Meer demo­cratie: burger­beraad


Het democratische gehalte van de besluitvorming in Nederland is dringend aan versterking toe. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie zoals referenda een prominentere plaats krijgen. Het burgerinitiatief moet met campagnes gestimuleerd en eenvoudiger gemaakt worden.

Het raadgevend referendum moet een plaats krijgen bij belangrijke besluiten. Referenda over actuele onderwerpen zouden – naar Zwitsers voorbeeld – tegelijkertijd met verkiezingen kunnen plaatsvinden. De mogelijkheden daartoe moeten onderzocht worden. Elektronische inzameling van handtekeningen voor inspraakprocedures, referenda en burgerinitiatieven moet mogelijk worden op overheidswebsites.

De PvdD wil dat een correctief bindend referendum ingevoerd wordt bij verstrekkende besluiten. Bijvoorbeeld bij het overdragen van bevoegdheden of macht aan internationale instellingen zoals de Europese Unie. Of wanneer de overheid handelsverdragen wil sluiten waarin private arbitragehoven zijn opgenomen.

Buurtverenigingen moeten een doorslaggevende stem krijgen bij besluiten over wat er gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt.

Burgemeesters worden gekozen via de gemeenteraad, de Commissaris van de Koning door de Provinciale Staten.

Het standpunt Meer democratie: burgerberaad is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer