Demo­cra­ti­scher Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit


De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Ons handelen mag de problemen elders in de wereld niet verder vergroten. Mededogen en duurzaamheid moeten richtinggevend zijn in het buitenlandbeleid. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger, natuurrampen en geweld is voor ons vanzelfsprekend. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Gebrek aan solidariteit vormt een voedingsbodem voor vluchtelingenstromen en oorlogen. We hebben daar als grootverbruikers van buitenlandse grond, grondstoffen en hulpbronnen een zware verantwoordelijkheid in te nemen.

Om conflicten te voorkomen moeten we de aarde duurzaam beheren en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen. Militair ingrijpen is zelden een oplossing en leidt vaak tot verergering van conflicten, ten koste van talloze mensenlevens. Regionalisering, eerlijke handel en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk zorgen voor voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling. De Partij voor de Dieren wil geen vrijhandel (TTIP, CETA) ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten, privacy en de werkgelegenheidskansen van minderbedeelden in eigen land.

 • Buitenlands beleid en defensie
 • Echte vrede en veiligheid

  Onze idealen

  • Nederland werkt niet mee aan gevechtsmissies, ook niet van de NAVO.
  • Nederland behoudt de volledige zeggenschap over zijn eigen krijgsmacht. Er komt geen Europees leger.
  • Nederland koopt geen nieuw groot vechtmaterieel zoals straaljagers en duikboten.
  • De leeftijd waarop onze militairen uitgezonden mogen worden op missies wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar.
  • Defensie onthoudt zich op iedere wijze van het actief rekruteren van minderjarigen, ook in het kader van voorbereidende militaire opleidingen.
  • Het wapenexportbeleid wordt zo aangescherpt dat er vanuit Nederland en de EU geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten schenden. Nederland zet zich – ook binnen de EU – in voor naleving van verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereldwijde regulering van de wapenhandel.
  • Nederland ondertekent het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens. Aanwezige kernwapens worden op korte termijn uit Nederland verwijderd. Nederland werkt samen met andere landen aan een universeel verbod op het gebruik van kernwapens.
  • Nederland neemt het voortouw in de ontwikkeling van een internationaal juridisch kader voor het gebruik van bewapende drones (onbemande vliegtuigen).
  • Bij internationale humanitaire hulpoperaties wordt ook hulp aan dieren geboden.
  • Het Nederlandse buitenlandse beleid is nu vaak gericht op handel en niet op het opkomen voor mensenrechten. Nederland gaat zich uitspreken voor mensenrechten en het recht op zelfbeschikking van onderdrukte volken, zoals de Papoea’s, Oeigoeren en Tibetanen.
  Meer informatie
 • Een beter Europa

  Onze idealen

  • Subsidies in het kader van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden afgeschaft. De vrijgekomen middelen moeten worden ingezet voor de noodzakelijke transitie naar een agro-ecologische en diervriendelijke landbouw.
  • Middelen uit het coronaherstelpakket en uit toekomstige noodfondsen mogen niet worden besteed aan activiteiten van sectoren die verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis, zoals de bio- en fossiele industrie.
  • De EU en de eurozone worden niet verder uitgebreid.
  • De Europese Meerjarenbegroting gaat niet omhoog, en minimaal vijftig procent van de begroting moet ten goede komen aan klimaat, natuur en milieu.
  • De gemeenschappelijke herstelpakketten zijn op dit moment vrijwel volledig gericht op het terugkeren naar business as usual van de fossiele economie. Herstelpakketten moeten juist helpen de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden. Daar komt bij dat die pakketten er niet toe mogen leiden dat lidstaten gezamenlijk de schulden van andere lidstaten dragen.
  • Rekenkamers op nationaal en Europees niveau krijgen een belangrijke rol bij het toezicht op Europese (nood)fondsen.
  • De Europese Centrale Bank (ECB) stopt met het massaal en ongericht opkopen van obligaties en andere schuldpapieren.
  • De ECB wordt grondig hervormd en onder parlementaire controle gebracht. Op deze wijze kan er rekenschap worden gegeven voor de herverdelingseffecten van het ECB-beleid. Interne notulen worden openbaar en bestuurders van de ECB kunnen door nationale lidstaten ter verantwoording worden geroepen.
  • Er worden scenario’s uitgewerkt waarbij landen bij een nieuwe eurocrisis de eurozone kunnen verlaten, zodat bij een crisis niet langer alles op alles gezet wordt om de euro in de huidige vorm te redden. De EU geeft leden van de eurozone de mogelijkheid om plannen te ontwikkelen voor parallelle munten en wanneer een lidstaat besluit uit de EU of de eurozone te stappen, wordt dat door de EU gefaciliteerd.
  • De uitbetaling van Europese fondsen (zoals structuurfondsen) kan worden uitgesteld of helemaal worden stopgezet als de rechtsstaat in een lidstaat in het geding raakt. Landen als Hongarije en Polen hoeven niet langer te rekenen op (ook Nederlands) belastinggeld als zij de rechtsstaat ondermijnen en de rechten van hun inwoners schenden.
  • Er gaan geen nieuwe bevoegdheden naar de EU. Er komt geen Europese minister van Financiën, geen Europees leger en geen Europees pensioenstelsel. Dit soort fundamentele bevoegdheden horen bij nationale parlementen.
  Meer informatie
 • Europa
 • Geen handel in conflictgrondstoffen

  Onze idealen

  • Er komt bindende Nederlandse IMVO-wetgeving.
  • Bedrijven worden verplicht om mensenrechtenschendingen (inclusief kinderarbeid), milieuvervuiling, dierenwelzijnsaantasting en biodiversiteitsverlies in hun ketens te identificeren, te voorkomen en aan te pakken.
  • Grote bedrijven geven verplicht inzicht in de herkomst van de materialen die zij gebruiken en de omstandigheden in de productieketen. Ze publiceren jaarlijks een winst- en verliesrekening voor mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat die inzicht geeft in de impact van het bedrijf op de welvaart en welzijn in brede zin.
  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt gerespecteerd, ook in het productieproces in het buitenland. Producenten in ontwikkelingslanden krijgen hulp om hieraan te voldoen.
  Meer informatie
 • Groeiend verzet tegen vrijhandelsverdragen

  Onze idealen

  • Nederland trekt (definitief) haar steun in voor verdragen met onder meer de Verenigde Staten, Mercosur, Canada (CETA), Mexico, Thailand, Indonesië, Australië en Nieuw- Zeeland.
  • Als er toch vrijhandelsverdragen worden afgesloten door de EU, moeten alle lidstaten daarmee instemmen en zijn landbouw- en investeringsbescherming in ieder geval geen onderdeel van dat verdrag. Uiteindelijk krijgt de Nederlandse burger het laatste woord door middel van een bindend correctief referendum.
  • Verdragen waarin investeringsbescherming (ICS of ISDS) opgenomen zit, worden door Nederland opgezegd. Voorbeelden van dergelijke verdragen zijn CETA en het Energiehandvest (ECT).
  • De EU stopt onmiddellijk de onderhandelingen met China over een investeringsverdrag.
  Meer informatie
 • Grondoorzaken aanpakken en mensen helpen

  Onze idealen

  • Internationale verdragen zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormen het uitgangspunt. Nederland gaat niet akkoord met afspraken, zoals de Turkijedeal, die hiermee strijdig zijn.
  • Nederland werkt mee aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het creëren van een toekomstperspectief voor mensen in vluchtelingenkampen. Nederland stelt daar geld en kennis voor beschikbaar.
  • Er komt een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Het quotum van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) wordt verhoogd.
  • Mensen in vluchtelingenkampen hebben recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent in ieder geval recht op veiligheid, voldoende eten en drinken, juridische bijstand, medische zorg en menswaardige huisvesting.
  • Ngo’s en andere humanitaire organisaties mogen reddingsacties op zee organiseren zonder daarin tegengehouden of beboet te worden. Na een reddingsactie op zee worden mensen naar locaties gebracht waar ze asiel kunnen aanvragen.
  • De EU stopt met het trainen en financieren van de Libische kustwacht, die beschuldigd wordt van ernstige mensenrechtenschendingen.
  • De Europese grensbewaking Frontex moet worden vervangen door humanitaire missies, gericht op het helpen van mensen in nood. Er komt een onderzoek naar beschuldigingen van het schenden van internationale verdragen en het zeerecht door Frontex.
  Meer informatie
 • Investeer in opvang hier

  Onze idealen

  • Nederland tornt niet aan het VN-Vluchtelingenverdrag en stuurt dus geen mensen terug naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst.
  • Mensen die in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen, krijgen snel een zorgvuldig besluit over hun verblijfsrecht. De wachttijd bij de IND wordt aanzienlijk verkort.
  • Kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), worden in de Vreemdelingenwet vastgelegd. Gewortelde kinderen worden niet uitgezet en krijgen een verblijfsvergunning.
  • We maken een einde aan verveling en uitzichtloosheid in asielzoekerscentra. Mensen die verblijven in een asielzoekerscentrum kunnen zich voortaan ontplooien en hebben recht op goede begeleiding, taalcursussen, zorg, en minderjarigen op onderwijs. Daarnaast komt er meer aandacht voor psychische hulp, want vluchtelingen hebben vaak een heftige reis achter de rug en/of trauma’s opgelopen in het gebied waaruit ze gevlucht zijn.
  • De huisvesting van mensen met verblijfsrecht vindt zorgvuldig plaats: we zorgen voor evenredige verdeling over gemeenten, waar het kan op wijkniveau. Daarnaast zetten we in op kleinschalige mengvormen waarbij bijvoorbeeld studenten en nieuwkomers een wooncomplex delen, en projecten waarbij vluchtelingen met een bepaalde beroepsachtergrond worden gekoppeld aan potentiële lokale werkgevers. Hier zorgen we voor voldoende begeleiding zodat dit leidt tot betere integratie en wederzijds begrip in de wijk. Gemeenten moeten in staat gesteld worden hier zoveel mogelijk het voortouw in te nemen.
  Meer informatie
 • Investeren in ontwikkelingssamenwerking

  Onze idealen

  • Er komt weer een aparte minister van Ontwikkelingssamenwerking.
  • Minimaal één procent van ons bruto nationaal inkomen (BNI) wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking. Bij een dalend BNI wordt er niet bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking zal bij een dalend BNI daarom automatisch boven de één procent van het BNI uitkomen.
  • Ontwikkelingssamenwerking wordt gericht op de belangen van mensen en niet op de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. De positie van de arme bevolking wordt versterkt, vooral de positie van vrouwen en meisjes.
  • Nederland betaalt in het kader van klimaatrechtvaardigheid haar fair share aan klimaatfinanciering, dat bovenop de bestaande ontwikkelingssamenwerking komt.
  • Geld voor ontwikkelingssamenwerking wordt aangewend om mensen elders perspectief te bieden, niet voor migratie- en asielbeleid.
  • Ontwikkelingshulp wordt aangewend om een regionale, duurzame (landbouw)economie op te bouwen. Ontwikkelingssamenwerking wordt niet gebruikt om in het buitenland de veehouderij op te bouwen.
  • Ontwikkelingslanden krijgen meer invloed op het beleid van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.
  • Als ontwikkelingslanden hun markten (tijdelijk) afschermen voor importen vanuit het westen om zo hun eigen economie te versterken, volgen geen represaillemaatregelen. Nederland helpt ontwikkelingslanden om hun producten zelf te bewerken, zodat ze zelf toegevoegde waarde kunnen creëren, in plaats van grondstoffen te exporteren.
  • Belastingwetgeving en belastingverdragen worden zo herzien dat ontwikkelingslanden niet meer miljarden aan inkomsten mislopen via belastingontwijking door multinationals. Ook Nederland zelf is niet langer een belastingparadijs voor brievenbusfirma’s.
  Meer informatie
 • Stop met exporteren van een gefaald landbouwsysteem

  Onze idealen

  • Producten die in Nederland of de EU worden ingevoerd voldoen minimaal aan dezelfde milieu- en dierenwelzijnseisen als producten die hier geproduceerd worden. Als dat niet mogelijk is binnen de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), leggen Nederland en de EU de regels van de WTO naast zich neer. Nederland en de EU schrikken er niet voor terug om het tot een (proef)proces te laten komen.
  • Nederland gaat producten weren die zijn geproduceerd ten koste van mensen, dieren of milieu en maakt zich er in Brussel sterk voor dat lidstaten dat onderling ook kunnen doen. Een voorbeeld is ganzen- en eendenlever (foie gras) uit Frankrijk, Spanje, Bulgarije en Hongarije.
  • Diertransporten worden binnen Europa fors aan banden gelegd. Diertransporten duren niet langer dan twee uur. Op warme dagen mogen dieren niet op transport worden gezet. Transporten van levende dieren naar landen buiten de EU zijn niet langer toegestaan.
  • Nederland stopt met het opbouwen en faciliteren van vee-industrie elders, zoals onder andere in Oekraïne, China en Rusland is gebeurd. De export van fokdieren of stalsystemen om in landen elders de bio-industrie op te bouwen wordt niet meer toegestaan.
  • De export van veehouderijsystemen die in Nederland zelf niet zijn toegestaan wordt in ieder geval verboden. Ook landbouwgif en andere chemicaliën die hier verboden zijn, mogen niet meer worden geëxporteerd.
  • De minister van Landbouw gaat niet meer mee met handelsmissies, evenals vertegenwoordigers van de veehouderij. Nederland stopt onmiddellijk met het exporteren van de bio-industrie naar andere landen. Alle bestaande budgetten voor exportpromotie verdwijnen. De Landbouwraden worden opgeheven.
  • Ook bedrijven uit sectoren die elders op de wereld onherstelbare schade aanrichten aan ecosystemen en de leefomgeving van mens en dier, zoals de olie- en gasindustrie, worden uitgesloten van handelsmissies.
  • De Nederlandse overheid staakt betrokkenheid bij en financiering van overlegorganen waarin multinationals grote inspraak krijgen over het te voeren beleid rondom de import van grondstoffen zoals soja en palmolie. De ronde tafels voor ‘duurzame’ soja en palmolie zijn niets dan greenwashing en worden afgeschaft. Bindende afspraken waarin de gezondheid van de planeet het speerpunt vormt komen hiervoor in de plaats.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws