Vragen Ouwehand over het ernstig lijden van dieren bij de slacht


Indiendatum: 5 jul. 2024

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur over het ernstig lijden van dieren bij de slacht.

 1. Kunt u bevestigen dat in Nederland elk jaar meer dan 500 miljoen dieren, veelal na een kort en ellendig leven, worden geslacht?
 2. Erkent u dat er niet zoiets bestaat als 'diervriendelijke slacht'?
 3. Erkent u dat de wetgever desondanks al meer dan honderd jaar de morele plicht heeft om het lijden van dieren bij de slacht zoveel mogelijk te beperken?[1]
 4. Kunt u bevestigen er in grote slachthuizen tot wel 675 varkens, 130 runderen, 240 kalfjes en zelfs 13.500 kippen per uur worden geslacht?
 5. Kunt u bevestigen dat er met deze hoge slachttempo's niet kan worden voorkomen dat er regelmatig iets misgaat, waardoor er ernstig dierenleed ontstaat (zoals dieren die bij vol bewustzijn in kokendhete broeibakken terechtkomen of bij vol bewustzijn worden geslacht)?
 6. Onderschrijft u de conclusie van het onderzoek van Wageningen University & Research dat risico’s voor dierenwelzijn en voedselveiligheid groter worden bij een hogere slachtsnelheid?[2]
 7. Onderschrijft u de vaststelling van voormalig landbouwminister Schouten dat de druk op het slachtproces vanwege de economische belangen te groot is geworden om de belangen van dierenwelzijn en voedselveiligheid te kunnen borgen?[3]
 8. Heeft u er kennis van genomen dat de Tweede Kamer verschillende keren heeft verzocht om de slachtsnelheid te verlagen?[4][5]
 9. Gaat u de slachtsnelheid in slachthuizen verlagen?
 10. Kunt u bevestigen dat er op dit moment nog altijd slacht- en bedwelmingsmethoden zijn toegestaan die strijdig zijn met het doel om het lijden van dieren bij de slacht tot een minimum te beperken? Kunt u uiteenzetten welke slacht- en bedwelmingsmethoden dat volgens u zijn?
 11. Kunt u bevestigen dat de EFSA in 2004 al adviseerde om de waterbadbedwelming uit te faseren?
 12. Kunt u bevestigen dat minister Verburg in april 2009 aankondigde dat het waterbad zou worden uitgefaseerd, omdat het zeer aannemelijk is dat een aanzienlijk deel van de dieren niet voldoende wordt bedwelmd?[6]
 13. Heeft u gezien dat de Tweede Kamer al in 2014 een verbod wilde op het levend, op de kop, aanhangen van kippen, eenden en kalkoenen aan de slachtlijn (voorafgaand aan waterbadbedwelming)?[7]
 14. Kunt u bevestigen dat er desondanks nog steeds jaarlijks meer dan 5 miljoen kippen worden geslacht bij slachthuizen die permanent gebruik maken van een elektrisch waterbad als bedwelmingsmethode? Kunt u tevens bevestigen dat alle eenden in de vee-industrie via deze methode worden geslacht? Wat vindt u hiervan?
 15. Heeft u gezien dat de Tweede Kamer al in 2015 een einde wilde aan het bedwelmen van varkens met CO2, omdat deze methode zeer pijnlijk is voor varkens en gepaard gaat met ernstig dierenleed?[8]
 16. Kunt u bevestigen dat er desondanks, negen jaar later, nog steeds bij vijf slachthuizen op grote schaal varkens worden bedwelmd met deze methode? Wat vindt u hiervan?
 17. Bent u bekend met de wettelijke bepaling dat dieren buiten bewustzijn moeten zijn gebracht voordat ze worden geslacht, om zo vermijdbaar pijn, stress en lijden te voorkomen?
 18. Kunt u bevestigen dat op de regel dat dieren voorafgaand aan de slacht buiten bewustzijn moeten worden gebracht, een uitzondering is gemaakt voor de slacht voor de israëlitische en islamitische riten?
 19. Erkent u dat het onverdoofd slachten van runderen leidt tot onnodige pijn en lijden, vanwege de fixatie-methode, de halssnede waarbij zenuwweefsel wordt doorgesneden, de mogelijkheid tot het inademen van bloed en de pensinhoud, de ademnood en de plotselinge bloeddrukdaling die voortduurt tot bewusteloosheid intreedt?[9][10]
 20. Erkent u dat schapen en geiten bij de onverdoofde slacht op de rug liggend worden gefixeerd, wat leidt tot extra stress bij al angstige dieren, en tevens de kans op fouten - zoals dat een dier meerdere keren moet worden gesneden voordat het overlijdt - groter maakt?[11]
 21. Erkent u dat met name bij schapen er een groot risico is dat er meer dan één halssnede moet worden uitgevoerd, wat leidt tot extra veel pijn?[12]
 22. Erkent u dat dierenartsen en wetenschappers stellen dat ook met de beperking van de duur van het lijden tot 40 seconden, waarna een dier alsnog moet worden bedwelmd (convenant onverdoofd slachten), het welzijn van dieren tijdens het onverdoofd slachten nog altijd onaanvaardbaar wordt aangetast?[13]
 23. Kunt u bevestigen dat als de wetgever het lijden van dieren bij de slacht zoveel mogelijk wil voorkomen, het onlogisch is om een uitzondering te hebben op de wettelijke bepaling dat dieren moeten zijn bedwelmd, voordat ze worden geslacht?
 24. Vindt u het rechtvaardig om dit vermijdbare dierenleed te laten voortbestaan via de huidige uitzondering op het verbod op onverdoofd slachten?
 25. Wat gaat u doen om het vermijdbare lijden van alle dieren bij de slacht te beëindigen?
 26. Kunt u deze vragen binnen de gestelde termijn beantwoorden?

[1] Besluit van den 5den Juni 1920, tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeschkeuringswet, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nr. 285, juni 1920
[2] Wageningen University & Research. (2023). Risico factoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid bij verhogen slachtsnelheid. Openbaar rapport 1248 B
[3] Kamerstuk 28286-1201
[4] Motie 28286, nr. 1118
[5] Motie 33835, nr. 219
[6] Kamerstuk 28 286, nr. 291
[7] Motie 28286, nr. 688
[8] Motie 34300-XIII, nr. 151
[9] KNMvD standpunt onbedwelmd slachten, januari 2018
[10] EFSA Journal 2020;18(11):6275
[11] KNMvD standpunt onbedwelmd slachten, januari 2018
[12] Holleben, K. von et. al, 2010. Report on good and adverse practices- Animal welfare concerns in relation to slaughter practices from the viewpoint of veterinary sciences
[13] KNMvD en WUR-onderzoeker Gerritzen, position papers en toelichting bij het rondetafelgesprek over dit wetsvoorstel, 25-9-2019, Kamerstuk 34908-6