Minder auto's


De auto krijgt een nieuwe plek in het duurzame vervoerssysteem. We streven er niet naar alle fossiele auto’s te vervangen door elektrische. Met beter openbaar vervoer en meer deelmobiliteit hebben we ook minder auto’s nodig. Zo komt er meer ruimte op straat en zijn automobilisten goedkoper uit. Je betaalt tenslotte alleen als je de auto ook echt gebruikt.

Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden moeten fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. In 2025 zouden er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht. Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden zouden minder belasting moeten betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing dient gepaard te gaan met strikte privacywaarborgen.

De maximumsnelheid op autosnelwegen is vanwege de stikstofdepositie teruggebracht naar 100 km per uur: dat moet zo blijven, en op ringwegen moet die worden teruggebracht naar maximaal 80 km per uur. In het centrum geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier.
Gemeenten en provincies die een milieuzone instellen moeten op actieve ondersteuning kunnen rekenen. Er moet worden gewerkt aan verduurzaming van het goederenvervoer door de stad om stadsinfarcten tegen te gaan.

Geen aanleg nieuwe snelwegen

Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe snelwegen en geen verbreding van bestaande wegen. Wij zijn tegen de verbreding van de A27, de Rijnlandroute, Ringweg Groningen, de Rotterdamse Baan en de Blankenburgtunnel.

Bevordering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen geschiedt door andere middelen in te zetten: geen bomenkap maar langzamer rijden op provinciale wegen.

Tegen verbreding A27

De Partij voor de Dieren is tegen de verbreding van de A27 bij het natuurgebied Amelisweerd. Al jaren wordt er gesproken over de verbreding van de A27 naar twee keer zeven(!) rijbanen. De verbreding gaat ten koste van de omliggende natuur. Amelisweerd is een belangrijk natuurgebied dat niet nog verder mag worden aangetast. Daarnaast zullen de effecten op lucht en geluid nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het gebied en voor de gezondheid van omwonenden.

Er zijn veel betere oplossingen voor het fileprobleem. Wij pleiten voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer en voor het terugdringen van woon-werkverkeer. Om files en de uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke uitlaatgassen terug te dringen moet de overheid (deeltijd) thuiswerken stimuleren.

Kilometerheffing

De Partij voor de Dieren is voor het ‘de vervuiler betaalt’-principe en vindt daarom dat automobilisten die veel autokilometers maken meer belasting zouden moeten betalen dan mensen die weinig kilometers of buiten de spits rijden. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De kilometerheffing en kentekenregistratie moeten gepaard gaan met strikte garanties op het gebied van privacy.

De opbrengsten van de kilometerbeprijzing zouden via een investeringsfonds ingezet moeten worden voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteit, innovatie en het uitrollen van een gemeenschappelijke infrastructuur.

Het standpunt Minder auto's is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer