Vragen Wassenberg over de gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehou­derij


Indiendatum: 7 aug. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehouderij

 1. Kent u de berichten ’Driekwart schapen heeft geen schaduw, verschillende partijen werken aan hitteplan’ en ‘Wakker Dier eist actie: al 110 miljoen dieren hadden dit jaar hittestress’? [1] [2]
 2. Heeft u gezien dat op zaterdag 8 augustus, zondag 9 augustus, maandag 10 augustus, dinsdag 11 augustus en woensdag 12 augustus temperaturen van 35 graden Celsius en hoger worden verwacht in delen van Nederland?
 3. Erkent u dat tot eind juli dit jaar al 110 miljoen dieren in Nederland te kampen hadden gehad met hittestress, terwijl er tot dan toe nog geen hittegolf was geweest? Hoe beoordeelt u dit getal, gezien houders van dieren wettelijk verplicht zijn de dieren de nodige bescherming te bieden, ook bij bijzondere weeromstandigheden? Gebeurt dit naar uw mening voldoende in de veehouderij?
 4. Hoeveel FTE zet de NWVA deze zomer aanvullend in om toezicht te houden op diertransporten boven de 27 graden?
 5. Hoeveel FTE zet de NWVA deze zomer aanvullend in om toezicht te houden en te handhaven op het verbod op diertransporten boven de 35 graden?
 6. Op welke manier waarborgt u dat dieren in stallen niet lijden onder hittestress, aangezien veehouders de wettelijke verplichting om hun dieren de nodige bescherming kennelijk lang niet altijd nakomen?
 7. Hoeveel FTE zet de NWVA tijdens de huidige hittegolf aanvullend in om te controleren op hittestress bij dieren in stallen en in de wei?
 8. Kunt u bevestigen dat schapen al bij 23 graden last hebben van hittestress, waarbij ze gaan hijgen, sloom worden en proberen de schaduw op te zoeken?
 9. Is het juist dat driekwart van de schapen in de wei in Noord-Holland geen enkele vorm van schaduw heeft? Is dit percentage (naar verwachting) door te trekken tot het landelijke niveau?
 10. Welke percentages koeien, paarden en geiten hebben in de wei geen enkele vorm van beschutting? Vindt u dit wenselijk?
 11. Wat moet de buitentemperatuur zijn waarboven het houden van dieren in de wei zonder beschutting beschouwd wordt als een overtreding van de zorgplicht voor dieren? Welke sanctie staat daarop?
 12. Hoeveel van zulke overtredingen zijn er in 2018, 2019 en 2020 vastgesteld?
 13. Welke maatregelen gaat u nemen om dieren in de wei te beschermen tegen hitte?

[1] https://nos.nl/artikel/2343134-driekwart-schapen-heeft-geen-schaduw-verschillende-partijen-werken-aan-hitteplan.html

[2] https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/wakker-dier-wil-actie-hittestress-vee/

Indiendatum: 7 aug. 2020
Antwoorddatum: 27 okt. 2020

1. Kent u de berichten ’Driekwart schapen heeft geen schaduw, verschillende partijen werken aan hitteplan’ en ‘Wakker Dier eist actie: al 110 miljoen dieren hadden dit jaar hittestress’?

Antwoord

Ja.

2. Heeft u gezien dat op zaterdag 8 augustus, zondag 9 augustus, maandag 10 augustus, dinsdag 11 augustus en woensdag 12 augustus 2020 temperaturen van 35 graden Celsius en hoger worden verwacht in delen van Nederland?

Antwoord

Ja dat heb ik gezien. Dat waren inderdaad erg warme dagen waarbij lokaal ook temperaturen boven de 35 graden zijn gemeten.

3. Erkent u dat tot eind juli dit jaar al 110 miljoen dieren in Nederland te kampen hebben gehad met hittestress, terwijl er tot dan toe nog geen hittegolf was geweest en hoe beoordeelt u dit aantal, gezien het feit dat houders van dieren wettelijk verplicht zijn de dieren de nodige bescherming te bieden, ook bij bijzondere weeromstandigheden? Gebeurt dit naar uw mening voldoende in de veehouderij?

Antwoord

Het bovenstaande getal (110 miljoen dieren) is afkomstig uit het rapport ‘Hittestressdagen in de veehouderij’ van Wakker Dier[1] en gebaseerd op de uitkomsten van de ‘Monitor Hittestress’[2] van Wakker Dier. Zoals Wakker Dier ook zelf in dit rapport aangeeft, gaat het hier om een schatting van het aantal dieren dat in 2020 een risico liep op hittestress tijdens een zogenoemde ‘hittestressdag’. Of een dier ook daadwerkelijk hittestress ervaart op een dergelijke dag is echter afhankelijk van hoe het dier wordt gehouden (bijvoorbeeld door dakisolatie, koelsystemen, stalbezetting), iets wat Wakker Dier in haar schatting van 110 miljoen dieren niet meeneemt.

Ik constateer dat veehouders de afgelopen jaren veel innovatieve maatregelen hebben getroffen die dieren moeten beschermen of verkoelen tijdens hete periodes. Ook legt LTO momenteel samen met veehouders en dierenartsen de laatste hand aan het Hitteplan 2.0[3]. Dit plan geeft veehouders praktische tips om hun dieren op hete dagen te beschermen.

4. Hoeveel Full Time Equivalent (FTE) zet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deze zomer aanvullend in om toezicht te houden op diertransporten wanneer het warmer wordt dan 27 graden?

Antwoord

Toezicht op hittestress bij dieren die worden getransporteerd is onderdeel van het reguliere takenpakket van de NVWA. In de zomer wordt tijdens een periode waarbij het warmer is dan 27 graden prioriteit gegeven aan inspectie van veetransporten. Op jaarbasis is dit in 2 FTE uit te drukken, in de zomer zijn naar inschatting op één dag maximaal achttien medewerkers beschikbaar.

Bij de levende keuring van dieren bij aanvoer op slachthuizen geeft de NVWA extra aandacht aan mogelijke verschijnselen van hittestress. De levende keuring van dieren voor de slacht wordt echter áltijd uitgevoerd, zodat dit niet tot extra inzet leidt. Wél kan er sprake zijn van aangepaste uren waarop de keuring plaats vindt, indien besloten wordt tot aangepaste slachttijden.

Ook bij de keuring en certificering van dieren voor de levende export kan sprake zijn van aangepaste tijden waarop deze plaatsvinden (’s morgens extra vroeg of ’s avonds) als het overdag warmer wordt dan 27 graden. Daarnaast wordt bij de zogenaamde ‘voorscreening’ van dieren voor levende export gedurende de gehele zomer 2 FTE extra ingezet om ingediende aanvragen te beoordelen.

5. Hoeveel FTE zet de NVWA deze zomer aanvullend in om toezicht te houden op het verbod op diertransporten boven de 35 graden?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 4.

6. Op welke manier waarborgt u dat dieren in stallen niet lijden onder hittestress, aangezien veehouders de wettelijke verplichting om hun dieren de nodige bescherming te bieden kennelijk lang niet altijd nakomen?

Antwoord

Het Besluit Houders van dieren waarborgt het dierenwelzijn, ook met betrekking tot hittestress. In artikel 2.5.4 van het Besluit Houders van dieren staat vastgelegd dat de luchtcirculatie, het stofgehalte in de lucht, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de omgeving van het dier niet schadelijk zijn voor het dier. In artikelen 2.5.6, 2.5.5 en 2.5.8 staat vastgelegd dat indien de veehouder gebruik maakt van een kunstmatig ventilatiesysteem, deze moet beschikken over een passend noodsysteem en alarmsysteem die beiden ook regelmatig moeten worden getest en gecontroleerd.

Dit jaar heeft de NVWA, ondanks een hete zomer, weinig overtredingen met betrekking tot hittestress onder dieren in stallen vastgesteld. Veehouders hebben extra maatregelen getroffen om het welzijn van hun dieren te waarborgen.

7. Hoeveel FTE zet de NVWA tijdens de huidige hittegolf aanvullend in om te controleren op hittestress bij dieren in stallen en in de wei?

Antwoord

Het toezicht op hittestress bij dieren in stallen en weiden is onderdeel van het reguliere takenpakket van de NVWA. In de zomer wordt tijdens een hitteperiode de nadruk van de inspectiewerkzaamheden binnen dit domein gelegd op inspecties n.a.v. meldingen in het kader van hittestress op veehouderijen. Op jaarbasis is 11 fte beschikbaar voor de beoordeling en afhandeling van de dierenwelzijnsmeldingen.

8. Kunt u bevestigen dat schapen al bij 23 graden last hebben van hittestress, waarbij ze gaan hijgen, sloom worden en proberen de schaduw op te zoeken?

Antwoord

Zoals beschreven door de WUR[4] ondervinden schapen boven een temperatuur van 23 graden hittestress als schaduw ontbreekt. Voldoende schaduw vermindert het ongerief.

9. Is het juist dat driekwart van de schapen in de wei in Noord-Holland geen enkele vorm van schaduw heeft en is dit percentage (naar verwachting) door te trekken tot het landelijke niveau?

Antwoord

Hier heb ik geen gegevens over.

10. Welke percentages koeien, paarden en geiten hebben in de wei geen enkele vorm van beschutting en vindt u dit wenselijk?

Antwoord

Hier heb ik geen gegevens over.

11. Wat moet de buitentemperatuur zijn waarboven het houden van dieren in de wei zonder beschutting beschouwd wordt als een overtreding van de zorgplicht voor dieren en welke sanctie staat daarop?

Antwoord

Tijdens warme dagen is extra aandacht voor het welzijn van dieren van groot belang. In het Besluit Houders van dieren is voorgeschreven dat een veehouder dieren die buiten worden gehouden bescherming moet bieden tegen slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s. Dit betekent dat ze voldoende schaduwplekken moeten bieden op een hete zonnige dag is, of dat ze op een andere wijze zorg moeten dragen voor de bescherming van de dieren. Als de NVWA tijdens inspecties, bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen, overtredingen aantreft zal hiertegen worden opgetreden. Het interventiebeleid is daarbij leidend. Ik kan geen exacte buitentemperatuur definiëren waarboven het houden van dieren in de wei zonder beschutting beschouwd wordt als een overtreding van de zorgplicht voor dieren. Hittestress is niet te koppelen aan één specifieke temperatuur, maar is afhankelijk van meerdere factoren zoals schaduw, luchtvochtigheid.

12. Hoeveel van zulke overtredingen zijn er in 2018, 2019 en 2020 vastgesteld?

Antwoord

Er zijn geen gegevens voor het jaar 2018 omdat de afdoening voor het eerst vanaf 2019 specifiek wordt bijgehouden. In dat jaar is één schriftelijke waarschuwing gegeven. Deze had geen betrekking op aanwezigheid van beschutting, maar op het niet scheren van schapen wat hittestress opleverde. In 2020 zijn er tot 16 augustus twaalf schriftelijke waarschuwingen opgemaakt. Bij twee inspecties is een rapport van bevindingen en een proces-verbaal opgemaakt, hierbij werden naast het onvoldoende beschermen van de dieren meer dierenwelzijnsovertredingen aangetroffen.

13. Welke maatregelen gaat u nemen om dieren in de wei te beschermen tegen hitte?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 11. Ik neem nu geen aanvullende maatregelen, de regels zijn gesteld in het Besluit Houders van dieren en de veehouder dient zich hier aan te houden.


[1] https://files.wakkerdier.nl/app/uploads/2020/07/29151633/WD-2020-Hittestressdagen-in-de-veehouderij.pdf

[2] https://www.wakkerdier.nl/campagnes/meldpunthittestress/monitor/

[3] https://www.lto.nl/brede-samenwerking-om-hittestress-op-bedrijven-te-voorkomen/

[4] https://edepot.wur.nl/5282

Interessant voor jou

Vragen Van Esch over het handhaven van de aangepaste maximumsnelheid op snelwegen

Lees verder

Vragen Van Raan en Wassenberg over het NOW-register en controversiële steun

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer