Vluch­te­lingen en asiel­beleid


Humane opvang in Nederland

Voor veel mensen in andere delen van de wereld ontbreekt het aan een toekomstperspectief en bestaanszekerheid. De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zorgen er niet alleen voor dat gebieden onleefbaar worden en dat de voedselzekerheid van mensen in gevaar komt, maar zijn ook een bron van (gewapende) conflicten. Wanneer mensen door conflicten bedreigd worden, wanneer land onvruchtbaar wordt of wanneer er niet genoeg water is om te drinken, slaan mensen op de vlucht. De Partij voor de Dieren wil deze oorzaken aanpakken, zodat mensen zich niet langer genoodzaakt voelen om hun gebied te ontvluchten.

De PvdD zet zich in de Tweede Kamer in voor het benoemen van de grondoorzaken voor oorlog en geweld en voor het wegnemen van die grondoorzaken. Het kabinet heeft zich hier tot nu toe volkomen onmachtig in getoond. Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers. Conflicten die niet alleen veroorzaakt worden door religieuze tegenstelingen, maar die ook ontstaan door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering. Crises waar we in Nederland aan bijdragen door onze overconsumptie.

De Partij voor de Dieren wil dat op korte termijn een humaan opvangbeleid ontwikkeld wordt voor hen die huis en haard moe(s)ten ontvluchten. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Daarom moet Nederland zich actief inzetten voor de (nood)hulp aan vluchtelingen die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan. Dat betekent dat Nederland zich moet inzetten voor bescherming, humanitaire hulp en goede leefomstandigheden voor vluchtelingen.

De PvdD wil de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen verhogen. Door deze ophoging van de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerkingen en door emancipatie, duurzaamheid, onderwijs en gezondheid als speerpunten te stellen voor ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, kan voorkomen worden dat mensen zich gedwongen voelen hun heil elders in de wereld te zoeken.

Opvang in de regio
Opvang in de regio gebeurt al volop. Vaak leven de vluchtelingen in kampen onder vreselijke omstandigheden. De opvang in de regio wordt bemoeilijkt door de huidige ontwikkelingssamenwerking. Er wordt bezuinigd op de allerarmsten. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang te investeren in effectieve oplossingen en dat dit leidend moet zijn in de internationale agenda voor ontwikkelingssamenwerking. Humanitaire hulp moet gebaseerd zijn op twee pijlers: het verbeteren van de directe leefomstandigheden en het creëren van toekomstperspectief. Nederland moet daar geld en kennis voor beschikbaar stellen.

Er moet meer geld en capaciteit beschikbaar gesteld worden om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek over de Middellandse zee moeten maken. Mensensmokkel moet hard aangepakt worden.

Voorop staat dat mensen in vluchtelingenkampen recht hebben op een menswaardig bestaan. Dat betekent in ieder geval recht op veiligheid, voldoende eten en drinken, juridische bijstand, medische zorg en menswaardige huisvesting.

Daarom zal de financiële bijdrage aan de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) verhoogd moeten worden. Het UNHCR coördineert vluchtelingenprogramma’s en hervestigingsprogramma’s in de regio. Door in de opvang van vluchtelingen in de regio te investeren, kunnen we voorkomen dat vluchtelingen zich genoodzaakt voelen om naar Europa te trekken. Niet alleen Nederland zal hier een grotere bijdrage in moeten leveren, maar de EU in zijn geheel.

Opvang binnen Europa
Het quotum van UNHCR wordt verhoogd. Er komt een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. De verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet echter in handen van de individuele lidstaten en dus van Nederland.

De PvdD is van mening dat vluchtelingen herverdelen over Europa wel eens wensdenken zou kunnen blijken, omdat de EU nu eenmaal vrij verkeer van personen kent. Hoe voorkom je dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen in Bulgarije, Hongarije of Roemenië, vervolgens op enig moment doortrekken naar Oostenrijk, Duitsland of een ander Europees land? Wanneer herverdeling mislukt, zal dat het draagvlak voor opvang ernstig kunnen ondermijnen. De PvdD vindt dat gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid hard te maken moeten zijn. EU-landen die vluchtelingen opvangen op een manier die de Europese normen schendt, moeten hierop aangesproken worden.

Internationale verdragen zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormen het uitgangspunt. Nederland gaat niet akkoord met afspraken zoals de Turkijedeal.

De buitengrenzen van Europa
Ngo’s en andere humanitaire organisaties mogen reddingsacties op zee organiseren zonder daarin tegengehouden of beboet te worden. Na een reddingsactie op zee worden mensen naar locaties gebracht waar ze asiel kunnen aanvragen.

De EU stopt met het trainen en financieren van de Libische kustwacht, die beschuldigd wordt van ernstige mensenrechtenschendingen. Daarnaast moet de Europese grensbewaking Frontex worden vervangen door humanitaire missies, gericht op het helpen van mensen in nood. Er komt een onderzoek naar beschuldigingen van het schenden van internationale verdragen en het zeerecht door Frontex.

Opvang in Nederland
Een heel klein deel van de mensen die hun huis en haard ontvluchten, komt naar Nederland. Naast het wegnemen van de grondoorzaken van migratie, wil de Partij voor de Dieren investeren in de opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland. Én investeren in de acceptatie van nieuwkomers onder de Nederlandse bevolking. Opvang moet zorgvuldig plaatsvinden. Wanneer mensen elkaar eenmaal kennen, leert de ervaring dat we vaak begripvol en behulpzaam zijn voor de opgevangen vluchtelingen. De Partij voor de Dieren wil daarom humane opvang met goede begeleiding en snel duidelijkheid over de status van een asielaanvraag. Mensen die verblijven in een asielzoekerscentrum kunnen zich voortaan ontplooien en hebben recht op goede begeleiding, taalcursussen, zorg, en minderjarigen op onderwijs. Daarnaast komt er meer aandacht voor psychische hulp. Zodra mensen een verblijfsvergunning krijgen, moeten ze snel en volledig mee kunnen doen in de maatschappij.

De huisvesting van mensen met verblijfsrecht vindt zorgvuldig plaats: we zorgen voor evenredige verdeling over gemeenten, waar het kan op wijkniveau. Daarnaast zetten we in op kleinschalige mengvormen waarbij bijvoorbeeld studenten en nieuwkomers een wooncomplex delen. En projecten waarbij vluchtelingen met een bepaalde beroepsachtergrond worden gekoppeld aan potentiële lokale werkgevers. Hier zorgen we voor voldoende begeleiding zodat dit leidt tot betere integratie en wederzijds begrip in de wijk. Gemeenten moeten in staat gesteld worden hier zoveel mogelijk het voortouw in te nemen.

Asielprocedure
Mensen die in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen, krijgen snel een zorgvuldig besluit over hun verblijfsrecht. De wachttijd bij de IND wordt aanzienlijk verkort.

Nederland tornt niet aan het VN-Vluchtelingenverdrag en stuurt dus geen mensen terug naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst.

Kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), moeten in de Vreemdelingenwet vastgelegd worden. Hier wordt in zwaarwegende mate rekening mee gehouden. Gewortelde kinderen mogen niet uitgezet worden en moeten een verblijfsvergunning krijgen. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, moet geen onderzoek meer gedaan worden naar het belang van het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het dan altijd in het belang van het kind is om in Nederland te blijven. Over verblijfsvergunningen voor minderjarige asielzoekers zonder familie moet een snelle, individuele afweging gemaakt worden.

De discretionaire bevoegdheid, waarmee een bewindspersoon schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning kan toekennen, wordt heringevoerd.

Oorzaken vluchtelingencrisis wegnemen
Door in te zetten op het beperken van de consumptie van materialen, water, energie en land, zorgen we ervoor dat onze voetafdruk niet langer ten koste gaat van mens, dier en milieu elders. Het is ongepast en onhoudbaar dat de CO2-uitstoot van diverse Nederlandse sectoren nog steeds toeneemt en daarmee het welzijn en de welvaart van toekomstige generaties (hier en elders) verslechtert.

We moeten inzetten op het regionaliseren van de handel, waardoor ontwikkelingslanden mogelijkheden krijgen hun lokale economie en markten te ontwikkelen. Belastingwetgeving en belastingverdragen moeten zo herzien worden dat ontwikkelingslanden niet meer miljarden aan inkomsten mislopen via belastingontwijking door multinationals. Europese landbouw- en visserijsubsidies moeten worden afgebouwd. Dat geeft boeren in ontwikkelingslanden nieuwe kansen. Nederland moet stoppen met de import van producten die ten koste gaan van de leefomgeving elders of die gepaard gaan met schendingen van mensenrechten of dierenwelzijn. Visserijakkoorden tussen de EU en derde landen zijn roofakkoorden en moeten worden ontbonden. Alle bestaande exportsubsidies en budgetten voor exportpromotie moeten verdwijnen en er moeten geen producten meer gedumpt worden in ontwikkelingslanden.

Het standpunt Vluchtelingen en asielbeleid is onderdeel van: Europa en internationale solidariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer