Een leefbare Aarde voor al haar bewoners


De planeet centraal stellen in al het beleid

De Aarde is met haar natuurlijke rijkdommen van levensbelang voor elke vorm van leven. Ze biedt onderkomen aan een enorme verscheidenheid van ecosystemen, planten- en diersoorten. Maar het gaat slechter dan ooit met onze planeet. Zonder radicaal andere keuzes te maken, koersen we af op een stijging van de temperatuur van 4 graden, aan het eind van deze eeuw.

Nu al zien we de gevolgen van deze temperatuurstijging: droogte, overstromingen, vernietigende bosbranden en zware stormen. Natuurgebieden verdwijnen en worden verstikt, ecosystemen worden uit balans gebracht en de soortenrijkdom wordt weggevaagd. Door de invloed van de mens sterven planten- en diersoorten wereldwijd in een angstaanjagend tempo uit. Ruim 70% van alle landdieren is inmiddels verdwenen. Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) waarschuwt voor het uitsterven van één miljoen planten- en diersoorten.

De mens, die slechts 0,01% van het leven op Aarde vertegenwoordigt, is daar verantwoordelijk voor. Het verlies aan biodiversiteit veroorzaakt meer klimaatverandering, en vice versa, in een neerwaartse spiraal die doorbroken moet worden. De Partij voor de Dieren staat voor minder consumeren. Wat we doen mag de draagkracht van de Aarde niet overstijgen. Er is letterlijk een wereld te winnen.

Nederland heeft grote invloed op wereldwijd klimaat

Nederland heeft als meest veedichte land en als tweede landbouwexporteur ter wereld veel invloed op het klimaat en de biodiversiteit. Meer dan de helft van de Nederlandse grond wordt gebruikt voor (monotone) landbouw, en van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de bio-industrie, brengen de overgebleven natuur ernstige schade toe. De grootschalige visserij veroorzaakt naast klimaatverandering ook significant biodiversiteitsverlies. De schade aan ecosystemen en biodiversiteit als gevolg van visserij wordt verergerd door klimaatverandering waar de visserij ook aan bijdraagt. Naast de intensieve veehouderij, ontwricht ook de Nederlandse fossiele industrie het klimaat en de natuur wereldwijd. Bovendien zorgt biodiversiteits- en habitatverlies ervoor dat besmettelijke dierziekten, zoals COVID-19, eenvoudiger over kunnen springen van dieren op mensen. De voedselvoorziening, gezondheid en veiligheid van iedereen op onze planeet staan daarmee op het spel. Door onze economie te vergroenen, kunnen we een wereld van verschil maken voor een leefbare toekomst.

Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem

De Aarde kan zich nog herstellen als het roer radicaal omgaat. We moeten stoppen met oneindige economische groei op een planeet die niet meegroeit. Met een nieuwe economie die zich beweegt binnen de draagkracht van de planeet, bieden we de Aarde de kans om te herstellen. Daarbij vinden we een sociaal rechtvaardige transitie zeer belangrijk. De uitstoot van broeikasgassen wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grote vervuilers. De Partij voor de Dieren wil dat zij het leeuwendeel van de kosten van de verduurzaming dragen, en dat de samenleving de voordelen ondervindt van de transitie. De vervuiler betaalt, duurzame sectoren geven we de ruimte.

De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers tikte, maakt pijnlijk duidelijk dat er veel drastischere maatregelen nodig zijn om de klimaatdoelen te halen dan de traditionele politiek van plan is. Klimaat- en biodiversiteitsdoelen mogen niet langer vrijblijvend zijn. De tijd om klimaat- en biodiversiteitsherstel te realiseren is nu, verder uitstel is onverantwoord. We zijn de eerste generatie die de gevolgen ziet van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, en we zijn de laatste generatie die het tij nog kan keren.

 • Bescherming Caribisch Nederlandse natuur

  Onze idealen

  • De Rijksoverheid draagt via regels, handhaving, kennis en financiële steun bij aan het behoud, de bescherming en de versterking van de natuur op en rond de Caribisch Nederlandse eilanden.
  • Bescherming van de koraalriffen krijgt hoge prioriteit. De verkoop en import van oxybenzonhoudende zonnebrandcrèmes wordt verboden ter bescherming van koraalriffen.
  • Het Rijk investeert in de snelle aanleg van goede afvalwaterzuiveringen op de eilanden, zodat die gelijkwaardig zijn aan Europese en Nederlandse standaarden, om rampzalige gevolgen voor het koraal tegen te gaan.
  • Activiteiten die schadelijk zijn voor de biodiversiteit worden niet gefinancierd met Nederlands belastinggeld.
  • In het wild levende dieren en loslopende dieren op de eilanden, zoals ezels, honden en katten, krijgen optimale bescherming. Er komt een chipplicht voor honden en katten, en het Rijk financiert een sterilisatie- en castratie-programma om de hoeveelheid zwerfdieren te verminderen.
  • De Rijksoverheid zorgt voor voldoende financiering om gewonde, zieke en hulpbehoevende dieren op te kunnen vangen in gespecialiseerde opvangcentra.
  Meer informatie
 • Bomen en planten geven lucht

  Onze idealen

  • Inheemse bomen worden grootschalig aangeplant. Dit is noodzakelijk voor de versterking van de natuur en de opslag van CO2. De aanplant van bomen in steden zorgt bovendien voor een aangenamer klimaat in tijden van hitte.
  • Inheemse bomen en bossen krijgen een beschermde status.
  • De vergunningverlening voor het kappen van bomen wordt aangescherpt, zodat bomen niet langer zonder zwaarwegende redenen mogen sneuvelen. Wanneer een boom echt niet langer kan blijven staan, verdient het verplaatsen van bomen altijd de eerste voorkeur boven kappen. De rust- en nestelplaatsen van dieren worden hierbij beschermd met een verplichte schoontijd in het broed- en zoogseizoen van dieren. Er komen zware sancties op het illegaal kappen van bomen.
  • Bomen zijn geen brandstof. Het stoken van hout en resthout als biomassa voor energieproductie is niet duurzaam en veroorzaakt ongezonde lucht. Subsidies op houtige biomassa stoppen. Er komt een verbod op het gebruik van biomassa voor de opwekking van energie en warmte.
  • Economische en fiscale systemen komen in dienst te staan van een gezonde planeet. Er komt wetgeving die voorkomt dat producten of financieringen bijdragen aan (wereldwijde) ontbossing en vernietiging van ecosystemen en soorten.
  Meer informatie
 • De biodiversiteits- en klimaatcrisis in samenhang aanpakken

  Onze idealen

  • De verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn wordt ondergebracht bij een nieuw ministerie: het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Dierenwelzijn.
  • Er komt een ministerie voor Klimaat & Biodiversiteit. Dit ministerie krijgt eenzelfde status als het ministerie van Financiën: het beleid van andere ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid. Het bewaakt de natuur, biodiversiteit, grondstoffen en CO2-budgetten op zo’n manier dat de natuur zich herstelt.
  • Nederland levert een maximale inspanning om de opwarming van de Aarde te beperken tot een bovengrens van 1,5 graad Celsius. Uiterlijk in 2030 is Nederland klimaatneutraal. We leggen de reductiedoelstellingen vast in een nieuwe Klimaatwet. De luchtvaart en de scheepvaart zijn niet langer uitgezonderd van het behalen van de klimaatdoelen.
  • Wat je niet gebruikt aan energie, hoef je ook niet op te wekken. Daarom zetten we vol in op energiebesparing in de landbouw, de industrie, het vervoer en in de bebouwde omgeving. In 2030 gebruikt Nederland tenminste 50% minder energie. De transitie naar een energiezuinige samenleving levert niet alleen een besparing in kosten op, maar ook veel groene werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de bouw, de energiesector en in het (technisch) onderwijs.
  • Het aantal dieren in de veehouderij krimpt met tenminste 75%. Landbouwgronden die hierdoor vrijkomen worden teruggegeven aan de natuur en er ontstaat ruimte voor het bouwen van woningen.
  • Tenminste de helft van de coronasteunfonden wordt aan investeringen uitgegeven die ten dienste staan van natuur, milieu, klimaat en duurzame, groene werkgelegenheid.
  • Er komt een eind aan de uitzonderingspositie van de fossiele industrie. De subsidie voor
   de fossiele industrie wordt afgeschaft. We verminderen het energiegebruik en investeren in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. We werken toe naar een nieuwe economie binnen de draagkracht van de Aarde.
  • Er komt een verbod op verbranden van biomassa en het vergisten van mest voor de opwekking van warmte en elektriciteit. Subsidies op biomassa worden per direct afgeschaft.
  • Nederland kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. Dat betekent dat het aantal vliegbewegingen wordt verlaagd naar maximaal 300.000 per jaar in 2030.
  • Maastricht Aachen Airport breidt niet verder uit. Vliegveld Twente en Lelystad Airport worden niet opengesteld voor commerciële vluchten. Groningen Airport Eelde en Rotter- dam The Hague Airport sluiten.
  • Nederland werkt actief aan het bevorderen van betaalbare, duurzame en snelle internationale treinverbindingen.
  • Het Internationaal Strafhof krijgt de mogelijkheid om bedrijven of landen die zich schuldig maken aan ecocide te vervolgen. Ecocide is een misdaad waarbij ecosystemen verloren gaan door nalatigheid, beschadiging of vernietiging.
  Meer informatie
 • De vervuiler betaalt

  Onze idealen

  • We verlagen de belasting op arbeid en verhogen de belasting op grondstoffen, vervuiling, vermogen en winst.
  • Er komt een forse CO2-belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. De lucht- en scheepvaart verliezen hun uitzonderingspositie.
  • Subsidies en lage belastingtarieven voor producenten en grootverbruikers van energie worden afgeschaft. Daarmee wordt het voor grootverbruikers veel belangrijker om hun energiegebruik te verminderen. Ook wordt zo de komst van energieslurpende datacentra en vervuilende industrie naar Nederland ontmoedigd.
  • De milieukosten voor de productie van warm- te en elektriciteit worden in de prijs doorberekend, zodat vuile energie duurder wordt en schone energie goedkoper. Leveranciers van zonne- en windstroom krijgen voorrang op het elektriciteitsnet.
  • Omdat reclame door de fossiele industrie (kolen-, olie- en gasbedrijven) en voor fossiele producten en diensten (bijvoorbeeld benzineauto’s en vliegreizen) het klimaatprobleem verergert, verbieden we deze reclame. Er komt een waarschuwing op verkooppunten van fossiele brandstof, vliegreizen en voertuigen met een fossiele brandstofmotor. Energiebedrijven worden verplicht minimaal een bepaald percentage aan duurzaam in Nederland opgewekte stroom te leveren. Dit percentage wordt jaarlijks verhoogd. We stellen een maximum aan de uitstoot van broeikasgassen door nieuwe en bestaande energiecentrales. Dat maximum wordt periodiek omlaag bijgesteld.
  • Gasgebruik wordt voor grootverbruikers de komende jaren duurder, zodat besparen op gas gaat lonen en gas sneller wordt afgebouwd. In 2030 gebruikt Nederland geen gas meer. De binnenlandse vraag naar gas daalt door betere isolatie van huizen en andere gebouwen en door alternatieve manieren van verwarming.
  • Schalie- en steenkoolgas blijven in de grond, de winning wordt verboden. Er komen geen vergunningen voor proefboringen. Bestaande vergunningen worden ingetrokken. CO2-opslag onder Nederlandse bodem staan we niet toe, ook niet onder de Noordzee. Lege gasvelden worden niet gebruikt voor de opslag van (geïmporteerd) aardgas.
  • De kolencentrales worden zo snel mogelijk gesloten. Stroom uit kolencentrales en ouderwetse kerncentrales mag niet het Nederlandse elektriciteitsnet op.

  • Nederland bouwt geen nieuwe kerncentrales en bestaande centrales worden zo snel moge- lijk gesloten. Het is moreel niet verantwoord om toekomstige generaties met nog meer kernafval op te zadelen dat duizenden jaren gevaarlijk blijft. Bovendien duurt de bouw van een kerncentrale tientallen jaren en de bouw is niet rendabel. De gevolgen bij een ramp zijn niet te overzien.

  • Zeer vervuilende fossiele brandstoffen, zoals teerzandolie en schaliegas, komen Europa niet meer in; Nederland maakt zich daar sterk voor.

  Meer informatie
 • Droogte in het waterrijke Nederland

  Onze idealen

  • Door middel van een natuurlijk waterpeil en een eerlijke verdeling maken we de waterhuishouding weer gezond. Dit is goed voor de soortenrijkdom en het kan de redding betekenen voor weidevogels, die nu mede vanwege lange periodes van droogte sterven door voedselgebrek.
  • Grondwaterstanden worden niet langer kunstmatig verlaagd ten gunste van de landbouw. Zo krijgen natuurgebieden die gevoelig zijn voor verdroging de kans om te herstellen. Veengronden worden weer vernat en kunnen dienen als klimaatbuffer.
  • Er mag niet langer water worden onttrokken voor de landbouw (bijvoorbeeld door het ongelimiteerd slaan van waterputten). Een natuurvriendelijk waterbeleid organiseert de verdeling van het water, waarbij natuur prioriteit heeft boven landbouw.
  • Hemelwaterafvoeren worden losgekoppeld van de riolering, het afvoeren van verontreinigd water wordt verplicht.
  • Het vergroenen van tuinen wordt sterk gestimuleerd. Ook in de openbare ruimte worden minder tegels gebruikt, hier komt beplanting voor in de plaats.
  • De vrijstelling van de leidingwaterbelasting bij gebruik van meer dan 300 kubieke meter vervalt. In plaats daarvan komt er een progressieve waterbelasting zodat industriële grootverbruikers, zoals de chemische en voedingsindustrie, de rekening krijgen van hun hoge waterverbruik.
  Meer informatie
 • Een natuurnetwerk in het water

  Onze idealen

  • De Waddenzee moet de wettelijke bescherming krijgen die dit UNESCO-werelderfgoed verdient. Verstorende economische activiteiten zoals gaswinning en visserij worden aan banden gelegd.
  • Er komen meer beschermde zeereservaten. Hier is geen plaats voor visserij, gaswinning of andere schadelijke activiteiten en kunnen vissen en planten herstellen. Gebieden als het Friese Front, Natuurpark Oosterschelde en de Centrale Oestergronden krijgen volledige bescherming.
  • Voor herstel en behoud van mariene ecosystemen wordt met spoed het ‘nee, tenzij’-principe toegepast voor economische activiteiten.
  • In de Wet natuurbescherming wordt de bescherming van verschillende kwetsbare trekvissen en zeezoogdieren hersteld. De mogelijkheid voor vissen om te migreren is een harde voorwaarde. Waar er hindernissen zijn, worden voorzieningen zoals vistrappen aangelegd die het voor vissen mogelijk maken om te passeren.
  • In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. Sluizen en gemalen worden aangepast, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Visserij in de omgeving van die vispassages wordt per direct verboden. Vismigratieroutes van en naar zee worden veilig voor vissen en de Haringvlietsluizen worden verder geopend.
  • Er komt een waterverbinding en vismigratieroute tussen het IJsselmeer en het Markermeer.
  Meer informatie
 • Een rechtvaardig klimaatbeleid

  Onze idealen

  • Nederland wordt voortrekker in het maken van mondiale, bindende afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

  • We gaan de werkelijke kosten van producten en diensten in de prijs doorberekenen, zodat ze niet meer afgewenteld worden op de hele samenleving.

  • De overheid geeft onafhankelijke en duidelijke informatie over de impact van producten en diensten op klimaat en milieu.

  • Er komt een overheidscampagne om burgers beter voor te lichten over klimaatverandering.

  • Alle beleid, op welk gebied dan ook, wordt getoetst op het effect dat het heeft op duurzaamheid, dierenwelzijn en mensenrechten. De overheid geeft het goede voorbeeld. De inkoop van alle producten en aanbestedingen wordt 100% duurzaam en fair trade in 2030. Dit geldt ook voor organisaties die banden hebben met de overheid: netbeheerders, drinkwaterbedrijven, havenbedrijven, luchthavens, zelfstandige bestuursorganisaties en alle openbare lichamen, zoals het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven die subsidies of belastingvoordelen ontvangen.

  • De transitie naar een klimaatneutraal Nederland in 2030 geven we samen vorm. Het is belangrijk dat burgers nauw betrokken zijn bij het klimaatbeleid. De overheid organiseert een Burgerconventie klimaatcrisis die advies uitbrengt over klimaatmaatregelen.

  Meer informatie
 • Geen economische groei, maar ecologische groei

  Onze idealen

  • Er komt meer natuur en versnipperde natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden, zodat er ruimte ontstaat voor natuurontwikkeling. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen zich herstellen, waarmee onder andere vogel- en insectenpopulaties worden gered.
  • Landbouwgronden worden omgevormd tot natuurgebieden, zodat de biodiversiteit kan herstellen en de uitstoot van broeikasgassen substantieel afneemt. Eigenaars worden gecompenseerd voor de verandering van de bestemming van de grond.
  • Landschappen worden bestuivings- en diervriendelijk ingericht om een ecologisch netwerk van leefgebieden en corridors te creëren.
  • Bladblazers op fossiele brandstof worden verboden vanwege de schadelijke effecten op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Blad- blazen wordt alleen toegestaan op verharde oppervlakten ivm veiligheid zolang het blad niet weggegooid wordt maar verplaatst wordt naar nabijgelegen onverharde oppervlakten.
  • Er komt een verbod op het gebruik van chemische pesticiden, herbiciden en insecticiden Het kabinet zet zich in om het Nederlandse aandeel in Earth Overshoot Day (de dag waarop alle hernieuwbare voorraden die onze planeet ons kan bieden in één jaar tijd zijn verbruikt) zo snel mogelijk terug te brengen naar minimaal 31 december.
  Meer informatie
 • Jacht
  De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten.

  Tot nu toe wordt in Nederland voor het plezier gejaagd op wilde dieren, vaak onder het mom van populatiebeheer. Jaarlijks worden er twee miljoen dieren doodgeschoten en eenzelfde hoeveelheid aangeschoten, door ongeveer 28.000 jagers. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten.

  Samenleving keurt plezierjacht af

  Ondanks het feit dat slechts 3% van de Nederlanders plezier of hobby een acceptabele reden vindt voor de jacht, en 72% van de bevolking vindt dat hobbyjacht verboden zou moeten worden, krijgen jagers alle medewerking van de overheid om hun hobby te blijven beoefenen.

  Het doden van dieren in het wild is alleen acceptabel wanneer er dringende redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat het dier lijdt of omdat het dier bedreigend is voor de volksgezondheid en doden echt de enige effectieve weg is. Alle andere opties moeten eerst overwogen of geprobeerd zijn. De uitvoering moet in handen komen van professionals in dienst van de overheid, en niet langer van jagers. Het doden van in het wild levende dieren door hobbyisten (ook wel 'hobbyjacht' of 'plezierjacht') wordt verboden.

  Volgens de huidige wet mag pas tot het doden van dieren in het wild worden overgegaan wanneer sprake is van belangrijke schade aan landbouwgewassen of vee, of wanneer de openbare veiligheid of volksgezondheid wordt bedreigd en dan nog alleen wanneer er geen andere bevredigendere oplossing is dan de jacht.
  De praktijk is heel anders: ontheffingen voor afschot worden routinematig verleend en het plezier van de jager staat centraal.

  Twee miljoen zoogdieren en vogels zijn daar ieder jaar het slachtoffer van. Zolang het doden van wilde dieren niet overgelaten wordt aan overheidsprofessionals, wil de Partij voor de Dieren dat afschotvergunningen alleen door de landelijke overheid afgegeven worden, zodat er ook op landelijk niveau beroep en bezwaar mogelijk is.

  Meer informatie
 • Laat de natuur niet stikken

  Onze idealen

  • Een krimp van de veehouderij met 75% van het huidige aantal dieren zorgt voor meer lucht voor de natuur. Rondom natuurgebieden wordt de vee-industrie en de vervuilende sierteelt, vanwege de grote hoeveelheden gifgebruik en kunstmest, versneld afgebouwd.
  • Aangezien 70% van de agrarische productie op dit moment geëxporteerd wordt, betekent een forse krimp van de veehouderij dat de Nederlandse boer weer in de eerste plaats voor de eigen regio gaat produceren. Dit levert korte voedselketens op en een veel kleinere ecologische voetafdruk van de agrarische sector.
  • De overheid zet in op vermindering van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten met een actieve campagne en stimuleringsbeleid die moeten zorgen voor een snellere transitie naar een meer plantaardige en dus diervriendelijke en klimaatvriendelijke samenleving.
  • In 2030 is de uitstoot van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) landelijk 50% lager dan in 2020. Deze afrekenbare doelstellingen worden wettelijk vastgelegd. In gebieden waar dat voor de natuur nodig is, wordt na 2030 de stikstofuitstoot nog verder gereduceerd.
  • Er gaan geen subsidies meer naar technische lapmiddelen van de vee-industrie, zoals lucht-wassers of zogenaamd emissiearme stalsystemen. Ook voor de vee-industrie gaat gelden dat de vervuiler betaalt.
  • In en rondom Natura 2000-gebieden vinden geen mijnbouwactiviteiten (zoals gaswinning of zoutwinning) plaats.
  • De luchtvaart krimpt fors; het aantal vliegbewegingen wordt verlaagd naar maximaal 300.000 per jaar in 2030. Door het aantal vliegbewegingen te laten afnemen vermindert de uitstoot van broeikasgassen en stikstof.
  Meer informatie
 • Natuur verbinden en beschermen

  Onze idealen

  • Natuurbeleid wordt weer de eerste taak en verantwoordelijkheid van het Rijk in plaats van die van provincies, inclusief resultaatsverplichting voor natuurherstel, met concrete en afrekenbare termijnen en doelstellingen.
  • De verantwoordelijkheid voor de Oostvaardersplassen wordt Rijksbeleid en is niet langer de verantwoordelijkheid van de Provincie Flevoland.
  • De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, wordt in zijn geheel uiterlijk in 2025 alsnog gerealiseerd. Natuurgebieden van de overheid worden niet verkocht.
  • Natuurgebieden die bijna onomkeerbaar zijn aangetast, worden met voorrang aangekocht, hersteld en waar mogelijk verbonden met andere natuurgebieden.
  • Activiteiten en projecten die ten koste gaan van bestaande natuur, mogen alleen doorgaan als ze aantoonbaar en essentieel bijdragen aan duurzaamheid op lange termijn. Als opoffering van natuur onvermijdelijk is, wordt vooraf en in de directe omgeving een dubbele hoeveelheid natuur gecompenseerd.
  Meer informatie
 • Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit
 • Stedelijk gebied
 • Water als drijvende kracht van de natuur

  Onze idealen

  • Bedrijven die water vervuilen worden aangepakt. Het Rijk neemt de regie over het toezicht en de handhaving van milieuwetgeving. Er komt meer capaciteit en expertise bij de toezichthouders. De boetes worden stevig verhoogd, passend bij de omzet van de beboete bedrijven.
  • Het gebruik van intensieve bemesting van landbouwgrond wordt gestopt.
  • De handhaving van en controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden geïntensiveerd. De handel in bestrijdingsmiddelen voor particulieren wordt verboden en er komt goede voorlichting voor burgers en bedrijven om gifgebruik te ontmoedigen.
  • Oevers, dijken en waterkanten moeten zo natuurlijk mogelijk worden ingericht en het maaibeleid wordt daarop aangepast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met dieren en planten. Bij hoge kades worden Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) aangelegd, waardoor dieren uit het water kunnen komen.
  • De natuur wordt beschermd tegen risico’s bij scheepvaartongevallen.
  • Ecologisch waardevolle scheepswrakken worden beschermd.
  • De geborgde zetels in de waterschapsbesturen, die gereserveerd zijn voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties, worden afgeschaft, zodat waterschappen een democratische zetelverdeling krijgen.
  Meer informatie
 • Droogte bestrijden met dynamische waterpeilen
  Nederland verdroogt in hoog tempo. Elke zomer zien we de gevolgen daarvan: de natuur verschraalt, de biodiversiteit gaat verder achteruit, natuurbranden komen steeds vaker voor, dijken worden kwetsbaar door scheuren en inklinking, huizen verzakken en de waterkwaliteit in sloten holt achteruit.

  De vaak extreem hete zomers en het bijbehorende regentekort zijn gevolgen van de klimaatverandering. Maar een belangrijke oorzaak van de droogte ligt in het Nederlandse landgebruik. In veel landbouwgebieden wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Op die manier is de landbouwgrond droog genoeg om tractoren en zware landbouwvoertuigen op de akkers en de velden te laten rijden. Op vochtige grond is dat veel lastiger. Daarom worden in het voorjaar grote hoeveelheden water weggepompt en geloosd in rivieren. Dat kunstmatig laag houden van het waterpeil heeft ook grote gevolgen voor de natuur, want ook daar daalt het waterpeil. Daarnaast is de landbouwsector tevens grootverbruiker van grondwater, oppervlaktewater én leidingwater voor kunstmatige landbouwberegening in de zomer. Door het veel te lage grondwaterpeil, de lange periodes van droogte en een oneerlijke verdeling van water komen dieren en natuur in de knel.

  De Partij voor de Dieren ziet droogte als één van de meest urgente problemen in het waterrijke Nederland en wil middels dynamische waterpeilen en een eerlijke verdeling het waterbeleid weer gezond krijgen. De Partij voor de Dieren wil dat bij de verdeling van water de prioriteit ligt op maximale bescherming en behoud van natuur. Ook een daadkrachtig klimaatbeleid, waar onder andere een krimp van de veestapel en de luchtvaart in zijn opgenomen, is een belangrijke voorwaarde om droogte te voorkomen.

  Meer informatie
 • Ecologische aanpak eikenprocessierups

  De Partij voor de Dieren kiest voor aanpakken bij de bron in plaats van symptoombestrijding. De sterke groei van de populaties eikenprocessierupsen is in de eerste plaats een gevolg van de biodiversiteits- en klimaatcrises. Die kunnen alleen worden aangepakt door de invloed van de mens op de natuur terug te dringen.

  Verschillende natuurlijke vijanden van de processierups, zoals de sluipwesp en de koolmees, lijden momenteel ernstig onder de intensieve landbouw. Hun aantallen lopen terug als gevolg van gebruik van landbouwgif en structureel veel te hoge stikstofuitstoot en bijbehorende verzuring van de natuur. De stijgende temperaturen zijn een andere verklaring voor de toename van het aantal processierupsen. De processierups is een van de insectensoorten die als gevolg van klimaatverandering op zoek is naar een nieuwe woonplek.

  Daarnaast zijn effectieve ecologische, non-chemische methodes bekend. Experimenten met het zaaien van planten en het plaatsen van nestkasten om de natuurlijke vijanden van de processierups te lokken, laten zeer goede resultaten zien. De Partij voor de Dieren wil structureel meer fondsen vrijmaken voor onderzoek naar dit soort ecologische methoden.

  Meer informatie
 • Wild eten

  Dieren zijn een onderdeel van het ecosysteem. Zij moeten niet worden gedegradeerd tot “scharrel”vlees. Driekwart van Nederland is ingericht voor de voedselproductie, er hoeven niet ook nog eens dieren te worden ‘geoogst’ uit de natuur ten behoeve van menselijke consumptie. Dat ‘oogsten’ kan niet zonder geweld en schade aan de natuur.

  Dieren raken aangeschoten of gewond, wat ook nog eens zorgt voor verstoring van de rest van de dieren in de omgeving.

  Veel ‘wild’ in winkels en restaurants is overigens afkomstig van binnen- en buitenlandse wildfarms, waar de dieren net als in de veeteelt gewoon gefokt worden.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren start initi­atief grond­rechten voor de natuur

De Partij voor de Dieren komt met een initiatief om rechten voor de natuur op te nemen in onze Grondwet. Tweede Kamerlid Leonie Vestering start een natuurberaad van experts en burgers om met adviezen te komen over de beste vorm om grondrechten voor de natuur vast te leggen. Nederland zou het eerste land in Europa kunnen zijn dat rechten voor de natuur verankert in de Grondwet. Wereldwijd neemt he...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws