Vragen Van Esch over tradi­ti­onele medi­cijnen die deels gemaakt zijn van bedreigde plant- en dier­soorten


Indiendatum: mrt. 2023

Vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over traditionele medicijnen die deels gemaakt zijn van bedreigde plant- en diersoorten

1. Klopt het dat u van 21 tot 30 mei naar de World Health Assembly gaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaan er nog andere kabinetsleden en wie dan en op welke dagen?

2. Heeft Nederland al onderwerpen aangedragen voor de agenda van de aankomende Assembly? Zo ja, welke onderwerpen? Zo nee, waarom niet?

3. Bij welke agendapunten zal Nederland tijdens de Assembly een actieve inbreng leveren? Kunt u de inbreng vooraf met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Kamer nog input hieromtrent leveren? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe bent u van plan om uitvoering te geven aan de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren (Kamerstuk 21501 31 nr. 1490) waarin de regering wordt verzocht om het gevaar van handel en gebruik van traditionele medicijnen en voedingssupplementen, gemaakt van bedreigde diersoorten, in het belang van zowel de volksgezondheid als de biodiversiteit actief aan te kaarten en te laten opnemen bij mogelijke herzieningen van relevante CITES- en WHO-documenten, zoals bijvoorbeeld de herziening van de WHO-richtlijnen voor traditionele voedselmarkten? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

5. Ziet u tijdens de komende WHO-Assembly mogelijkheden om aan bovenstaande motie uitvoering te geven? Zo nee, waarom niet?

6. Verwacht u dat tijdens de komende WHO-Assembly zal worden gesproken over de ontwikkelingen rond het vogelgriepvirus? Zo ja, kunt u de Kamer hier over informeren?

7. Herinnert u zich uw toezegging dat u in internationale gremia voor volksgezondheid zou pleiten voor een verbod op de pelsdierhouderij? Gaat u dat doen tijdens de genoemde bijeenkomst? [1]

8. Kunt u aangeven wat er besproken is tijdens de bilaterale dialoog tussen het ministerie van VWS en de WHO van november 2022?

9. Wat heeft u ingebracht tijdens dit bilaterale dialoog aangaande het herzien van de richtlijnen voor traditionele voedselmarkten en het gevaar van het gebruik en de handel van bedreigde dier- en plantsoorten voor voedingssupplementen en/of medicijnen voor zowel biodiversiteit als de volksgezondheid? [2]

10. Zijn er beslissingen genomen of toezeggingen gedaan over het mogelijk tegengaan van het gebruik van en de handel in bedreigde dier- en plantsoorten voor voedingssupplementen en traditionele medicijnen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke en per wanneer moet aan deze toezeggingen worden voldaan?

[1] CD Zoönosen en dierziekten (2/2/2023 - 29683-nr 265 en 29683-nr 266): Mevrouw Vestering vroeg: vinden de ministers het onwenselijk dat de nertsenfokkerij weer wordt opgestart in onder andere Denemarken? Er zijn sterke aanwijzingen gevonden voor de overdracht van het vogelgriepvirus naar nertsen en tussen nertsen. Dat laatste is echt een stapje hoger dan overdracht tussen vogels. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ik noemde de situatie met een uitbraak op een bedrijf in Spanje al. De bevinding van overdracht tussen nertsen is zeker aanleiding om opnieuw te pleiten voor een verbod op pelsdierhouderij, ook in de internationale gremia voor volksgezondheid.

[2] In het verslag van het schriftelijk overleg over o.a. over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022 (Tweede deel) (Kamerstuk 21501-32-1469): “De WHO is ook bezig de richtlijnen voor traditionele voedselmarkten te herzien. Reflecties over gebruik van bedreigde diersoorten voor voedsel of medicijnen zouden hier goed onderdeel van kunnen worden. Dit ligt gevoelig voor landen die veel gebruik maken van traditionele medicijnen. Dit is geen reden om de discussie uit de weg te gaan, maar het zal lang duren voordat landen het eens worden. In de bilaterale dialoog die deze maand plaats vindt zal het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de WHO bespreken hoe de WHO dit ziet en wat de beste manier is om dit in te brengen in de discussie tussen lidstaten.”