Stop met inves­teren in schijn­op­los­singen


Tijdens een crisis moet je de moed opbrengen om de keuzes te maken die nodig zijn. We hebben nog maar enkele jaren de tijd om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Daarom moeten we investeren in oplossingen die nu werken en geen broeikasgassen aan de atmosfeer toevoegen. We kunnen bovendien klimaat en natuur niet los van elkaar zien. Zonder gezonde natuur verliest de Aarde haar CO2-opnamecapaciteit. We zetten alles op alles om de natuur te beschermen en te versterken.

Geothermie (aardwarmte)

De komende jaren moet Nederland omschakelen van het gebruik van fossiele, niet-duurzame energie naar het gebruik van groene, duurzame bronnen. Windenergie en zonne-energie zijn daar de bekendste voorbeelden van. Aardwarmte (geothermie) kan in bepaalde gevallen een andere bron van duurzame warmte zijn. De toepassing is nog relatief jong en ervaring om er op grote schaal huizen mee te verwarmen is er nog niet. Aardwarmte wordt verkregen door water enkele kilometers onder de grond op te pompen. De temperatuur van dit water is van nature erg hoog en kan gebruikt worden om huizen te verwarmen.

Omdat geothermie nog in de kinderschoenen staat, moeten we extra aandacht besteden aan mogelijke risico’s. We moeten zeker weten dat het boren naar warmte geen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, voor het bodemleven of voor de drinkwatervoorziening. Daarom is niet elke plek geschikt om te boren. Ook zijn strikte procedures, aangescherpt toezicht en het vergroten van kennis noodzakelijk.

Gaswinning Groningen

De regering wil de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 stopzetten. Dat is goed nieuws voor Groningen. De Partij voor de Dieren heeft daar jarenlang voor gestreden. Maar helaas is het terugbrengen van de gaswinning niet automatisch ook goed nieuws voor het klimaat. Er is nauwelijks sprake van het terugbrengen van ons gasgebruik; onze afhankelijkheid van aardgas blijft groot. Er wordt gekozen om op grote schaal gas uit andere landen te importeren, dat via stikstoffabrieken geschikt wordt gemaakt voor Nederlands gebruik.

Zowel de import van gas als het omzetten van het gas zijn zeer schadelijk voor het klimaat en ook nog eens heel duur; de kosten lopen in de honderden miljoenen euro’s. De Partij voor de Dieren vindt dat met de beëindiging van de gaswinning uit Groningen meteen moet worden ingezet op verduurzaming, in plaats van op vervanging van Gronings aardgas door aardgas van elders. Er zijn in Nederland nog veel mogelijkheden om gas te besparen. Bijvoorbeeld door de productie van kunstmest te stoppen, die zeer veel energie kost. En als we de energietarieven voor de grootverbruikers van gas in de industrie verhogen, wordt het voor deze bedrijven aantrekkelijk om te verduurzamen. Nu is het zo dat de allergrootste verbruikers nauwelijks belasting voor hun energie betalen. Dat moet echt veranderen.

Gasopslag

De Partij voor de Dieren is tegen gasopslag. Wij vinden het onacceptabel om gas op te slaan als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Wij delen dan ook de zorgen en bezwaren van betrokken gemeenten, zoals Bergen. In Bergen zou Russisch gas in de grond gepompt worden en er weer uitgehaald worden om te verkopen aan de Britse industrie. Die plannen zijn zeer omstreden, mede omdat de gevaren voor omwonenden groot zijn, omdat het gaat om een veld met seismische activiteit. Tevens is de aantasting van de omgeving onherstelbaar.

Aardgasvrij wonen

Alle Nederlandse huizen worden uiterlijk in 2050 aardgasvrij. Een gigantische opgave, omdat er maar liefst 7,7 miljoen woningen zijn in Nederland. De Partij voor de Dieren wijst op het risico van schijn-duurzame alternatieven, waarmee we via een omweg langer afhankelijk blijven van fossiele energie. Bijvoorbeeld het koppelen van kolencentrales, afvalcentrales en fossiele industrieën aan een warmtenet. Het klinkt aantrekkelijk: restwarmte die ontstaat door het verbranden van kolen en afval krijgt een bestemming. Maar het maakt huizen en wijken afhankelijk van fossiele industrieën en van kolen- of gascentrales.

Fracking

In de Nederlandse bodem raken aardgasvelden leeg. De laatste resten aardgas uit zo’n veld worden dan gewonnen via fracking. Bij fracking worden water, zand en giftige chemicaliën onder grote druk in de bodem gespoten. De bodem wordt poreus en het gas komt vrij. Fracking kan aardbevingen veroorzaken en tot bodemverzakking leiden.

De Partij voor de Dieren wil dat fracking niet langer wordt toegestaan. Aardgas dat nu nog in de bodem zit moet in het belang van het klimaat en in het belang van de omwonenden in de bodem blijven.

Schaliegas

De Partij voor de Dieren is tegen de winning van schaliegas. Het boren naar schaliegas brengt grote risico's met zich mee voor mens en milieu. Schaliegas wordt gewonnen via fracking, waarbij grote hoeveelheden water, zand en zeer giftige chemicaliën onder grote druk in de bodem worden gespoten. Bij de winning lekt methaan, een buitengewoon krachtig broeikasgas, in de atmosfeer. In de Verenigde Staten hebben de schaliegasboringen al geleid tot grote gezondheidsproblemen bij omwonenden. De winning van schaliegas is in Nederland inmiddels verboden.

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn vooral afkomstig uit voedsel en ze zijn daarom geen duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. De Partij voor de Dieren is tegen voedsel in de tank; voedsel zou geen onderdeel van brandstof moeten zijn. Biobrandstoffen uit voedselgewassen bedreigen de voedselvoorziening, zorgen voor ontbossing en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Biodiesel uit voedsel stuit gemiddeld twee keer zo veel CO2 uit als fossiele diesel, en biodiesel uit palmolie zelfs drie keer zo veel.

Voor de Partij voor de Dieren zijn biobrandstoffen alleen een alternatief voor fossiele brandstoffen als ze voldoen aan strenge duurzaamheidseisen, waarmee in ieder geval het gebruik van voedselgewassen wordt uitgesloten. We moeten ons transport vooral verduurzamen door schoon verkeer te stimuleren. Dat betekent meer en beter openbaar vervoer, vervuilend autoverkeer beperken en fietsers en voetgangers ruim baan geven.

De Partij voor de Dieren wil geen sojaolie of palmolie in onze tank; voedsel zou geen onderdeel van brandstof moeten zijn. Vooral de productie van palmolie gaat gepaard met grootschalige verwoesting van regenwouden. Voor alleen palmolie worden één miljoen voetbalvelden per jaar aan regenwoud gekapt, ongeveer de helft daarvan is bestemd als brandstof. Daardoor worden de orang-oetang en Sumatraanse tijger ernstig met uitsterven bedreigd.

Milieuorganisaties en wetenschappers waarschuwen al lang voor de nadelen van het gebruik van voedsel als brandstof. Doordat natuurgebieden als regenwouden, savannes en natuurlijke graslanden moeten plaatsmaken voor de productie van biobrandstoffen, komt er veel meer CO2 vrij dan het oplevert. We moeten ons transport verduurzamen door schoon verkeer te stimuleren. Dat betekent meer en beter openbaar vervoer, vervuilend autoverkeer beperken en fietsers en voetgangers ruim baan geven.

Het standpunt Stop met investeren in schijnoplossingen is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer