Vragen Van Raan en Wassenberg over het NOW-register en contro­ver­siële steun


Indiendatum: aug. 2020

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het NOW-register en controversiële steun.

  1. Hoeveel bedrijven in het NOW-register ontplooi(d)en economische activiteiten die op enigerlei wijze te maken hadden met het fokken, houden, slachten, importeren en exporteren van dieren, inclusief vissen en pelsdieren, de verwerking van vlees, vis en bont, de jacht, de winning en verwerking van aardolie en aardgas, de offshore-industrie, wapens, landbouwgif, de luchtvaart, en sectoren die gevoelig zijn voor moderne slavernij en kinderarbeid zoals de kledingindustrie. Kunt u dit per sector aangeven en daarbij ook aangeven om welke bedragen het gaat?
  2. Is het redelijk en wenselijk verdere steun te geven aan bedrijven in sectoren die voor de coronacrisis al controversieel waren omdat zij bijdragen aan klimaatverandering, milieuschade of dierenleed veroorzaken, of ongelijkheid bevorderen, en dus economische activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de brede welvaart in Nederland en/of elders op de wereld?
  3. Bent u bekend met het gegeven dat er NOW-steun wordt gegeven aan bedrijven die herhaaldelijk in opspraak raken vanwege ernstige dierenwelzijnsmisstanden, zoals Tomassen Duck-To[1]?
  4. Kunt u bevestigen dat Tomassen Duck-To bijna € 900.000 heeft gekregen via de NOW? Vindt u het achteraf moreel te rechtvaardigen dat dit bedrijf wordt gesteund, terwijl het herhaaldelijk boetes heeft gekregen voor het veroorzaken van ernstig dierenleed en het geen blijk van verbetering geeft?[2] Kunt u uw ethische beoordeling toelichten?
  5. Kunt u bevestigen dat Bert’s Animal Verhuur ruim € 50.000 heeft gekregen via de NOW? Vindt u het achteraf moreel te rechtvaardigen dat Bert’s Animal Verhuur, dat is stilgelegd door de rechter en ruim €100.000 aan dwangsommen open heeft staan[3], NOW-steun ontvangt? Kunt u uw ethische beoordeling toelichten?
  6. Kunt u bevestigen dat Van Rooi Meat bijna € 300.000 heeft gekregen via de NOW? Vindt u het achteraf moreel te rechtvaardigen dat een bedrijf dat coronavoorschriften negeert en daarmee speelt met de gezondheid van medewerkers, zoals Van Rooi Meat[4] dat bovendien in 2019 €50 miljoen dividend opstreek, NOW-steun ontvangt? Kunt u uw ethische beoordeling toelichten?
  7. Is het wenselijk dat nertsenhouders NOW-steun krijgen, gegeven het advies van het Outbreak Management Team Zoönose om de nertsenhouderij versneld af te bouwen[5], aangezien deze een reservoir kan vormen voor het coronavirus? Hoe beoordeelt u dit in termen van efficiëntie en ethiek?
  8. Bent u, nu er ruimte is voor reflectie, bereid om onderzoek te doen naar de bedrijven die steun hebben gekregen en om op basis van voortschrijdend inzicht en redelijkheid, wenselijkheid en ethiek, nieuwe criteria te ontwikkelen op basis waarvan financiële steun kan worden afgewezen? Zo ja, bent u dan bereid om de criteria ten minste te baseren op het brede welvaartsbegrip en dierenwelzijn, de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs en algehele toekomstbestendigheid? Zo nee, waarom niet?[1] https://www.animalrights.nl/honderden-eenden-creperen-door-hittestress-bij-eendenslachter-tomassen
[2] https://www.animalstoday.nl/structureel-dierenleed-tomassen-duck-to/;
[3] https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/bert-s-animal-verhuur-haalt-bakzeil-eigenaar-moet-direct-stoppen-met-verhuren-van-dieren~a2c93705/; https://www.animalstoday.nl/berts-animals-verhuur-misbruikt-coronacrisis/
[4] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vleesbedrijf-zet-werknemers-onder-druk-om-corona-te-verzwijgen~b939ef65/
[5] Advies n.a.v. OMT-Z nertsen en SARV-CoV-2, 17 juli 2020