Inzetten op duurzame landbouw


De Partij voor de Dieren wil landbouw waarbij het vakmanschap van de boer centraal staat. In balans met de natuur. Want een gezonde natuur heeft alles wat nodig is voor gezond voedsel: een gezonde bodem, schoon water en biodiversiteit. Diversiteit in de landbouw, gesloten kringlopen en kortere ketens tussen boer en consument. Dit zijn de bouwstenen voor gezond en duurzaam voedsel. Biologische, regionale, grondgebonden en duurzame landbouw moet de norm worden. Bij duurzame landbouw wordt geen gif gebruikt. Iedereen op Aarde kan zo gevoed worden zonder veel te eisen van het klimaat, de natuur, het milieu en onze toekomst.

De Partij voor de Dieren wil dat het Gemeenschappelijk Landbouwbudget van de Europese Unie gebruikt wordt om boeren te helpen omschakelen naar biologische en duurzame landbouw. De landbouwsubsidies moeten op termijn worden afgeschaft. Daarnaast moet de overheid de promotie van biologische plantaardige producten actief ondersteunen. Zodat boeren zonder subsidie een goede boterham kunnen verdienen. De overheid moet het goede voorbeeld geven door alleen te kiezen voor biologische en plantaardige producten. En moet ervoor zorgen dat werkgevers belastingvrij een biologische, plantaardige lunch en biologisch fruit op het werk kunnen aanbieden.

Duurzame sojateelt
In Zuid-Amerika wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt. Op de vrijgekomen grond wordt soja verbouwd. Deze soja wordt met name gebruikt als veevoer voor de intensieve veehouderij. Nederland is als afnemer van dit veevoer medeverantwoordelijk voor ontbossing van de regenwouden. En voor de grote sociale misstanden zoals slavernij, kinderarbeid en het gedwongen afpakken van het land door knokploegen.

In Zuid-Amerika ontbreekt vaak de politieke wil of macht om iets te doen aan de misstanden. Daarom hebben we als Nederland een extra grote verantwoordelijkheid om iets te doen. We moeten als politiek en als overheid een actieve rol spelen in het tegengaan van deze misstanden. We moeten de import van duurzame soja bevorderen. Door de enorme omvang van de vleesproductie in Nederland zijn wij binnen Europa de grootste belanghebbende. We kunnen dan ook niet anders dan het goede voorbeeld geven en deze problemen echt serieus aanpakken.

De Partij voor de Dieren wil daarom een importverbod voor soja voor veevoer. In plaats daarvan zou duurzaam veevoer via regionale teelt geproduceerd moeten worden. Ook is het van groot belang dat mensen minder dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren, melk, en meer plantaardige eiwitten consumeren. Het is immers veel efficiënter en diervriendelijker om plantaardige eiwitten te produceren. Er is voldoende duurzame soja beschikbaar voor Nederland als deze wordt gebruikt voor directe consumptie door mensen. De overheid moet de markt actief aansporen deze duurzame soja ook daadwerkelijk af te nemen. Bij het nemen van die verantwoordelijkheid moet Nederland niet wachten op wat er in de EU gebeurt.

Bescherm leefomgeving weidevogels
Het gaat slecht met de weidevogel in Nederland. De grutto, in 2015 verkozen tot nationale vogel, staat zelfs op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

De belangrijkste oorzaak van de afname van weidevogels is de intensieve landbouw. Door die intensieve landbouw verandert de leefomgeving van de weidevogel snel en is er voor deze vogels steeds minder voedsel te vinden. Weidevogels hebben behoefte aan hoog kruidenrijk grasland. Waar voldoende insecten te vinden zijn die als voedsel kunnen dienen. De monocultuur van eiwitrijk gras dat intensief bemaaid wordt, berooft de weidevogels in snel tempo van hun leefgebied. Kruiden, bloemen en daarmee insecten komen hier niet of nauwelijks meer voor. Het kunstmatig laag houden van het waterpeil en het gebruik van landbouwgiffen komen daar nog eens bij. De kruiden- en bloemenrijke weilanden die Nederland kende zijn veranderd in ‘groene woestijnen’, waar weidevogels geen enkele kans meer maken.

De zorgwekkende afname van de weidevogels in Nederland is niet te wijten aan de vos. Toch wordt dit dier door boeren en jagers graag aangewezen als schuldige. Hiermee wordt de jacht op de vos goedgepraat. De wijze waarop de intensieve landbouw het landschap verschraalt moet aangepakt worden, niet de vos.

Het standpunt Inzetten op duurzame landbouw is onderdeel van: Voedsel en landbouw