Inbreng SO alter­na­tieven voor het doden van eendags­haantjes


19 mei 2014

De leden van de fractie van de Partij van de Dieren hebben kennis genomen van de brief van de regering en het rapport van Wageningen UR over het doden van eendagshaantjes die recent aan de Kamer zijn gestuurd. Hier uit blijkt dat het doden van eendagshaantjes nog jarenlang door zal blijven gaan omdat, zowel de pluimveesector als de regering geen daadkrachtige stappen durft te nemen. De leden van de fractie van de PvdD keuren dit sterk af. 45 Miljoen eendagshaantjes, dieren met een intrinsieke waarde en met recht op bescherming, mogen niet leven omdat ze van het verkeerde geslacht zijn. De leden van de fractie van de PvdD betreuren dit en vinden dit getuigen van een gebrek aan respect voor het dier. De leden van de fractie van de PvdD stellen de ethische vraag aan de staatssecretaris of de grootschalige consumptie van eieren het leed van miljoenen dieren in deze bio-industrie rechtvaardigt. Graag een reactie.

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennis genomen van het verbod op het doden van eendagskuikens wat door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is ingevoerd. De leden van de fractie van de PvdD roepen de staatssecretaris op om in gesprek te gaan met de landbouw- en milieuminister van deze deelstaat om te onderzoeken of een dergelijk verbod tevens in Nederland zou kunnen gelden. De leden van de fractie van de PvdD vragen de staatssecretaris of zij hier toe bereid is.

Tevens maken de leden van de fractie van de PvdD zich ernstig zorgen over de verzorging van eendagskuikens in de pluimveehouderij. Voor een gezond kuiken is het essentieel om direct uit het ei over vers water en voer te beschikken. Om redenen van efficiëntie wordt de broedkast maar één keer, na zo’n 21 ½ dag geopend. Kuikens die te laat uit het ei komen worden levend vermalen tussen de eierschalen. Kuikens die juist vroeg uit het ei zijn gekomen, zitten dan al meerdere dagen zonder voer en water in een donkere broedkast. Zij worden gesorteerd, gevaccineerd, verpakt en vervolgens op transport gezet naar de kippenstallen. Pas in die stallen krijgen ze voor het eerst voer en water. De leden van de fractie van de Dieren hebben vernomen dat de minister van Economische Zaken het niet onwettig achtte, dat kuikens de eerste 72 uur van hun leven geen water of voer krijgen. De leden van de fractie van de PvdD hebben tevens vernomen dat de rechterlijke macht deze uitspraak verworpen heeft (bron zie bijlage; “Het College vernietigt dat besluit”). De leden van de fractie van de PvdD willen graag weten of de minister alsnog voornemens is om maatregelen te treffen in het verstrekken van voer en water voor eendagskuikens.

De leden van de fractie van de PvdD willen van de staatssecretaris weten hoe het onthouden van dieren van water en voer zich verhoudt tot de vijf vrijheden van Brambell, in het bijzonder met betrekking tot :”het vrij zijn van dorst, honger en onjuiste voeding”?.

Antwoorden van de staatssecretaris:

De leden van de fractie van de Partij van de Dieren hebben kennisgenomen van de brief van de regering en het rapport van de WUR over het doden van eendagshaantjes, die recent aan de Kamer zijn gestuurd. Hieruit blijkt dat het doden van eendagshaantjes nog jarenlang door zal blijven gaan, omdat zowel de pluimveesector als de regering geen daadkrachtige stappen durft te nemen. Deze leden keuren dit sterk af. 45 miljoen eendagshaantjes, dieren met een intrinsieke waarde en met recht op bescherming, mogen niet leven omdat ze van het verkeerde geslacht zijn. Zij betreuren dit en vinden dit getuigen van een gebrek aan respect voor het dier. Deze leden stellen de ethische vraag aan de staatssecretaris of de grootschalige consumptie van eieren het leed van miljoenen dieren in deze bio-industrie rechtvaardigt. Graag ontvangen deze leden een reactie hierop.

Het doden van eendagshaantjes is een maatschappelijk-ethisch probleem waarvan in 2007 door de toenmalige Tweede Kamer is vastgesteld dat er een alternatief ontwikkeld zou moeten worden. Sinds die tijd wordt er onderzoek gedaan naar alternatieven. Uw Kamer is per brief een aantal keer over de ontwikkelingen geïnformeerd (Kamerstukken II, 2013, 27 428,nr. 247 en 2014, 27 428, nrs. 269 en 270). Dit heeft geresulteerd in de genoemde intentieverklaring en het voortzetten van het onderzoek bij In Ovo.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van het verbod op het doden van eendagskuikens dat door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is ingevoerd. Deze leden roepen de staatssecretaris op om in gesprek te gaan met de landbouw- en milieuminister van deze deelstaat om te onderzoeken of een dergelijk verbod tevens in Nederland zou kunnen gelden. Zij vragen de staatssecretaris of zij hier toe bereid is.

Het verbod in Noordrijn-Westfalen kent een uitzondering voor het voeren van gehele eendagskuikens aan slangen en roofvogels. Nu er in Duitsland ook gezocht zal worden naar alternatieven is het mijn intentie de samenwerking met Duitsland en ook specifiek Noordrijn-Westfalen op dit terrein te versterken.

Tevens maken de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zich ernstig zorgen over de verzorging van eendagskuikens in de pluimveehouderij. Voor een gezond kuiken is het essentieel om direct uit het ei over vers water en voer te beschikken. Om redenen van efficiëntie wordt de broedkast maar een keer, na zo’n 21 ½ dag geopend. Kuikens die te laat uit het ei komen worden levend vermalen tussen de eierschalen. Kuikens die juist vroeg uit het ei zijn gekomen, zitten dan al meerdere dagen zonder voer en water in een donkere broedkast. Zij worden gesorteerd, gevaccineerd, verpakt en vervolgens op transport gezet naar de kippenstallen. Pas in die stallen krijgen ze voor het eerst voer en water. Deze leden hebben vernomen dat de minister van Economische Zaken het niet onwettig achtte, dat kuikens de eerste 72 uur van hun leven geen water of voer krijgen.Deze hebben tevens vernomen dat de rechterlijke macht deze uitspraak verworpen heeft.[i] Deze leden willen graag weten of de minister alsnog voornemens is om maatregelen te treffen in het verstrekken van voer en water voor eendagskuikens. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen van de staatssecretaris weten hoe het onthouden van dieren van water en voer zich verhoudt tot de vijf vrijheden van Brambell, in het bijzonder met betrekking tot “het vrij zijn van dorst, honger en onjuiste voeding”?

In mijn brief van 4 februari jl. (TK 26 991, nr. 397) heb ik soortgelijke vragen beantwoord. Ik verwijs u derhalve naar deze brief.

De uitspraak van de rechter waaraan de fractie van de PvdD refereert in zijn vraag (CBB, zaaknummer AWB 13/687 betrof de reactie van de minister op het handhavingverzoek van Wakker Dier van 25 maart 2013 (handhaving op drie broederijen). De minister heeft Wakker Dier bericht dat hij het verzoek van 25 maart 2013 niet aanmerkte als een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit heeft de rechter verworpen. De NVWA heeft een handhavingsinspectie uitgevoerd bij de betrokken broederijen. Hierbij zijn geen overtredingen aan het licht gekomen.

[i] College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zaaknummer: 13/687, 11200.