Vragen Teunissen en Wassenberg over het bericht dat de politie op grote schaal persoons­ge­gevens opvraagt van demon­stranten


Indiendatum: 14 mrt. 2023

Schriftelijke vragen van de leden Teunissen en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de politie op grote schaal persoonsgegevens opvraagt van demonstranten

1. Kent u het bericht dat de politie op grote schaal persoonsgegevens opvraagt van demonstranten?

2. Wat vindt u van dit bericht?

3. Bent u ook geschrokken van de handelwijze van de politie? Zo nee, waarom niet?

4. Waarom vraagt de politie op grote schaal persoonsgegevens op van demonstranten? Welk doel dient dit? Is gewogen of dit het beste en enige middel is om het doel te bereiken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze afweging delen?

5. Deelt u de mening dat het surveilleren van demonstranten op gespannen voet staat met grondrechten zoals het recht op demonstratie, het recht op de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy? Zo nee, waarom niet?

6. Is door de politie gewogen of het opvragen van persoonsgegevens van demonstranten door de politie een gerechtvaardigde inperking van grondrechten zoals het recht op privacy, het recht op de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze afweging delen?

7. Op basis van welke wettelijke bevoegdheden vraagt de politie persoonsgegevens van demonstranten op? Gaat het om gewone of om bijzondere persoonsgegevens die worden opgevraagd?

8. Welke wettelijke plichten heeft de politie inzake het opvragen en verwerken van persoonsgegevens van demonstranten?

9. Betekent het feit dat de politie per definitie bekend is met de politieke opvattingen van de demonstrant en dat combineert met gegevens uit de BRP, dat de politie eigenlijk bijzondere persoonsgegevens verwerkt? Zo ja, kunt u dit toelichten en wat zou dit betekenen voor de wettelijke plichten van de politie? Zo nee, waarom niet?

10. Kan de politie van iedere willekeurige demonstrant de persoonsgegevens opvragen uit het BRP? Zo nee, hoe zit het dan? Zo ja, vindt u dit wenselijk?

11. Klopt het dat het doel van de gegevensverwerking alleen ‘zeer algemeen’ wordt vastgelegd? Waarom wordt dit niet uitgebreider gemotiveerd?

12. Klopt het dat er ‘geen specifiek beleid is voor het opvragen van persoonsgegevens van demonstranten’? Zo ja, waarom niet? Zo nee, hoe zit het dan?

13. Waarom vraagt de politie zelfs persoonsgegevens op van demonstranten die nog nooit zijn gearresteerd en hun familieleden? Is dit toegestaan? Vindt u dit wenselijk? Bent u bereid deze praktijk direct te stoppen? Zo nee, waarom niet?

14. Bent u de bereid de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen een oordeel te vellen over de handelwijze van de politie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de praktijk tot die tijd op te schorten?

15. Kunt u deze vragen afzonderlijk en binnen drie weken beantwoorden?