Lokale en regionale politieke organen


De Partij voor de Dieren is niet voor opheffing van de waterschappen. De waterschappen zijn een bestuurslaag waar duurzaamheid en verantwoord milieubeleid een goede invulling kunnen vinden. De efficiencyoperatie die reeds is ingezet bij de waterschappen verdient steun. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het waterpeil. Wat we daarbij echter zien is dat het waterschap zich in belangrijke mate dienstbaar inzet voor hengelaars, de landbouw en het bedrijfsleven, invloedrijke gebruikers van de wateren in Nederland. In de uitvoering staat de automatische piloot te veel aan ten koste van maatwerk en ten koste van dieren. De waterschappen moeten dan ook worden ontdaan van 'geborgde zetels', en geheel op democratische wijze gekozen worden.

Provinciale herindeling

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van schaalvergroting en het samenvoegen van provincies. Alleen als er voldoende draagvlak voor is bij de bevolking, is het mogelijk provincies samen te voegen.

Gemeentelijke herindeling

De Partij voor de Dieren is tegen de voorgenomen plannen van dit kabinet voor schaalvergroting van gemeenten. De PvdD is wel voorstander van het bundelen van (juridische) kennis en expertise waar dat mogelijk is. Schaalvergroting bij ziekenhuizen, scholen en thuiszorg heeft al laten zien dat het loslaten van de menselijke maat tot problemen kan leiden. Dat geldt dan ook voor van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindelingen. Buurgemeenten kunnen wel zelf besluiten om samen te werken en bijvoorbeeld voorzieningen te delen, om te voorkomen dat elke gemeente zijn eigen prestigieuze bedrijventerrein bouwt.

Taakoverdracht naar lagere overheden

De Partij voor de Dieren vindt dat taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid alleen aan provincie of gemeente kunnen worden overgedragen onder scherpe voorwaarden. De taak moet zich ervoor lenen en de overheden die de nieuwe taak erbij krijgen moeten voldoende (financieel) zijn toegerust.

Het standpunt Lokale en regionale politieke organen is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer