Ontpol­dering Hedwi­ge­polder


De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat natuurherstel van de Westerschelde heel hard nodig is en dat ontpoldering van de Hedwigepolder een belangrijke eerste stap is om dat te bewerkstelligen. De Westerschelde is het laatste estuarium van Noordwest-Europa en vormt vanwege haar unieke getijdennatuur een belangrijk rust- en voedselgebied voor trekvogels als de strandplevier, steltloper en de rosse grutto. Wanneer het gebied gezond blijft, zou het ook de perfecte kraamkamer zijn voor allerlei vissen. Ontpoldering van de Hedwigepolder is noodzakelijk om de leefomgeving van deze vogelsoorten te herstellen in plaats van te vernietigen. Dat is namelijk wat er nu gebeurt: door de Westerschelde steeds maar dieper uit te baggeren - zodat er almaar grotere containerschepen kunnen passeren - is een aanzienlijk deel van de voedselgronden vernietigd. Uitgebreid ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat dijkverplaatsing ter hoogte van de Hedwigepolder, waarmee het gebied ontpolderd wordt, de beste optie is om de waardevolle getijdennatuur van de Westerschelde te herstellen. Dat is de reden dat er in 2005 is besloten de Hedwige te ontpolderen. Inmiddels wordt er al 17 jaar gediscussieerd over het natuurherstel voor de Westerschelde. In de tussentijd gaat de natuur hoe langer hoe meer achteruit en daarvan zijn dieren de dupe. De Partij voor de Dieren stoort zich aan de pogingen om het belang van dit natuurgebied te bagatelliseren en de ontpoldering tegen te houden. Degenen die niet willen ontpolderen, hadden er ook niet voor moeten kiezen de natuur te vernietigen door de Westerschelde keer op keer uit te diepen. De PvdD heeft daarom moties ingediend om te zoeken naar andere oplossingen dan het verdiepen van de Westerschelde, zodat natuur niet verder vernietigd wordt en ontpolderen in de toekomst niet meer nodig is. Deze moties werden verworpen door een Kamermeerderheid van VVD, PVV, CDA, en SGP, één keer met steun van de ChristenUnie. Opmerkelijk genoeg zijn dit precies de partijen die tegen ontpolderen zijn. Ook in de toekomst blijft de Partij voor de Dieren bij de regering aandringen op het uitvoeren van de afgesproken regels.

Het standpunt Ontpoldering Hedwigepolder is onderdeel van: Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit