Een leefbare Aarde voor al haar bewoners


De planeet centraal stellen in al het beleid

De Aarde is met haar natuurlijke rijkdommen van levensbelang voor elke vorm van leven. Ze biedt onderkomen aan een enorme verscheidenheid van ecosystemen, planten- en diersoorten. Maar het gaat slechter dan ooit met onze planeet. Zonder radicaal andere keuzes te maken, koersen we af op een stijging van de temperatuur van 4 graden, aan het eind van deze eeuw.

Nu al zien we de gevolgen van deze temperatuurstijging: droogte, overstromingen, vernietigende bosbranden en zware stormen. Natuurgebieden verdwijnen en worden verstikt, ecosystemen worden uit balans gebracht en de soortenrijkdom wordt weggevaagd. Door de invloed van de mens sterven planten- en diersoorten wereldwijd in een angstaanjagend tempo uit. Ruim 70% van alle landdieren is inmiddels verdwenen. Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) waarschuwt voor het uitsterven van één miljoen planten- en diersoorten.

De mens, die slechts 0,01% van het leven op Aarde vertegenwoordigt, is daar verantwoordelijk voor. Het verlies aan biodiversiteit veroorzaakt meer klimaatverandering, en vice versa, in een neerwaartse spiraal die doorbroken moet worden. De Partij voor de Dieren staat voor minder consumeren. Wat we doen mag de draagkracht van de Aarde niet overstijgen. Er is letterlijk een wereld te winnen.

Nederland heeft grote invloed op wereldwijd klimaat

Nederland heeft als meest veedichte land en als tweede landbouwexporteur ter wereld veel invloed op het klimaat en de biodiversiteit. Meer dan de helft van de Nederlandse grond wordt gebruikt voor (monotone) landbouw, en van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de bio-industrie, brengen de overgebleven natuur ernstige schade toe. De grootschalige visserij veroorzaakt naast klimaatverandering ook significant biodiversiteitsverlies. De schade aan ecosystemen en biodiversiteit als gevolg van visserij wordt verergerd door klimaatverandering waar de visserij ook aan bijdraagt. Naast de intensieve veehouderij, ontwricht ook de Nederlandse fossiele industrie het klimaat en de natuur wereldwijd. Bovendien zorgt biodiversiteits- en habitatverlies ervoor dat besmettelijke dierziekten, zoals COVID-19, eenvoudiger over kunnen springen van dieren op mensen. De voedselvoorziening, gezondheid en veiligheid van iedereen op onze planeet staan daarmee op het spel. Door onze economie te vergroenen, kunnen we een wereld van verschil maken voor een leefbare toekomst.

Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem

De Aarde kan zich nog herstellen als het roer radicaal omgaat. We moeten stoppen met oneindige economische groei op een planeet die niet meegroeit. Met een nieuwe economie die zich beweegt binnen de draagkracht van de planeet, bieden we de Aarde de kans om te herstellen. Daarbij vinden we een sociaal rechtvaardige transitie zeer belangrijk. De uitstoot van broeikasgassen wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grote vervuilers. De Partij voor de Dieren wil dat zij het leeuwendeel van de kosten van de verduurzaming dragen, en dat de samenleving de voordelen ondervindt van de transitie. De vervuiler betaalt, duurzame sectoren geven we de ruimte.

De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers tikte, maakt pijnlijk duidelijk dat er veel drastischere maatregelen nodig zijn om de klimaatdoelen te halen dan de traditionele politiek van plan is. Klimaat- en biodiversiteitsdoelen mogen niet langer vrijblijvend zijn. De tijd om klimaat- en biodiversiteitsherstel te realiseren is nu, verder uitstel is onverantwoord. We zijn de eerste generatie die de gevolgen ziet van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, en we zijn de laatste generatie die het tij nog kan keren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

‘Van kansloos achter­hoe­de­ge­vecht naar radicale veran­de­ring’

Prinsjesdag 2023

Esther Ouwehand draagt dit jaar op Prinsjesdag een knalroze overall met een glasheldere boodschap voor zowel de voor- als achterhoede van radicale verandering. Ouwehand rekent met haar outfit af met het gebral van de agrolobby en politieke partijen die willens en wetens hebben gezorgd voor een slechter klimaat en dierenleed. Op de overall van Ouwehand staan drie vaak gehoorde drogredenen: ‘Brandne...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws