Vragen Ouwehand over de politieke beloften die al decennia aan dieren worden gedaan, maar nooit zijn nagekomen


Indiendatum: 2 jul. 2024

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur over de politieke beloften die al decennia aan dieren worden gedaan, maar nooit zijn nagekomen

 1. Kunt u bevestigen dat al in 2001, door het kabinet Kok II, advies werd gevraagd over de manier waarop we onze veehouderij hebben ingericht, wat vervolgens is uitgebracht door de commissie-Wijffels?[1]
 2. Kunt u bevestigen dat de commissievoorzitter concludeerde dat de veehouderij terug moet naar de tekentafel, om met behulp van een nieuw ontwerp grondig te worden herzien?[2]
 3. Kunt u bevestigen dat de commissievoorzitter concludeerde dat economisering en schaalvergroting in de veehouderij zelfs tot amorele verschijnselen hebben geleid?
 4. Kunt u bevestigen dat oud-landbouwminister Brinkhorst vervolgens beloofde dat dieren in 2012, maar uiterlijk in 2022 hun soorteigen gedrag mogen vertonen en geen ingrepen meer mogen ondergaan vanwege het houderijsysteem?
 5. Kunt u bevestigen dat oud-landbouwminister Verburg deze belofte in 2007 herhaalde en stelde dat vijftien jaar later, dus uiterlijk in 2022, het perspectief van het dier leiden zou zijn bij de inrichting van stallen en bij de bedrijfsvoering?
 6. Bent u bekend met de evaluatie van de Wet dieren uit 2020?[3]
 7. Onderschrijft u de conclusie uit deze evaluatie dat de Wet dieren niet zorgt voor “zoveel mogelijk bescherming van het dier tegen menselijke handelingen die zijn fysieke en ethologische welzijn aantasten”?
 8. Erkent u de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) als een belangrijk adviesorgaan? Erkent u de deskundigheid en expertise van de RDA?
 9. Bent u bekend met de zienswijze van de RDA over een dierwaardige veehouderij, waarin zes principes worden geschetst die leidend zouden moeten zijn in een dierwaardige veehouderij, zoals de erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier, een goede omgeving en het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag?[4]
 10. Onderschrijft u de conclusie van de RDA dat deze zes principes leidend moeten zijn in een dierwaardige veehouderij? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bekend dat uw voorganger vervolgens aan de Universiteit Utrecht de opdracht gaf om in kaart te brengen hoe deze zes principes concreet kunnen worden toegepast in de veehouderij, met name op het gebied van huisvesting?
 12. Onderschrijft u de uitkomsten die vervolgens door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zijn opgeleverd, waarin naar voren komt welke gedragsbehoeften dieren in de veehouderij hebben en welke aspecten nodig zijn voor een dierwaardige veehouderij?[5]
 13. Erkent u dat sommige boeren, zoals de Caring Farmers, al vormen van landbouw laten zien waarbij maatschappelijke doelen, zoals gezonde natuur, schoon water en schone lucht, een stabiel klimaat en het natuurlijk gedrag van dieren worden geborgd?
 14. Bent u bereid om deze zomer te gaan kijken bij Caring Farmers en met ze in gesprek te gaan?
 15. Bent u bereid om uw uitspraak dat de Caring Farmers “nepperds” zijn, “die - over de rug van echte collega’s - doen alsof ze het beter kunnen” terug te nemen? Zo nee, waarom niet?
 16. Bent u bereid om voor deze uitspraak uw excuses aan te bieden aan de Caring Farmers? Zo nee, waarom niet?
 17. Bent u voornemens om het traject over de dierwaardige veehouderij, zoals die is gestart door uw voorhanger, voort te zetten? Zo ja, wanneer gaat u de aangekondigde AMvB’s naar de Kamer sturen?
 18. Kunt u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] Commissie Wijffels, 2001. Toekomst voor de veehouderij. Agenda voor een herontwerp van de sector
[2] https://www.rd.nl/oud/econ/010530econ20.html
[3] Berenschot, 2020, Evaluatie van de Wet Dieren. Eindrapport
[4] Zienswijze Dierwaardige Veehouderij, Raad voor Dierenaangelegenheden, november 2021
[5] Quickscan informatieset convenant Dierwaardige Veehouderij, Universiteit Utrecht, november 2022

Interessant voor jou

Vragen Kostic over het onderzoek waaruit blijkt dat afgedankte Ierse racepaarden in snacks terechtkomen

Lees verder

Vragen Kostic over kindermarketing door varkenshouderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer