIQA+-personen van kleur, of mensen met een biculturele en religieuze achtergrond. Ook komt er extra aandacht voor transgender, intersekse, en non-binaire personen. Discriminatie en geweld tegen LHBTIQA+-mensen wordt centraal geregistreerd. We zorgen dat aangifte doen bij alle vormen van discriminatie laagdrempeliger wordt en de aangiftebereidheid van slachtoffers wordt vergroot.

Transitieverlof moet wettelijk geregeld worden. En alle paren krijgen dezelfde rechten als heteroseksuele paren. Er komt een volwaardige wettelijke regeling, inclusief tijdsplanning, voor een meerouderschap, -gezag en een draagmoederschapsregeling. Kunstmatige inseminatie blijft vergoed voor vrouwenparen en alleenstaande vrouwen. IVF bij draagmoederschap wordt vergoed voor diverse gezinsvormen, dus ook bij bijvoorbeeld mannenparen en trans personen. De bescherming van donorkinderen wordt verbeterd en er komt een wettelijk maximum aan het aantal donaties per spermadonor.

Burgerlijke moet worden gezien als een privéaangelegenheid, die alleen mag worden uitgevraagd wanneer dit juridisch noodzakelijk is.

Transgenderwet

De Partij voor de Dieren vindt het zelfbeschikkingsrecht van transgender en genderdiverse mensen essentieel om te komen tot een inclusieve samenleving. Niet alleen voor transgender mensen biedt deze wet houvast, ook aan intersekse mensen aangezien zij dankzij deze wet de aanduiding ‘onbepaald’ makkelijker kunnen laten wijzigen naar een geslachtsvermelding die recht doet aan hun genderidentiteit. De Partij voor de Dieren had graag gezien dat deze wet dezelfde ruimte zou bieden aan non-binaire mensen om zich als ‘X’ te laten registreren in hun geslachtsvermelding zonder tussenkomst van de rechter en zullen voorstellen hiertoe dan ook steunen. De Partij voor de Dieren is ook op de hoogte van de zorgen rondom deze wet, maar herkent het beeld dat transrechten haaks staan op vrouwenrechten of andere mensenrechten niet. Wij delen de mening van VN-rapporteur voor de mensenrechten van LHBTIQ+-personen dat dit soort wetgeving juist helpt en dat we niet uit moeten gaan van schadelijke genderstereotypes. Lees hier dat rapport van de VN-rapporteur.

Het standpunt Acceptatie van LHBTIQA+-ers is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer