Een duurzame en solidaire economie


Economie hoort te gaan over hoe we omgaan met schaarse grondstoffen en middelen, en daarmee over wat we ons kunnen veroorloven. Niet alleen in financiële zin. Ook om wat we ons kunnen veroorloven als we kijken naar de gevolgen voor het milieu, voor kwetsbare mensen hier en in ontwikkelingslanden, voor dieren en natuur, voor nu en voor komende generaties. De ontsporing van het consumentisme, de bankencrisis en de eurocrisis vormen aanleiding voor een herbezinning.

Na elke crisis gaan we terug naar business as usual. Dat is geen optie meer. Als we door blijven gaan op het huidige economische pad, brengen we onomkeerbare schade aan het klimaat, de voorraad natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit. Uit het oogpunt van het voorzorgsbeginsel is dit niet verantwoord. Bovendien zijn de kosten veel hoger als er níet wordt opgetreden dan wanneer er nu effectief wordt opgetreden.

De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een duurzame en solidaire economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. De natuurlijke hulpbronnen moeten eerlijk worden verdeeld, waarbij we voldoende overlaten voor mensen elders op de wereld, voor komende generaties en voor dieren.

We willen naar een samenleving waarin vervuilers betalen voor de maatschappelijke problemen die ze veroorzaken en waar een duurzame keuze wordt beloond. Een samenleving waar men werkt om te leven, niet andersom.

De bestrijding van de economische crises moet bovendien in samenhang bezien worden met andere crises, zoals die op het gebied van voedsel, zoet water, energie, biodiversiteit, klimaat en dierziekten. Al deze crises worden immers veroorzaakt door het kortetermijndenken, waar ook financiële crises het gevolg van zijn. Juist bij de bestrijding van crises mag niet ingezet worden op herstel van de oude situatie, maar moet worden ingezet op nieuwe, duurzame doelen.

Circulaire economie

De dag waarop we de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de Aarde overschrijden, Earth Overshoot Day, viel in 1980 op 8 november. In 2023 valt deze dag al op 2 augustus. Alles wat we de rest van het jaar consumeren doen we ten laste van komende generaties. De Nederlandse Overshoot Day viel in 2023 zelfs al op 12 april. Als iedereen wereldwijd zou leven zoals wij in Nederland, dan zouden we 3,6 aardbollen nodig hebben. Maar we hebben er maar één.

Het is dus van groot belang dat we zuinig omgaan met grondstoffen. De Partij voor de Dieren benadrukt daarom het belang van minder grondstoffengebruik en grondstoffenhergebruik. Wij pleiten bijvoorbeeld voor consuminderen, het terugdringen van wegwerpproducten en hergebruik en refill de norm maken. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er strenge eisen worden gesteld aan het ontwerp van producten, zodat zo min mogelijk materialen gebruikt worden en deze ook eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Ook moeten nieuwe producten wat ons betreft voor een groot deel uit gerecyclede materialen bestaan en een zo lang mogelijke levensduur hebben. En we willen leaseconstructies stimuleren, waarbij bedrijven eigenaar blijven van het product en de klant alleen een dienst afneemt.

De Partij voor de Dieren wil bovendien het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes uitbreiden naar álle drinkverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons. En de huis-aan-huisverspreiding van drukwerk wordt vervangen door een opt-in systeem: je ontvangt geen folders of kranten, tenzij je daar met een ja-ja-sticker op je brievenbus om vraagt.

Het standpunt Een duurzame en solidaire economie is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer