Natuur­behoud Nederland


De Partij voor de Dieren vindt dat de natuur die we nog over hebben in Nederland, natuur moet blijven. Want natuur is geen luxe, maar noodzakelijk voor het bestaan. De kwaliteit van de natuur in Nederland is echter ernstig in gevaar. Meer dan 80 procent van de speciale beschermingszones (de zogenaamde Natura 2000-gebieden) bevindt zich in slechte staat. Ook uit onze directe woonomgeving is veel natuur verdwenen, en dat terwijl groene steden en dorpen een belangrijke functie hebben in de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren. Daarom vindt de PvdD dat Staatsbosbeheer en haar natuurgebieden niet geprivatiseerd of verzelfstandigd moeten worden. De vergunningplicht voor activiteiten in en rond beschermde natuur moet weer volledig verankerd worden in de wet. Zodat plannen voor activiteiten of projecten die ten koste gaan van bestaande natuur, alleen doorgang kunnen vinden als er een aantoonbare bijdrage is voor duurzaamheid op lange termijn. Daarnaast mag bouwen in groene gebieden niet goedkoper zijn dan bouwen in versteend gebied. Als er gebouwd wordt in een groen gebied, moet er op kosten van de projectontwikkelaar natuur voor terugkomen die in omvang drie maal zo groot is en van betere ecologische kwaliteit dan het gebied dat verloren gaat.

Het standpunt Natuurbehoud Nederland is onderdeel van: Bescherming van natuur, behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Stem water­beheer niet af op landbouw maar op natuur

Kamervragen over droogte en ernstige gevolgen voor natuurgebieden en drinkwater

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de droogte in Nederland en de ernstige gevolgen voor de natuur en drinkwatervoorziening. Kamerleden Frank Wassenberg en Eva van Esch hebben vragen gesteld aan de ministeries van LNV en I&W. “De droogte in ons land is een politieke keuze omdat waterbeheer in de eerste plaats wordt afgestemd op de landbouw. Hoogste tijd dat het kabinet kiest voor een b...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws