Inbreng SO openbare raad­pleging over de (evaluatie van de) Nitraat­richtlijn


5 februari 2024

Openbare raadpleging over de (evaluatie van de) Nitraatrichtlijn

De fractie van de Partij voor de Dieren benadrukt dat de meerwaarde van de Europese Nitraatrichtlijn groot is. Nederland heeft het grootste aantal dieren per vierkante meter ter wereld en daarnaast zijn we een waterrijk land. Het Nederlandse mestbeleid is volledig ingegeven door de Nitraatrichtlijn. Desalniettemin halen we al sinds 1991 – en zeven actieprogramma’s ten spijt – het doel van 50 mg nitraat per liter grondwater structureel niet.

De Partij voor de Dierenfractie merkt daarbij op dat de doelen uit de Nitraatrichtlijn niet logisch samenhangen met die van de Kaderrichtlijn water (KRW). Ook wanneer Nederland aan de Nitraatrichtlijn voldoet, blijft er nog een zeer grote opgave voor de KRW – ook voor nutriëntenverontreiniging uit de landbouw. Deze leden roepen de Europese Commissie op om de doelen aan te scherpen om deze in lijn te brengen met de KRW.

Tenslotte benadrukt de fractie van de Partij voor de Dieren dat restmest uit mestvergisters (Renure) net zo uitspoelingsgevoelig is als dierlijke mest. Het is namelijk dierlijke mest. Net doen alsof Renure kunstmest is, lost het mestprobleem niet op. Omwille van de waterkwaliteit én de natuurkwaliteit (Vogel- en Habitatrichtlijnen) is het essentieel dat de Nederlandse landbouw drastisch minder mest produceert, en dus minder dieren fokt. Als Renure op het land gebruikt mag worden onder de kunstmestnormen, dan gebeurt er de facto hetzelfde als tijdens de Nitraatrichtlijn-derogatie: méér mest op het land. Dan is Nederland weer terug bij af voor wat betreft de waterkwaliteit – die kant moeten we niet opgaan.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024

Lees verder

Inbreng SO Voorstel voor verschillende maatregelen tegen bijtincidenten door honden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer