Lakmoes­proef Kamer: Partij voor de Dieren brengt 32 moties in stemming


25 november 2016

De Partij voor de Dieren brengt aanstaande dinsdag 32 moties in stemming bij de Begroting Economische Zaken Landbouw & Natuur. Die vormen een laatste test voor de mate waarin de Kamer bereid is basale en veelal in de verkiezingsprogramma’s beloofde dierenwelzijnsverbeteringen door te voeren.

Kiezers hebben er recht op om kort voor de verkiezingen te weten in hoeverre partijen ernst maken met het waarmaken van hun verkiezingsbeloftes op het gebied van dieren, natuur en milieu. Naast zeven nieuwe moties worden ook eerder aangehouden moties in stemming gebracht. Dit kabinet heeft immers genoeg tijd gehad voor onderzoek. Het is nu tijd om kleur te bekennen. Kuikens die de eerste drie dagen van hun leven geen voedsel en water krijgen, vetgemeste kreupele kalkoenen, konijnen die niet kunnen huppelen omdat ze in een draadgazen kooi leven: deze wantoestanden kunnen geen verder uitstel lijden.

1 januari 2015 zou er een einde komen aan het pijnlijke castreren van biggen. Er is niets gebeurd. De malafide puppyhandel zou worden aangepakt, er is niets gebeurd. Impulsaankopen van huisdieren zouden ontmoedigd worden, er is niets gebeurd. En het heilloze landbouwbeleid was niet alleen desastreus voor dieren, het heeft ook melkveehouders in een diepe crisis gestort.

De Partij voor de Dieren wil met haar moties dit kabinet een andere richting opsturen. Zo wil ze dat er een einde aan de opkomst van laboratoriumstallen, zogenoemde SPF-stallen, waarbij een stal hermetisch wordt afgesloten van buitenwereld. Dieren komen nooit meer buiten, hebben amper bewegingsruimte en zelfs verzorging wordt sporadisch toegestaan om contact met ziektekiemen te voorkomen. Deze ontwikkeling staat haaks op het kabinetsbeleid dat zou inzetten op duurzame veehouderij.

Al meer dan dertig jaar wijzen ministers en staatssecretarissen naar de landbouwindustrie die zelf het initiatief moet nemen om diervriendelijker en milieuvriendelijker te worden. Staatssecretaris Van Dam blijft een beroep doen op het ondernemerschap van boeren om zelf invulling te geven aan zogenaamde natuurinclusieve landbouw.

Dat deze vrije markt opvatting al jarenlang leidt tot een vrije val in het aantal boerenbedrijven dat nog kan overleven, lijkt de staatssecretaris voor lief te nemen. De onzichtbare hand die vraag en aanbod zou reguleren, en waar dit kabinet zo graag aan vastklampt, zorgt ervoor dat zeven agrarische bedrijven per dag hun boerderij moeten sluiten.

Bovendien heeft dit beleid recentelijk nog geleid tot de nationale melkveecrisis waaraan 200.000 koeien geslachtofferd worden. Na de opheffing van het melkquotum steeg het aantal koeien in Nederland zozeer dat het fosfaatplafond doorbroken werd. De jaarlijkse mestproductie is onder dit kabinet met vijf miljard kilo per jaar toegenomen, terwijl er alle ruimte was om het mestoverschot terug te dringen. Vervolgens werd op stel en sprong besloten dat de veestapel drastisch verkleind moet worden via grootscheepse slachting van gezonde koeien.

Doordat melkveehouders een snelle financiële klapper wilden maken, doemen nu beelden op die herinneren aan de mond-en-klauwzeercrisis. Het leed dat de overbodige melkkoeien te wachten staat, wordt nauwelijks besproken.

Dit beleid waarin dierenlevens niet tellen moet anders, naar de mening van de Partij voor de Dieren. Zij pleit voor echte natuurinclusieve landbouw die in harmonie is met de omgeving en goed is voor boeren, burgers, de dieren, de natuur en het milieu. Om het boerenbedrijf een duurzame toekomst te bieden, dient de overheid zo snel mogelijk kaders te scheppen waarbinnen stabiele, duurzame ontwikkeling in een ecologische landbouw kan plaatsvinden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

De nieuwe moties die zijn ingediend, vindt u hier:

Kroondomein Het Loo

Zwanenjacht met hagelpatronen

Transitie naar natuurinclusieve landbouw

Visserij

Puppyhandel

Illegale hondenhandel

Klimaat

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief