Versnellen naar een duurzaam en eerlijk ener­gie­systeem


Het energiesysteem van de toekomst is duurzaam, schoon en betaalbaar. Daarvoor is een snelle afbouw van fossiele bronnen nodig, een snelle groei van hernieuwbare energie en een transformatie van de industrie (energie en grondstoffen), ons vervoerssysteem en onze gebouwen. Deze transformatie vergt scherpe politieke keuzes.

Energie is wat de Partij voor de Dieren betreft een basisbehoefte in handen van ons allemaal, burgers en overheid. Het kan niet langer de handelswaar van multinationals zijn. We maken een eind aan deze botsing tussen commerciële en maatschappelijke belangen. We investeren in een energiesysteem dichtbij huis, opgewekt op eigen dak of in beheer van de wijk of de buurt. We maken het energiesysteem eerlijk door ervoor te zorgen dat burgers zeggenschap krijgen, (mede-)eigenaar kunnen worden en delen in de opbrengsten. Ook investeren we in eerlijke productie van zonnepanelen, windmolens en batterijen. Zoveel mogelijk dicht bij huis en altijd met strenge eisen aan duurzaamheid, natuur en mensenrechten.

Duurzaam elektriciteitsnet in 2030

Elektriciteit wordt de belangrijkste energiedrager van de toekomst. Daarom moet het elektriciteitsnet worden uitgebreid en verzwaard. Het bestaande net loopt nu al tegen zijn grenzen aan. Burgers, mkb en grote bedrijven hebben te maken met een elektriciteitsnet dat steeds voller raakt. Omdat de verzwaring van het elektriciteitsnet niet van vandaag op morgen geregeld is, moeten er prioriteiten worden gesteld. We zullen moeten accepteren dat niet alles meer mogelijk is. Daarom moeten we keuzes maken wie waar en hoe(veel) gebruik kan maken van het net. Vanwege het grote aandeel van de industrie in de energievraag in Nederland (ruim 40%) bekijken we kritisch welke sectoren een duurzame toekomst hebben, en welke niet. Daarbij geldt ook: hoe dichter de opweklocatie bij de plek waar de energie wordt gebruikt hoe beter, want dan hoeft er minder getransporteerd te worden.

Energie besparen loont

Energiebesparing is de eerste stap naar een duurzaam energiebeleid. Energie die je niet gebruikt hoef je immers ook niet op te wekken. De Partij voor de Dieren wil daarom het energieverbruik in Nederland fors verminderen. Grootverbruikers van energie in de industrie en landbouw betalen nu nog een verlaagd tarief energiebelasting. Deze indirecte subsidie moet afgeschaft worden om een schoner en innovatiever bedrijfsleven te stimuleren. Onnodige verlichting, zoals in kantoren, etalages of van reclames, wordt aan banden gelegd. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat bestaande woningen energiezuinig worden gemaakt. Woningcorporaties worden verplicht om jaarlijks een deel van hun woningbestand te isoleren. Voor huiseigenaren komen er zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering. Overheidsgebouwen worden zodanig aangepast dat zij voldoen aan energielabel A. Ook kantoorgebouwen krijgen een verplicht energielabel.

Energieneutraal

In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lage energierekening op. De Partij voor de Dieren wil dat nieuwbouw tenminste energieneutraal gebouwd wordt en dat bestaande gebouwen in hoog tempo energieneutraal worden gemaakt. Zonder stevige woningisolatie is energie-neutrale bebouwing praktisch onmogelijk. Door een isolatienorm te introduceren, verzekeren we ons ervan dat die isolatie er ook daadwerkelijk komt. Bij het isoleren van woningen worden nestmogelijkheden voor vogels of vleermuizen ingebouwd.

Voor huiseigenaren komen er zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering. Huurders die door slecht geïsoleerde woningen tegen hogere energierekeningen aanlopen moeten het recht krijgen om hun woning te laten verbeteren door de verhuurder

Na-isolatie van bestaande woningen
Het isoleren van een bestaand gebouw kan onbedoeld leiden tot de dood van tientallen vleermuizen, die bijvoorbeeld in de spouwmuren leven, zonder dat iemand dat heeft gemerkt. Isolatie mag niet ten koste gaan van bedreigde diersoorten, zoals vleermuizen of zwaluwen. Dat betekent dat we bij de isolatie van woningen goed moeten onderzoeken of er geen bedreigde dieren worden gedood. Ook als dat tijd kost. Bij nieuwbouw van woningen wordt er natuurinclusief gebouwd, dat betekent dat er voldoende groen is en dat er nestgelegenheid wordt gecreëerd voor vleermuizen, vogels en insecten.


Zelf energie opwekken

De Partij voor de Dieren wil toe naar een decentrale en duurzame energievoorziening waarbij burgers en bedrijven zelf energie opwekken.
Zo kunnen we Nederland zelfvoorzienend maken en kunnen we uiterlijk in 2050 stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen in Nederland. Huizen, bedrijven en publieke gebouwen moeten netto-energieleveranciers worden in plaats van energieverbruikers. Zelf opgewekte energie moet teruggeleverd kunnen worden aan het net, tegen dezelfde prijs die je als gebruiker betaalt.

Bewonerscollectieven moeten de mogelijkheid krijgen om opgewekte energie onderling uit te wisselen zonder hiervoor belasting te betalen. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen.

Zomertijd/wintertijd

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de klokverzetting die twee keer per jaar plaatsvindt (zomertijd/wintertijd). Het twee maal per jaar verzetten van de tijd heeft negatieve gevolgen voor kinderen en ouderen: zij passen zich moeilijk aan de gewijzigde tijdinstelling aan. Echte voordelen van de zomertijd zijn er nauwelijks. De zomertijd is ooit bedacht om energiebesparing dichterbij te brengen, maar echte energiewinst is er niet. Doordat het langer licht blijft in de zomer, blijven mensen langer op en gebruiken ze meer elektriciteit.

Bovendien zou de permanente invoering van de zomertijd zeer negatieve gevolgen voor mensen hebben in de winter. Omdat het in de zomertijd een uur later licht is, komt de zon eind december pas om 10 uur op. Maar het licht in de ochtend is heel belangrijk voor het ritme van onze biologische klok. Die biologische klok wordt flink gestoord. Wetenschappers vergelijken de effecten met het gevoel van een maandenlange jetlag. De ‘winst’ van een uurtje langer licht in de middag weegt voor de Partij voor de Dieren niet op tegen de lichamelijke en psychische klachten die volgens artsen en wetenschappers zullen optreden als het pas zo laat licht wordt in de ochtend, als de zomertijd onze standaard tijd wordt in plaats van de natuurlijke tijd (de wintertijd).

De klok verzetten van wintertijd naar zomertijd heeft ook gevolgen voor in het wild levende dieren zoals herten, reeën en wilde zwijnen. Omdat het verkeer plotseling een uur eerder op gang komt, vinden er jaarlijks meer aanrijdingen na het verzetten van de klok (totdat de dieren weer gewend zijn aan het nieuwe ritme van de mens).

Het standpunt Versnellen naar een duurzaam en eerlijk energiesysteem is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer