Motie Ouwehand: aandringen bij de Europese Commissie  op een signi­fi­cante verschuiving in de richting van klimaat­actie bij de budgetten op de gebieden landbouw, plat­te­lands­ont­wik­keling en visserij,  


24 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het tegengaan van klimaatverandering urgent is,

constaterende dat de EU toegezegd heeft ten minste 20 % van haar begroting voor 2014-2020 te besteden aan klimaatgerelateerde actie,

constaterende dat de Europese Rekenkamer concludeert dat dit doel bij lange na niet gehaald zal worden en dat vooral in het landbouw- en visserijbeleid en de plattelandsontwikkeling het roer nog niet om is,

verzoekt de regering bij de Europese Commissie aan te dringen op een significante verschuiving in de richting van klimaatactie bij de budgetten op de gebieden landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet