Vragen Van Esch over de situatie in de Lutke­meer­polder en de conse­quenties van het kabi­nets­beleid dat water en bodem sturend moet worden


Indiendatum: 23 feb. 2023

Vragen van het lid van Esch (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de situatie in de Lutkemeerpolder en de consequenties van het kabinetsbeleid dat water en bodem sturend moet worden

1. Bent u bekend met de situatie in de Lutkemeerpolder?[1]

2. Deelt u de observatie dat er voor de ontwikkeling van de polder gekozen gaat worden voor vooral heel veel distributiedozen (of soortgelijk industrieterrein) en een heel klein beetje (stads)landbouw?

3. Is u bekend dat de bodem van zeeklei in de Lutkemeerpolder uiterst vruchtbaar is?

4. Bent u op de hoogte van het rapport van de Wageningen University & Research waarin de waarde van de Lutkemeer wordt beschreven, met naar schatting een waarde tussen 1,5 en 8,6 miljoen euro per jaar van de ecosysteemdiensten in de Lutkemeerpolder?[2]

5. Deelt u de mening dat – als bodem sturend is – het verstandig zou zijn de grond in zijn geheel te behouden als, of om te vormen tot, (biologische) landbouwgrond? Zo nee, waarom niet?

6. Is u bekend dat de bodem van de Lutkemeerpolder grofweg 4,80 m onder NAP ligt?

7. Deelt u de mening dat – als water sturend is – bouwen in zo’n diepe polder onverstandig is? Zo nee, waarom niet?

8. Kent u de oproep van het College voor Rijksadviseurs om een rem te plaatsen op de snelle groei in distributiecentra?[3]

9. Hoe is omgegaan met de aangenomen motie Van Esch c.s. [Kamerstuk 35 925 VII nr. 133] die de regering verzocht ‘meer landelijke regie uit te voeren om verdozing tegen te gaan’?

10. Hoe is omgegaan met de aangenomen motie Bontenbal c.s. [Kamerstuk 29 383 nr. 377] die de regering verzocht provincies en gemeenten ‘op te roepen restrictief om te gaan met verzoeken tot de bouw van nieuwe distributiecentra op ongewenste plekken’? Is er contact geweest met het stadsbestuur van Amsterdam over de situatie op de Lutkemeerpolder? Zo ja, wat is hier uit gekomen? Zo nee, waarom niet?

11. Deelt u de mening dat – uitgaande van water en bodem sturend – de Lutkemeerpolder een onverstandige plek is om distributiedozen (of soortgelijke industrie) te ontwikkelen?

12. Deelt u de mening dat – uitgaande van water en bodem sturend – de Lutkemeerpolder een prachtige plek is om kleinschalige biologische (stads)landbouw te ontwikkelen en behouden?

13. Bent u – indachtig de aangenomen moties van Esch en Bontenbal – bereid om samen met de gemeente Amsterdam en de lokale initiatieven (die oog hebben voor biodiversiteit, (natuur)educatie, participatie en voedselproductie) te werken aan de ontwikkeling van Voedselpark Amsterdam? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/08/ook-de-groene-coalitie-in-amsterdam-geeft-een-grijs-voorbeeld-met-de-lutkemeerpolder-a4150853
[2] https://www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking/Show-Waardecreatie-Samenwerking/De-waarde-van-ecosysteemdiensten-in-de-Lutkemeerpolder.htm
[3] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zeker-in-maagdelijk-landschap-moet-een-bouwstop-komen-voor-xxl-distributiecentra~b07dbbe0/