Vragen Van Raan en Vestering over de Tijde­lijke regeling groot onderhoud banen­stelsel Schiphol 2023 en de natuur­ver­gunning hiervoor


Indiendatum: 11 nov. 2022

Vragen van de leden van Raan en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

1) Heeft Schiphol een natuurvergunning aangevraagd voor de stikstofuitstoot die veroorzaakt zal worden met de werkzaamheden die genoemd zijn in de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze ook afgegeven?

2) Kunt u de aanvraag (en mogelijke beoordeling) delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat, zeker nu de bouwvrijstelling is vervallen, voor deze activiteit een passende beoordeling gemaakt moet worden, waaruit kan blijken dat het een natuurvergunning behoeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze passende beoordeling gemaakt en wat kwam hier uit? Graag delen met de Kamer.

4) Kunt u uitsluiten dat deze activiteiten significante negatieve effecten hebben op een Natura 2000-gebied? Zo ja, op welke manier? Zo nee hoe groot zijn die significante negatieve effecten dan?

5) Hoeveel stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt er veroorzaakt (en op welke) door de 5.600 vrachtwagenbewegingen die nodig zijn om het bestaande asfalt af te voeren?

6) Hoeveel stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt er veroorzaakt (en op welke) door de 5.400 vrachtwagenbewegingen die nodig zijn om het nieuwe asfalt aan te voeren?

7) Hoeveel stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt er veroorzaakt (en op welke) door de overige activiteiten die zullen plaatsvinden?

8) Hoeveel stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt er veroorzaakt (en op welke) doordat het vliegverkeer op de andere banen tijdelijk toeneemt, omdat de baan waar onderhoud aan plaatsvind tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld en dit op de andere banen moet worden verwerkt?

9) Deelt de minister de stelling dat de mogelijk lagere stikstofdepositie op het ene Natura 2000-gebied (door buitenwerkingstelling van de baan) niet verrekend mag worden met de toegenomen depositie op een andere gebied (door het toegenomen verkeer daar)? Zo niet, waarom niet?

10) Kunt u aangeven hoe is gekomen tot de aantallen van 5.400 en 5.600 vrachtwagenbewegingen en hoe groot de post ‘onvoorzien’ is?

11) Hoe zien de berekeningen er uit waarmee is gekomen tot de antwoorden op de bovenstaande vragen? Als u die niet kan laten zien, hoe kan de juistheid van de antwoorden dan worden bepaald?

12) Hoe groot acht u de kans op vertraging of gebrekkige uitvoering gegeven het feit dat de werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan plaatsvinden van 2 januari tot en met 19 april terwijl in de regeling ook wordt gemeld dat asfalt niet kan worden verwerkt bij temperaturen onder de 10 graden Celsius.

13) Hoe denkt u dat de optie voor extra nachtwerk op dat punt ruimte in de planning kan geven? Acht u het waarschijnlijk dat het in die periode nachts warmer is dan 10 graden?

14) Kunt u aangeven waarom geen rekening is gehouden is met een mogelijk uitloop van de werkzaamheden terwijl u zelf stelt; “Uit eerdere ervaringen met onderhoudswerkzaamheden blijkt dat uitloop van de werkzaamheden een risico blijft”?

15) Wat als de regeling vervalt op 18 oktober en de werkzaamheden nog niet afgerond zijn?

16) Heeft u een juridische risicoafweging gemaakt voor als het onderhoud niet door kan gaan? Zo ja, kunt u deze juridische risico afweging delen met de Kamer, zo nee, waarom niet?

17) Hoe verhoudt de aanpassing van de gebruiks- en geluidsregels zich tot de aanpassingen die nodig zijn om de krimp naar 440.000 vliegbewegingen per jaar te regelen?

18) Op welke wijze garanderen de ministers dat er geen PFAS/PFOS houdende (of andersoortig vervuilde) grond wordt afgevoerd maar maximaal wordt ingezet op reiniging?

19) Op welke wijze zal het asfalt verwerkt worden aangezien verwacht kan worden dat dit vervuild is en bekend is dat asfaltcentrales hun verwerkingsproces niet op orde hebben waardoor ze veel te veel vervuilende stoffen uitstoten?

20) Zijn deze ministers bereid om ervoor te zorgen dat, wanneer dit onderhoud plaatsvind, dit niet gaat leiden tot schade aan natuur, milieu of omwonenden? Zo ja, hoe?

21) Waarom heeft de minister besloten om tijdens de werkzaamheden de regels aan te passen en niet besloten de capaciteit van Schiphol te beperken?

22) Welke voorbereidingen treft u om het aantal start- en landingsbanen op Schiphol te reduceren?