Vervolg­vragen Van Esch en Vestering over de recre­a­tieve plannen bij het Henscho­termeer


Indiendatum: jun. 2022

Vervolgvragen van leden Van Esch en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers voor Natuur en Stikstof en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de recreatieve plannen bij het Henschotermeer

 1. Bent u bekend met het artikel ‘YCMA kampeerlocatie Leusden verhuist naar Henschotermeer’? [1]
 2. Klopt het dat YMCA-complex van Leusden naar het gebied bij het Henschotermeer wordt verhuisd?
 3. Klopt het dat het YMCA-complex in het Natuur Netwerk Nederland (NNN)-gebied rondom Henschotermeer zal komen, zoals te zien op de groene markering op kaart 1?
 4. Klopt het dat het YMCA-complex binnen dat gebied zal verhuizen naar het NCC-kampeerterrein, zoals te zien op kaart 2? [2], [3] (zie blz. 11) Zo nee, waar komt het YMCA-complex dan wel?
 5. Is het NCC-kampeerterrein op dit moment in gebruik als recreatieterrein? Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe lang is het terrein al buiten gebruik en wat is de huidige functie?
 6. Klopt het dat met de verhuizing van het YMCA-complex het NCC-terrein zal worden uitgebreid van 2,6 naar 6,5 hectare, zoals aangegeven in de gebiedsvisie pagina 9? [3] Zo ja, waar precies zal deze extra 3,9 hectare uitbreiding plaatsvinden?
 7. Heeft deze extra 3,9 hectare verblijfsrecreatie als bestemming? Zo nee, hoe is deze uitbreiding dan mogelijk?
 8. Klopt het dat YMCA gezien wordt als intensieve recreatie en daardoor alleen kan komen te staan op een plek met de bestemming voor intensieve recreatie? Zo ja, waar op het Henschotermeer terrein is deze bestemming al aanwezig en wat bevindt er momenteel op deze bestemming?
 9. Zal het gebouw behorende bij het YMCA-complex in Leusden worden ontmanteld ter compensatie van bouw van een nieuw gebouw in NNN-gebied bij het Henschotermeer? Zo nee, is dit niet in strijd met ruimtelijk beleid en -wetgeving die immers geen ontwikkeling toestaan die leiden tot aantasting van NNN-gebied (wat betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang)?
 10. Hoe zal de komst van het YCMA-complex van invloed zijn op de aanwezigheid van beschermde diersoorten en hun staat van instandhouding?
 11. Klopt het dat in de huidige ontwikkelplannen ook een trimbaan en klimbos in NNN-gebied zijn voorzien? [2] Zo ja, is dit niet in strijd met ruimtelijk beleid en -wetgeving die immers geen ontwikkeling toestaan die leiden tot aantasting van NNN-gebied (wat betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang)?

[1] https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/natuur-en-milieu/775580/ymca-kampeerlocatie-leusden-verhuist-naar-henschotermeer

[2] https://www.henschotermeer.nl/meer_informatie/moodboards#gallery-22

[3] https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2022/12-januari/19:30/05c-Gebiedsvisie-Henschotermeer-DEFINITIEF.pdf

Kaart 1 afkomstig uit het Ontwikkelkader Henschotermeer

Kaart 2: Toekomstplannen Henschotermeer - https://www.henschotermeer.nl/meer_informatie/moodboards#gallery-22