Inbreng schrif­telijk overleg Convenant Staats­bos­beheer


27 mei 2014

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennis genomen van het convenant dat de staatssecretaris van Economische Zaken voornemens is te sluiten met Staatsbosbeheer. Deze leden willen daar een aantal opmerkingen over maken en vragen over stellen.

Allereerst wijzen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie erop dat de grote opgave die Nederland heeft om natuur te herstellen en te behouden zich niet verhoudt tot de enorme bezuiniging op het natuurbudget. Kritisch volgen en waar nodig bijsturen van beleid is altijd de plicht van bestuurders, beleidsmakers en volksvertegenwoordigers, maar de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken met klem bezwaar tegen de suggestie dat de natuur in Nederland vooral te lijden heeft gehad van het natuurbeschermingsbeleid, de natuurbeschermingswetten en de manier waarop beide zijn uitgevoerd en geïmplementeerd. De natuur is vergaand aangetast door vervuiling en versnippering, niet door het goede werk van natuurbeschermers. Kan de staatssecretaris dat luid en duidelijk bevestigen?

In de tweede plaats zijn de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren bezorgd over de prioritering van het natuurbelang in het zich ontwikkelende beleid, waar het voorliggende convenant een van de illustraties van is. Deze leden vragen zich af of het belang van behoud, herstel en bescherming van de natuur wel leidend is in het beleid van de staatssecretaris waar zij spreekt over private financiering en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid. Kan de staatssecretaris daar duidelijkheid over verschaffen? Welke criteria hanteert zij en op welke wijze kan zij zelf, maar ook de Kamer, monitoren of het natuurbelang niet in het gedrang en de Nederlandse natuur geleidelijk aan degradeert tot een veredeld pretpark waar vooral geld aan moet kunnen worden verdiend? Hoe borgt de staatssecretaris de bescherming van de intrinsieke waarde van de natuur met het door haar voorgestelde beleid, meer specifiek in het voorliggende convenant? Hoe borgt zij bij de decentralisatie van natuurbeleid dat de natuurdoelen, waar internationale afspraken over zijn gemaakt, gehaald kunnen worden en op welke wijze voorziet het convenant daarin? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich hier grote zorgen over en krijgen graag nadere toelichting van de staatssecretaris over de uitwerking van het voorstelde beleid in het licht van de genoemde internationale afspraken voor herstel en behoud van de natuur in Nederland.