Slimmer onderwijs, solide weten­schap, rijke cultuur


Onderwijs

Goed, toegankelijk onderwijs vormt het fundament voor een vrije, democratische samenleving. Het onderwijs zou er een stuk beter voor kunnen staan. Er is nu een ernstig tekort aan leraren. Leraren zijn overbelast en krijgen te weinig betaald. Doorstroom van leerlingen naar hoger onderwijs stagneert. Studenten worden via het “sociaal leenstelsel” opgezadeld met torenhoge schulden, terwijl hun werkzame leven nog moet beginnen. Het speciaal onderwijs is uitgekleed. Er is veel reparatie nodig. De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen die dat wil of dat nodig heeft, zich een leven lang moet kunnen ontwikkelen. Je ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past is het uitgangspunt. Dat is waardevol voor ieder individu, maar ook voor de hele samenleving.

Duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn gaan de pijlers vormen van de omslag naar een duurzame samenleving. Deze kennisgebieden worden daarom een vast onderdeel van het lespakket op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. In de opleiding van leraren zal hieraan veel aandacht worden besteed. We zetten ook in op verbetering van reken- en taalvaardigheid; zo komt er meer tijd en ruimte voor het bevorderen van leesplezier.

De coronacrisis heeft grote invloed op het onderwijs. De lessen die zijn opgedaan, zoals het organiseren van onderwijs op afstand, of juist het inrichten van klaslokalen, worden behouden. Het belang van kleinere klassen wordt duidelijker. De negatieve gevolgen, zoals het wegvallen van de sociale contacten, of het achteropraken met de lesstof, vergen een inhaalslag en extra investeringen. Ook zijn adequate gezondheidsmaatregelen nodig; leerlingen en leraren hebben recht op een veilige leer- en werkomgeving.

Wetenschap

De onafhankelijkheid en de kwaliteit van de wetenschap wordt beschermd en vergroot. Wetenschap mag niet onderworpen worden aan de tucht van de markt of rendementsdenken. Om kwaliteit en onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te vergroten wordt een groter deel hiervan gefinancierd via vaste (meerjarige) financiering. De werkdruk op de universiteiten en hogescholen is ook veel te veel toegenomen. Het overheidsbudget voor eerste en tweede geldstroomonderzoek wordt daarom structureel verhoogd. Daarmee krijgen niet alleen docenten, maar ook onderzoekers en promovendi voldoende tijd en ruimte om hun werk te doen.

Kunst en cultuur

Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Kunst en cultuur geven nieuwe betekenis aan een samenleving en dus ook aan onze economie. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven. We willen uitdrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. We kiezen daarom voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector.

In de coronacrisis zijn verkeerde keuzes gemaakt. Er moeten geen miljarden naar fossiele bedrijven, maar meer geld naar de kunst- en cultuursector. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren en de coronacrisis brengen de bestaanszekerheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed in gevaar en moeten dus dringend worden goedgemaakt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws