D66 is niet de Partij voor de Dieren


Groen beleid: D66 is niet de Partij voor de Dieren


Alles op alles om Urgenda-doel te halen1

Genoeg CO2-reductie voor het klimaat2

Klimaatwet repareren3

Geen ontbossing en mensenrechtenschendingen4

Geen ongebreidelde schadelijke vrijhandel5

Tegen genetische manipulatie6

Afbouw landbouwgif verplichten7

Veel meer natuur8

Geen kernenergie9

Internationaal MVO is Nederlandse verantwoordelijkheid10

Minder vliegen11

Dierenwelzijn: D66 is niet de Partij voor de Dieren


Tegen doorfokken dieren voor extreme productie1

Jachtverbod tijdens vogelgriep2


Altijd toegang tot drinkwater voor dieren3

Jachtverbod in Natura 2000-gebieden4

Dolfinarium en dierentuinen sluiten5

Veehouderij drastisch inkrimpen: daad bij het woord voegen6

Verbod op kooien in de veehouderij7

Hitteplan voor dieren en transportverbod bij > 27 °C8

Verbod op het houden van 21 kippen per vierkante meter9

Diersterfte in de stallen aanpakken10

Meer capaciteit bij de dierenpolitie11

Minder vliegen: D66 is niet de Partij voor de Dieren


Minder in plaats van meer vliegen1

Geen Lelystad Airport2

Geen struisvogelpolitiek. Echte oplossingen.3

Goed onderwijs: D66 is niet de Partij voor de Dieren


Altijd tegen zogenaamd ‘sociaal’ leenstelsel geweest1


Ontwikkelingshulp: D66 is niet de Partij voor de Dieren


Effectieve aanpak oorzaken armoede en kansenongelijkheid1

Ontwikkelingsgeld naar mensen in plaats van bedrijven2

Klimaatfinanciering op peil houden3

Bronnen

Groen beleid

1
D66 was enthousiast over het Urgenda-doel, maar stemde tegen de motie van Partij voor de Dieren om 5 miljard euro vrij te maken om het Urgenda-doel te halen. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-5-miljard-voor-urgenda-doel

2
D66 gaat voor slechts 60% CO2-reductie in 2030, 75% in 2040 en 100% in 2050, terwijl dat niet genoeg is voor het klimaat. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-analyse-leefomgevingseffecten-verkiezingsprogrammas-2021-2025-4324.pdf

https://d66.nl/standpunten/strijden-voor-een-beter-klimaat/

3
D66 stemde tegen alle 17 amendementen van Partij voor de Dieren om de klimaatwet te repareren. https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-kritisch-op-tandeloos-klimaatbeleid

4
D66 steunt glashard handelsverdragen als CETA en Mercosur, ondanks het feit dat D66 weet dat dat soort verdragen leiden tot ontbossing en mensenrechtenschendingen. https://d66.nl/nieuws/waarom-d66-voor-het-vrijhandelsverdrag-met-canada-is/ https://www.trouw.nl/nieuws/boeren-vrezen-het-handelsakkoord-met-zuid-amerika-met-grote-vreze~b8e1a862/ https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-intrekken-steun-voor-mercosur D66 zegt te pleiten voor het op Europees niveau verplichten van bedrijven om hun productieketens vrij te maken van ontbossing, maar tegelijkertijd blokkeerde D66 meerdere pogingen (waaronder moties van Partij voor de Dieren) om de import van palmolie en andere ontbossingsproducten door Nederlandse bedrijven te verminderen. https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-voor-plan-van-aanpak-om-import-van-palmolie-op-korte-termijn-drastisch-te-verminderen

5
D66 zet vol in op ongebreidelde vrijhandel, terwijl dat juist bijdraagt aan een verdieping van de klimaatcrisis (net zoals de Europese Green Deal weinig geloofwaardig is door de Europese inzet op handelsdeals en het uitblijven van landbouwhervormingen).

6
D66 is pro-GMO en stelt dat er geen verschil is in risico’s tussen genetische manipulatie en klassieke veredeling. https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf

7
D66 wil het gebruik van landbouwgif terugdringen door vrijwillige afspraken met de sector, dus zonder dwingende maatregelen.

8
D66 wil veel minder natuur dan Partij voor de Dieren: D66 wil 160.000 ha en Partij voor de Dieren 292.000 ha, dus ongeveer het dubbele van D66. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-analyse-leefomgevingseffecten-verkiezingsprogrammas-2021-2025-4324.pdf

9
D66 staat open voor kernenergie, mits het betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is en wil de optie voor kernenergie aan de markt overlaten. Terwijl D66 weet dat kernenergie te duur is, de markt er niet voor voelt en er geen oplossing voor het afval bestaat. https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/kernenergie/

10
D66 wil de regels voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in eerste instantie alleen Europees regelen, terwijl Europa het proces al jaren vertraagt, het niet duidelijk is hoelang dit nog gaat duren en we dit nu sneller op nationaal niveau kunnen regelen. https://d66.nl/standpunten/eerlijke-internationale-handel/

11
Zie de tabel "Minder vliegen


Dierenwelzijn

1
D66 stemde tegen 4 amendementen van Partij voor de Dieren om doorfokken op extreme productie-eigenschappen van dieren in de bio-industrie te verbieden, zelfs als de gezondheid of het welzijn van het dier daardoor wordt aangetast. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-productiegericht-fokken-van-dieren, https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-varkens-die-structureel-meer-dan-12-biggen-krijgen, https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-koeien-die-meer-dan-6000-kg-melk-per-jaar-produceren, https://www.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-ouwehand-over-een-verbod-op-het-fokken-van-dikbilrunderen

2
D66 stemde tegen een motie van Partij voor de Dieren voor een jachtverbod, bedoeld ter voorkoming van de verspreiding van vogelgriep. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-over-een-jachtverbod-voor-heel-nederland

3
D66 stemde tegen een motie van de Partij voor de Dieren om niet langer toe te staan dat dieren geen permanente toegang tot water hebben. De motie zou het hebben gehaald als D66 deze had gesteund. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z13437&did=2020D28422

4
D66 stemde tegen verbod op jacht in Natura 2000-gebieden. https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkzwn29b00zg

5
D66 heeft niets over sluiting van het dolfinarium of dierentuinen in haar verkiezingsprogramma opgenomen. https://d66.nl/verkiezingsprogramma/

En zelfs na herhaaldelijk geconstateerde misstanden bij het Dolfinarium en een vernietigend rapport in opdracht van de minister van Landbouw is D66 tegen directe sluiting van het Dolfinarium. https://www.destentor.nl/veluwe/dolfinarium-in-harderwijk-moet-aan-de-bak-vindt-de-tweede-kamer-sluiting-niet-uitgesloten~aace7b41/

6
D66 stemde tegen een motie van Partij voor de Dieren om het aantal dieren in de veehouderij te halveren, ondanks het feit dat de motie was gebaseerd op de media-uitspraken van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z26025&did=2019D53420

Daarnaast stemde D66 tegen de motie van de Partij voor de Dieren om te stoppen met exportsteun (via exportkredietverzekeringen) voor de opbouw van de veehouderij in het buitenland. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z24333&did=2020D51103

7
D66 stemde tegen een motie van Partij voor de Dieren om alle kooihuisvesting in de veehouderij te verbieden. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-45-3.html

8
D66 stemde tegen moties van Partij voor de Dieren voor een hitteplan voor dieren en een transportverbod boven de 27 graden Celcius (die mét de steun van D66 wel zouden zijn aangenomen). https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-verbod-op-diertransporten-boven-de-27-c

https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-voor-hitteplan-voor-dieren

9
D66 stemde tegen de motie Ouwehand over een verbod op het houden van vleeskuikens in de hoogste bezetting. Deze zou het hebben gehaald als D66 deze had gesteund. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z19825&did=2018D52119

10
Jaarlijks sterven er meer dan 30 miljoen dieren voordat ze de stal uitkomen. https://www.wakkerdier.nl/persberichten/miljoenen-dieren-in-veehouderij-gaan-te-vroeg-dood/

D66 stemde tegen de motie Ouwehand over het centraal registreren en terugdringen van de sterfte van alle diersoorten in de veehouderij. Deze motie zou het hebben gehaald als D66 deze had gesteund. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-sterftecijfers-veehouderij-centraal-registreren-en-openbaar-maken-en-doelstellingen-formuleren-voor-terugdringen-sterfte

11
D66 stemde tegen de motie Wassenberg / Graus over versterking van de capaciteit bij de dierenpolitie. Deze motie zou het hebben gehaald als D66 deze had gesteund. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-wassenberg-graus-over-versterking-van-de-capaciteit-bij-de-dierenpolitie


Minder vliegen

1
D66 presenteert zich als een partij van “klimaatdrammers”, maar wil de luchtvaart laten groeien en kwam met een leeggeroofde vliegbelasting. https://www.telegraaf.nl/nieuws/3198833/grapje-jetten-als-klimaatdrammer

2
D66 presenteert zich als een partij van “klimaatdrammers”, maar wil Lelystad Airport openen. https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf

3
D66 durft de eigen achterban niet te vertellen dat ze minder moet vliegen. Daarom doet D66 net alsof we het klimaat kunnen redden met sprookjes als elektrisch vliegen (techniek komt te laat op gang), brandstofinnovatie (biobrandstoffen) en hinderreductie (overlast wordt wegberekend). https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf


Ontwikkelingshulp

1
D66 wil een stijging van het budget voor ontwikkelingshulp naar 0.7% van het BNI, 30% minder dan de Partij voor de Dieren. Alhoewel dit een verbetering is ten opzichte van het huidige budget, zal er naast het beperken van ons eigen aandeel in de grondoorzaken van armoede en kansenongelijkheid, ten minste een stijging naar 1% van het BNI nodig zijn. https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf

2
D66 is groot voorstander van het verstrekken van ontwikkelingsgeld via de private sector. In de praktijk zorgt dit ervoor dat ontwikkelingsgeld daar uitgegeven wordt waar Nederlandse bedrijven die in ontwikkelingslanden gevestigd zijn er het meest van kunnen profiteren, in plaats van daar waar hulp het hardst nodig is, terwijl ontwikkelingshulp niet gericht zou moeten zijn op de belangen van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden, maar op de mensen daar. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z13979&dossier=35529

3
D66 zegt ontwikkelingssamenwerking in de context van de klimaatcrisis van groot belang te vinden, maar stemde tegen de motie van Partij voor de Dieren om een plan van aanpak op te stellen voor het op peil houden van klimaatfinanciering, nadat deze door de coronacrisis is gezakt. https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-over-een-plan-om-klimaatfinanciering-op-het-gewenste-peil-te-krijgen D66 stemde tegen de motie van de PvdD over het afbouwen van exportsteun ten behoeve van olie. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z24584&did=2020D51582 D66 stemde ook tegen de motie van de SP en de PvdD over geen cent via staatsdeelneming Invest International voor projecten in de fossiele industrie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z25102&did=2020D52673


Goed onderwijs

1 Partij voor de Dieren is altijd voor behoud van de basisbeurs geweest, terwijl D66 aan wieg stond van het leenstelsel en nu pas de basisbeurs terug wil.

Terug naar De Zweefvliegchecker