Motie Kostic over evalueren of de doelen uit de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst zijn bereikt


14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in 2013 beloofde in 2023 concrete doelen te halen om de watervervuiling door pesticiden terug te dringen, vastgelegd in de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst,

constaterende dat het Compendium voor de Leefomgeving eind 2023 op basis van de toen bekende gegevens concludeerde dat die doelen hoogstwaarschijnlijk niet zijn gehaald, met alle consequenties van dien voor ons drinkwater, in het water levende dieren, en het halen van de Kaderrichtlijn Water,

verzoekt de regering op korte termijn te evalueren of de doelen uit de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst zijn bereikt en zo niet, met spoed aanvullende maatregelen te nemen om die doelen alsnog te halen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Kostić


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Kostic over niet instemmen met het commissievoorstel over NGT’s, voordat de gevolgen voor boeren en kleine veredelaars duidelijk zijn

Lees verder

Motie Kostic/Bromet over de natuurherstelverordening uitstellen totdat de Kamer er een inhoudelijk debat over heeft kunnen voeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer