Iedereen hoort erbij


De Partij voor de Dieren wil dat er wordt gewerkt aan een meerjarige, nationale strategie om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verbeteren. Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Validisme wordt serieus genomen als vorm van discriminatie. Politieke participatie door mensen met een beperking wordt bevorderd.

Mensenrechtenverdragen zoals het Kinderrechtenverdrag, Vrouwenrechtenverdrag en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap worden strikt nageleefd.

De Partij voor de Dieren wil hiervoor het volgende:

  • Treinstations worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers
  • Vanuit elke woonkern zijn de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook voor mensen met een lichamelijke beperking.
  • De versobering van het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) draaien we terug. De overheid regelt waar nodig een zinvolle en nuttige dagbesteding met zo mogelijk doorgroeimogelijkheden naar een passende betaalde baan.
  • Er komt een recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking en een nieuw type sociale werkvoorziening die zorgt voor betekenisvol werk dicht bij huis, met voldoende begeleiding en een volwaardig inkomen. We zorgen ervoor dat gemeenten niet hoeven te bezuinigen op sociaal werk en kunnen zorgen voor kwaliteit en continuïteit. Er komt ook aandacht voor neurodiversiteit op de werkvloer en het geschikt maken van de werkvloer voor neurodivergente mensen.
  • Er wordt gewerkt aan een meerjarige, nationale strategie om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verbeteren. Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Validisme wordt serieus genomen als vorm van discriminatie. Politieke participatie door mensen met een beperking wordt bevorderd.
  • Zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en zorg voor mensen met een beperking wordt bij voorkeur kleinschalig aangeboden (Wet Langdurige Zorg) en is in elke gemeente gelijkwaardig: welke zorg je kan ontvangen, mag niet afhangen van de gemeente waarin je woont. Wmo-zorgverleners worden beter ondersteund en betaald.
  • Het Rijk investeert extra in toegankelijkheid van alle scholen voor mensen met een beperking.
  • Afkomst, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geloofsovertuiging, neurodivergentie, een beperking of huidskleur mogen niemand meer belemmeren om een stageplek, baan of woning te vinden. Discriminatie op de arbeids- en woningmarkt wordt aangepakt met duidelijke wetgeving, voorlichting en daadkrachtige handhaving.
  • Drempels voor het stemmen voor Europese verkiezingen worden zo veel mogelijk weggenomen, met extra aandacht voor mensen met een beperking.
  • In het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid komen ook duidelijke doelen voor het bereiken van kwetsbare jongeren zoals LHBTIQA+-jongeren, jongeren met een beperking en etnische of religieuze minderheden. Er wordt ook geïnvesteerd in sociale programma’s die zich richten op fysieke veiligheid en mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Het standpunt Iedereen hoort erbij is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer