Ontwik­ke­lingen digitale euro onder­zoeken


Als systeemkritische partij kijkt de Partij voor de Dieren met belangstelling naar ontwikkelingen die een systeemverbetering kunnen betekenen. Hoewel de Partij voor de Dieren in potentie ruimte ziet voor een digitale euro, volgen wij het dossier digitale euro momenteel vooral zeer kritisch. We delen de zorgen die mensen bij ons geuit hebben.

De PvdD is van mening dat een mogelijke digitale euro alleen toekomst zou kunnen hebben als anonimiteit, waardevastheid en universele aanvaardbaarheid gegarandeerd kunnen worden. Ook mag contant geld niet verdwijnen. Voor een digitale euro moeten minimaal dezelfde waarborgen gelden als voor contant geld. De Partij voor de Dieren is er nog niet overtuigd dat dat nu al zo is. Wat we vaak zien is dat technologische ontwikkelingen sneller gaan dan de regelgeving kan bijbenen. Ook moeten ethische discussies vaak nog op gang komen. Wij vinden dat dat juist andersom zou moeten zijn. Eerst moeten de ethische kanten grondig verkend worden en onderwerp worden van het maatschappelijk debat. En er moet passende regelgeving ontwikkeld worden.

Op dit moment bepalen banken wat er met het geld van mensen gebeurt. Te vaak wordt ons spaargeld gebruikt voor onduurzame investeringen. Een digitale euro kan het eigendom worden van mensen zelf, waardoor mensen zelf meer controle hebben over wat er met hun geld gebeurt in plaats van banken. De overheid kan dit eigendom faciliteren en ook de rol van banken bepalen.

Parallelle munten naast de Euro

De euro is ingevoerd zonder de burgers te raadplegen. In dit Europa, met de vele verschillende economieën, is het moeilijk om één munt te handhaven. De opeenvolgende Nederlandse kabinetten lijken echter als voornaamste uitgangspunt te hebben dat de euro onvoorwaardelijke steun verdient en koste wat kost gered zou moeten worden. Maar steeds meer mensen zien in dat de euro in zijn huidige vorm enorme zwaktes kent. De euro is verkocht onder het motto "de euro is een stabiele munt en zal de welvaart in Europa verzekeren". De euro heeft zich echter ontwikkeld tot een splijtzwam, om te beginnen tussen Noord- en Zuid-Europa en vervolgens ook tussen Europese lidstaten.

Dat deze splijtzwam is ontstaan is mede te wijten aan de kortetermijnfocus van onder meer Nederland en Duitsland. Door agressieve exportstrategieën zijn er enorme exportoverschotten in deze en enkele andere Europese landen ontstaan. Het geld dat door deze landen daarmee verdiend wordt, wordt vervolgens uitgeleend aan landen met exporttekorten, zoals de zuidelijke Europese landen. Op deze wijze ontstaat er een situatie waarbij zuidelijke landen continue zijn aangewezen op schuldfinanciering van noordelijke Europese landen, en dan met name Nederland en Duitsland. De Europese schuldenunie is hiermee een gegeven. De verantwoordelijkheid van deze schuldenunie ligt evenzogoed bij de noordelijke lidstaten, als bij de zuidelijke. Een eenzijdige ‘strafexpeditie’ zoals we die in de recente jaren hebben gezien van de Europese Commissie, de ECB en het IMF tegen Griekenland is dan ook onterecht en onrechtvaardig.

Niettemin zal een schuldenunie waarin de Duitsers en de Nederlanders permanent verantwoordelijk worden gesteld voor schulden die zij niet gemaakt hebben, de tegenstellingen alleen maar vergroten. De Partij voor de Dieren wil niet meewerken aan deze heilloze koers. De PvdD pleit voor alternatieve scenario’s voor het oplossen van de eurocrisis en wil dat de EU deze scenario’s uitwerkt, zoals het hanteren van parallelle munten, en een mogelijke splitsing van de muntunie in een noordelijke en zuidelijke regio, en exitstrategieën voor landen die uit de euro willen stappen. Wij zijn tegen verdere uitbreiding van de eurozone. Elke vorm van verdergaande integratie betekent nivellering van de welvaart en de democratie, en het afbreken van de autonomie.

Het standpunt Ontwikkelingen digitale euro onderzoeken is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer