Vragen Vestering over ecoducten


Indiendatum: 30 nov. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over ecoducten

 1. Klopt het dat Nationaal Park de Hoge Veluwe het ecoduct bij Oud Reemst heeft afgesloten met een hek dat diep in de grond is ingegraven, afgezet met prikkeldraad en voorzien van fijnmazig gaas en camera’s, waardoor dieren onmogelijk de oversteek kunnen maken? Zo ja, wat dacht u toen u hier van hoorde?
 2. Deelt u de mening dat ecoducten als voornaamste functie hebben bestaande natuur beter te verbinden en het natuurlijk trekgedrag van dieren te bevorderen en faciliteren op een voor die dieren veilige wijze? Zo nee, waarom niet?
 3. Kunt u aangeven of er nog meer ecoducten en/of faunapassages zijn afgesloten met een hek? Zo ja, hoeveel en waar?
 4. Kunt u aangeven hoe de uitwisseling van dieren gewaarborgd wordt? Zo nee, wat gaat u ondernemen om het trekgedrag van (beschermde) dieren te waarborgen?
 5. Deelt u de mening dat met gemiddeld 8 miljoen euro gemeenschapsgeld aangelegde ecoducten niet zouden mogen worden gesloten, waardoor hun functie onder druk komt te staan? Zo nee, waarom niet?
 6. Kunt u aangeven hoeveel het Rijk heeft bijgedragen aan het ecoduct bij Oud Reemst?
 7. Bent u bereid om met de provincie Gelderland en Nationaal Park de Hoge Veluwe in gesprek te gaan, om ervoor te zorgen dat het ecoduct bij Oud Reemst niet voor niets is aangelegd en het hek wordt verwijderd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
 8. Klopt het dat het ministerie van LNV de ecoductplannen, bedoeld om de knelpunten als gevolg van Rijksinfrastructuur die bestaande natuurgebieden doorsnijdt, op te lossen, niet heeft afgerond?
 9. Kunt u een overzicht geven van alle in het oorspronkelijke MJPO (Meerjarenplan Ontsnippering) geplande ecoducten en/of faunapassages, waarbij verduidelijkt wordt wie deze ecoducten zou gaan realiseren? Kunt u hierbij ook aangeven welke ecoducten alsnog in de planning staan en welke knelpunten na deze bouw nog overblijven in het land?
 10. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het plaatsen van een ecoduct over de A1, om de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe te verbinden?
 11. Kunt u aangeven hoe het staat met het oorspronkelijke plan om de Oostvaardersplassen te verbinden met de Veluwe, het Gelderse rivierengebied en het Duitse achterland? Wat vindt u van het idee om samen met Duitsland te kijken naar het aansluiten van het Duitse Biotopverbund op het Nederlandse NatuurNetwerk? Bent u bereid om dit aan te kaarten met Duitsland?
 12. Bent u bereid om het LNV beleid voor het oplossen van ecologische knelpunten opnieuw te in te stellen, aangezien dit dringend nodig is om de effecten van klimaat- en biodiversiteitscrises te temperen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
 13. Heeft u een overzicht van de top tien wegen waarop de meeste aanrijdingen met wilde zoogdieren, zoals de otter, plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
 14. Kunt u aangeven hoe u invulling geeft aan uw eindverantwoordelijkheid voor de staat van de natuur, wanneer u geen overzicht heeft van ecologische knel- en gevaar punten? Bent u bereid om dit overzicht jaarlijks toe te voegen aan de voortgangsrapportage Natuur? Zo nee, waarom niet?