Inbreng PvdD bij schrif­telijk overleg ener­gieraad


17 april 2020

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennis genomen van de stukken en hebben daarover nog enkele kritische vragen en opmerkingen.

De wereld gaat momenteel door meerdere crises tegelijk. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie wijzen, naast de coronacrisis, op de onverminderde urgentie om de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Deze leden deden daartoe ook al diverse voorstellen, bijvoorbeeld over het koppelen van strenge voorwaarden aan mogelijke extra financiële injecties in specifieke bedrijven of sectoren. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Veel vragen die door de Partij voor de Dieren-fractie over dit onderwerp werden gesteld moeten – op het moment van schrijven – nog beantwoord worden door het kabinet.[7] [8] [9] [10]

De minister van EZK zette ondertussen zijn handtekening onder een ogenschijnlijk ambitieuze brief met enkele van zijn Europese collega’s. Daarin doet de minister enkele belangrijke constateringen, zoals dat we het ons niet kunnen veroorloven om de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis uit het oog te verliezen en dat snel handelen essentieel is, mede omdat de kosten van niets doen nog vele malen hoger zullen uitpakken.[11] De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn blij dat de minister dit nu ook erkent.

Ondanks deze mooie woorden, zien we in de praktijk echter dat de minister van EZK diverse klimaatmaatregelen heeft uitgesteld. Het extra pakket maatregelen voor het Urgenda-doel is bijvoorbeeld vertraagd en de publicatie van de CO2-taks werd uitgesteld. Erkent de minister dat dergelijk uitstel niet in lijn is met de strekking van zijn ambitieuze brief op het internationale toneel? Zo nee, waarom niet?

De minister en zijn Europese collega’s schrijven o.a. dat “we should withstand the temptations of short-term solutions in response to the present crisis that risk locking the EU in a fossil fuel economy for decades to come.” De leden van de Partij voor de Dieren-fractie ondersteunen dit uitgangspunt, maar merken op dat dit kabinet vooralsnog weinig vaart lijkt te maken met het daadwerkelijk losbreken uit het fossiele economische systeem. Kan de minister toelichten waaruit blijkt dat dit kabinet bezig is het genoemde uitganspunt in de praktijk te brengen? Hoe beschouwt deze minister bijvoorbeeld de mogelijke financiële steun voor de fossiele luchtvaartsector? Erkent de minister dat, als het zo ver komt, daar dan strenge voorwaarden bij moeten worden gesteld om de luchtvaartsector weer binnen de grenzen van de planeet te krijgen? Zo nee, waarom niet?

De minister en zijn Europese collega’s schrijven dat ze een sterk politiek signaal willen afgeven door het goede voorbeeld te geven en hard te blijven werken aan de bescherming en het herstel van de biodiversiteit, het realiseren van klimaatneutraliteit en de uitvoering van het Parijsakkoord. Waaruit blijkt dat dit niet enkel bij mooie woorden blijft? Kan de minister toelichten welke extra inspanningen het Nederlandse kabinet precies gaat leveren? Waar blijven de beloofde extra inspanningen om het Urgenda-doel met zekerheid te halen? Hoe gaat de minister de enorme financiële middelen die nu vrijkomen inzetten en voorzien van strenge voorwaarden die bijdragen aan het zo snel mogelijk oplossen van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis?

Kan de minister al meer informatie verschaffen over de uitgestelde Klimaattop COP26 in Glasgow? Wat is de laatste stand van zaken omtrent het op alternatieve wijze vastleggen van belangrijke stappen in de internationale klimaatagenda? Gaat de minister zich opwerpen als internationale leider door in eigen land het goede voorbeeld te geven en met extra klimaatinspanningen te komen? Zo nee, waarom niet?

Wat kan de minister al vertellen over het aangekondigde onderzoek van de COVID-19 uitbraak op het klimaat- en energiebeleid en op welke manier de herstelmaatregelen de vergroening van de economie kunnen bevorderen en andersom?

Wat kan de minister al vertellen over de gang van zaken in Europa voor wat betreft zijn voornemen om de Europese Green Deal en het Europese herstelplan inzake de coronacrisis te integreren?

Erkent de minister dat juist door de Europese Green Deal te presenteren als “a new growth strategy”, een belangrijk onderdeel van het probleem in stand wordt gehouden? Immers, het najagen van economische groei – zonder rekenschap te geven van de grenzen van onze planeet – heeft ons juist in de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis gestort. Erkent de minister dat? Zo nee, waarom niet? Erkent de minister dat ook de COVID-19 uitbraak haar oorsprong vindt in onze roekeloze omgang met de natuur? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/pak-coronacrisis-klimaatcrisis-en-biodiversiteitscrisis-tegelijk-aan

[2] https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-van-raan-aan-debat-over-economische-steunmaatregelen-als-gevolg-van-corona-crisis

[3] https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-van-raan-over-het-noodpakket-banen-en-economie

[4] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-over-harde-voorwaarden-over-onder-meer-personeels-en-klimaatbeleid-bij-steun-aan-grote-bedrijven

[5] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-over-aanbevelingen-om-groener-uit-de-coronacrisis-te-komen-meenemen-bij-het-steunpakket

[6] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-steunmaatregelen-coronacrisis-ook-laten-bijdragen-aan-aanpak-klimaat-biodiversiteitscrisis

[7] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-uitstellen-van-klimaatmaatregelen

[8] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-strenge-voorwaarden-aan-staatssteun-voor-de-luchtvaartsector

[9] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-bericht-extra-maatregelen-om-handelsstromen-op-gang-te-houden

[10] https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/inbreng-pvdd-bij-so-klimaat-en-energie

[11] https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/