Vragen Van Esch over strand­be­bouwing en de toestemming voor de exploi­tatie van stranden door het Rijkst­vast­goed­be­drijf


Indiendatum: 22 mei 2023

Vragen van het lid van Esch (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening over strandbebouwing en de toestemming voor de exploitatie van stranden door het Rijksvastgoedbedrijf, met name het Zuiderstrand in Den Haag

 1. Klopt het dat het Rijk eigenaar is van diverse stranden, waaronder het Zuiderstrand in Den Haag, en dat het eigendom van deze stranden afzonderlijk is geregeld in artikel 5:26 BW?[1] Zo niet, kunt u toelichten hoe het wel zit?

 2. Erkent u dat stranden een bijzondere vorm van staatseigendom zijn vanwege hun publieke- en kust beschermende functie, en dat deze daarom voorheen zelfs expliciet waren uitgezonderd van exploitatie?

 3. Bestaan er overeenkomsten tussen het Rijk als eigenaar en gemeentes voor wat betreft de verhuur van stranden aan strandtenthouders? Zo ja, onder welke voorwaarden wordt de verhuur van stranden nu toegestaan?

 4. Zijn er, aangezien uit een recent verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo)[2] blijkt dat de toestemming van de Dienst Domeinen voor het gebruik van het Zuiderstrand per 31 december 1978 is verlopen, nieuwere (huur)overeenkomsten gesloten tussen het Rijk en de gemeente Den Haag? Indien dat niet het geval is, op basis van welke wettelijke grondslag verhuurt de gemeente Den Haag het strand nu aan strandtenthouders?

 5. Gelden de beperkingen en strikte voorwaarden, zoals verwoord in het Woo-besluit van 27 maart 2023 en de daarbij behorende stukken, nog steeds of zijn die veranderd? Zo ja, hoe zijn die gewijzigd?

 6. Bent u op de hoogte van de uitgebreidere en permanente strandbebouwing met o.a. betonnen fundering die nu plaatsvindt? Hoe verhoudt zich dat tot de voorwaarden uit de laatst bekende toestemming, waarbij ‘het plaatsen van stoelen, banken, tenten en losse houten getimmerten’ toegestaan werd?

 7. Bent u op de hoogte van de nadelen van uitgebreidere of permanente strandbebouwing, zoals verminderde duinaangroei, toename van afval op het strand en in de zee, geluidsoverlast en stikstofneerslag in aangrenzende natuurgebieden, toename van (zwaar) verkeer, en een verminderde kustverdediging?

 8. Wat is uw oordeel over het exclusief (met uitsluiting van anderen) verhuren van delen van het strand aan private partijen door een gemeente waardoor anderen niet meer recreatief gebruik kunnen maken van het strand?

 9. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het strand van en voor ons allemaal is en het onwenselijk is dat het strand in toenemende mate lijkt toe te behoren aan commerciële partijen?

 10. Op basis van welke wettelijke grondslag verhuurt een gemeente het strand aan commerciële partijen? Indien er geen overeenkomst is tussen het Rijk en de gemeente Den Haag, is er dan sprake van onrechtmatige gebruik? Zo ja, bent u van plan te handhaven?

 11. Bent u betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe (Haagse) bestemmingsplan voor het strand bij Den Haag? Zo ja, wat is uw inzet?

 12. Wat is uw oordeel over het onderzoek dat de gemeente Den Haag doet om meer permanente bebouwing (jaarrond exploitatie van strandtenten) toe te staan? Hoe verhoudt dit zich tot artikel 3 en 4 uit het Kustpact?

 13. Kunt u aangeven welke rol de Rijksoverheid speelt wanneer een gemeente het voornemen heeft om meer permanente bebouwing op het strand toe te staan?

 14. Deelt u de mening dat stranden een bijzondere beschermingspositie verdienen in tijden waarin natuurbescherming, klimaatverandering en zeespiegelstijging zo nadrukkelijk de aandacht vragen? Zo ja, hoe gaat u dat vanuit het Rijk waarborgen?


[1] “De stranden der zee tot aan de duinvoet worden vermoed eigendom van de Staat te zijn.”

[2] https://www.rijksoverheid.nl/d...

Interessant voor jou

Vragen Akerboom en Van Esch over het gat in de voedselkringloop: menselijke mest

Lees verder

Vragen Van Esch over het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer