Inbreng SO Natuur


6 juni 2023

Inbreng Partij voor de Dieren – Verzamelbrief Natuur 6 juni 2023

Natuur

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de stukken. De leden lezen dat de minister natuur belangrijk vindt. “Niet omwille van zichzelf, maar ook voor ons welzijn en onze welvaart.” Dat zijnmooie woorden. De leden merken echter op dat het daarbij lijkt te blijven. Want na jaren van niet afrekenbare of verplichtende inspanningen is het Nederland niet gelukt om de natuur te beschermen of te herstellen. Integendeel, Nederland scoort het slechtst ten opzicht van Europa en is daarom ook nog steeds op slot door de effecten van stikstof. De vooruitzichten zijn worden er niet beter op, want het behalen van de doelen voor schoon water wordt al gezien als de volgende stikstofcrisis. Ondanks het feit dat natuurherstel en bescherming als essentieel wordt gezien door de minister, blijft ingezet worden op vrijblijvende en niet-dwingende maatregelen. De minister voor natuur lobbyt in Brussel voor afzwakking van de natuurherstelverordening omdat Nederland, volgens de minister, te klein en dichtbevolkt is voor strenge natuureisen. Nederland is niet te dichtbevolkt voor eco-logie. Het is te dichtbevolkt voor ons ego, omdat wij al jarenlang weigeren toe te geven dat er geen natuurlijke draagkracht meer is voor onze uit de klauwen gegroeide vee-industrie. Nederland heeft 4 tot 6 x meer vee per hectare landbouwgrond dan het Europese gemiddelde, en is juist op dat punt een uitzonderlijk land. En meer dan de helft van dat dichtbevolkte Nederland wordt ingenomen voor de veeindustrie. Dit allemaal om vervolgens vlees te produceren voor de export. Is de minister het eens dat Nederland ruimte genoeg heeft voor essentiële natuur wanneer de veestapel gereduceerd wordt? Is de minister het eens dat de drukfactoren die de natuur verslechteren moeten worden gereduceerd? Zo ja, hoe kunnen drukfactoren worden gereduceerd wanneer geen afrekenbare en dwingende maatregelen en doelen zijn opgesteld?

De minister wil zelfs transitioneren naar een natuurinclusieve samenleving, waarbij de natuur geïntegreerd wordt in alle domeinen van de samenleving. En dan van tevoren wordt meegenomen in besluitvorming. Dat klinkt goed. Welke uitwerking denkt de minister dat het meenemen van de natuur in de besluitvorming zal hebben? Zullen er minder natuurvergunningen worden afgegeven, omdat niet alles kan overal? Gaat de minister afgegeven natuurvergunningen onder de loep nemen, zodat natuurinclusieve bedrijven een kans hebben en natuuronvriendelijke bedrijven eindigen?

Hoe garandeert de minister dat natuur werkelijk meegenomen wordt en dat de afweging niet wederom komt te vallen op economie? Welke maatregelen zullen er voor zorgen dat de natuur werkelijk een stem krijgt? Is het geven van rechten voor de natuur een optie opdat de natuur meegenomen wordt in de besluitvorming? Waarom denkt de minister dat natuur hersteld en beschermd kan worden zonder afrekenbare en dwingbare doelen, gezien de geschiedenis illustreert dat huidige natuurbeleid niet werkt?

Biodiversiteit

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie lezen dat het kabinet in het kader van de EU Biodiversiteitsstrategie inzet op het leveren van een billijke bijdrage aan behalen van het doel om 10 procent van zowel land- als zeeoppervlak strikt te beschermen. Kan de minister aangeven welke land- en zee gebieden in Nederland een hoge biodiversiteitswaarde hebben, zoals gedefinieerd door de Commissie, graag uitgesplitst per gebied? De leden lezen dat momenteel minder dan 1 procent van het zeeoppervlak binnen Natura-2000 gebied voldoen aan de strikte beschermingsvoorwaarden. Hoeveel procent van Nederlandse deel van de Noordzee inclusief Waddenzee voldoet aan deze voorwaarden? Welke activiteiten vinden momenteel plaats in de Natura-2000 gebieden op zee? Zou Nederland meer strikte natuurgebieden op zee hebben wanneer er geen bodemberoerende visserij in Natura-2000 gebied plaatsvindt? Wat vindt de minister een billijke bijdrage van Nederland en waar wordt dit op gebaseerd? Wordt er hierbij rekening gehouden met de ecologische voetafdruk die Nederland in binnen en buitenland heeft? Wordt er hierbij gekeken naar biodiversiteitswaarden van Nederland? Hoe wordt het fairshare principe meegenomen hierbij? En hoe wordt er rekening gehouden met brede welvaart principes?

Wildlijst

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie merken op dat de Wet Natuurbescherming stelt dat de jacht op soorten waarvan de staat van instandhouding in het geding is niet geopend mag worden. Kan de minister nogmaals aangeven hoe het juridisch mogelijk is dat jacht zonder nut of noodzaak op soorten op de wildlijst (haas, wilde eend etc) door kan gaan, gezien het feit dat de staat van instandhouding is voor de meeste van deze soorten in het geding is?

Kan de minister aangeven voor welke soorten die in het geding zijn momenteel een landelijke vrijstelling op de jacht geldt? En kan de minister aangeven voor welke soorten die in het geding zijn momenteel een provinciale vrijstelling geldt? Kan de minister een overzicht geven van alle soorten waarvan de staat van instandhouding in het geding is, die bejaagd worden onder de noemer van schadebestrijding en faunabeheer, graag uitgesplitst per type? De leden van de Partij voor de Dieren-fractie willen weten hoe het juridisch mogelijk is om jacht op dieren waarvan de staat van instandhouding in het geding is door te laten gaan onder de noemer van “schade- en faunabeheer”, graag uitgesplitst per type beheer?

Interessant voor jou

Inbreng SO Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni

Lees verder

Bijdrage Teunissen aan Debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer