Inbreng feite­lijke vragen­ronde LNV over de voort­gangs­rap­portage groot project Ecolo­gische Hoofd­structuur.


7 oktober 2009

1 Wat zijn de consequenties van het Aanvullend Beleidsakkoord en de heroverwegingsoperatie van het kabinet (met name ten aanzien van Leefomgeving en Natuur en het agrarisch natuurbeheer) voor de EHS?

2 Waarom is er opnieuw vertraging in de toezending van de ‘Nulmeting op de kaart’ en kunt u garanderen dat toezending ‘Nulmeting op kaart’ nu op korte termijn daadwerkelijk zal plaatsvinden?

3 Wat is de reden van de vertraging van de toezending van het IBO-natuur en wanneer in het najaar van 2009 kan de Kamer het IBO-natuur tegemoet zien?

4 Hoe betrouwbaar is de informatie uit de tweede voortgangsrapportage EHS ten aanzien van de restanttaakstelling en het natuurbeleid als daarin de informatie uit de ‘Nulmeting op kaart’ en IBO-natuur ontbreekt?

5 Kunt u een nader overzicht geven van de onderwerpen die in de Mid Term Review (2010) meeneemt? Op welke wijze gaat de MTR van het ILG inzicht geven in de voortgang van de EHS, anders dan dat nu wordt gedaan in de voortgangsrapportages? Wanneer krijgt de Kamer inzicht in de resultaten van de MTR?

6 Kunt u aangeven wat de meetbare taakstellingen, concrete doelen en streefgetallen zijn voor het jaar 2010 en de periode daarna? Kunt u daarbij specifiek ingaan op de verwerving, inrichting en beheer van de EHS?

7 Kunt u aangeven in hoeverre de initiatieven van provincies om de inrichting te versnellen tot dusver bijgedragen aan het dichterbij brengen van het gewenste realisatietempo (zie bijlage 1 rapport ‘Groot project RHS’)?

8 Kunt u het onderscheid tussen verworven ‘echte’ EHS en ruilgrond t.b.v. EHS in een grafiek weergeven, ook wat betreft voorgaande jaren? (paragraaf 3.2.2 en 3.6.1)

9 Kunt u een verklaring geven hoe het komt dat het aantal hectares in beheer via het agrarisch natuurbeheer in 2008 is gedaald? (paragraaf 3.6.2)

10 Kunt u aangeven wanneer het definitieve kwaliteitsborgingsysteem van de EHS wordt verwacht, zoals in de ILG-bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies is afgesproken? Is dit nog vóór de MTR? En wordt deze ook gebruikt t.b.v. de MTR, zodat daarmee ook een rapportage over de kwaliteit van de EHS wordt verkregen in 2010 in plaats van alleen over hectares? Krijgt de Kamer vooraf inzage in dit kwaliteitsborgingssysteem? (paragraaf 4.1)

11 Kunt u aangeven hoe de constatering dat ook nu weer blijkt dat de provincies in 2007 en 2008 slechts beperkt maatregelen hebben genomen om milieucondities (verdroging, verzuring en vermesting) van de natuurgebieden te verbeteren, zich verhoudt tot uw vertrouwen en optimisme dat u bij de beantwoording van de vragen op de eerste voortgangsrapportage hierover heeft uitgesproken? (paragraaf 4.2)

12 Kunt u uitgebreider ingaan op de hoeveelheden hectares die door de provincies zijn aangepakt met het oog op verbeteren van de milieucondities (verdroging, verzuring en vermesting) en de specifieke problemen in de voortgang? Hoe beoordeelt u de voortgang op dit terrein en wat kan er aan worden gedaan?

13 Bent u bereid nu echt vinger aan de pols te gaan houden ten aanzien van de voortgang op het terrein van verbetering van milieucondities, en zo ja op welke wijze? (paragraaf 4.2)

14 Bent u bereid om de druk op te voeren bij de provincies om de verbetering van milieucondities te versnellen, nu blijkt dat nog maar 291 hectare van de 7.854 hectare (nog geen 4%) is afgerond? (paragraaf 4.2)

15 Bent u bereid om provincies desnoods te ondersteunen bij het verbeteren van milieucondities in de natuurgebieden door hen van de planvormingfase in de uitvoeringfase te helpen? (paragraaf 4.2)

16 Kunt u aangeven hoe u verbetering gaat brengen in de transparantie van de voortgang ten aanzien van de twaalf robuuste verbindingen in de EHS, vanwege netto begrenzing pas achteraf en geen aparte vermelding van prestaties op dit gebied door provincies? (paragraaf 5.1)

17 In de voortgangsrapportage wordt gemeld dat op 31 december 2008 63 van de 208 knelpunten geheel of gedeeltelijk waren opgelost. Kunt u aangeven wat dit concreet betekent? Lopen de provincies op schema? (paragraaf 5.2)

18 Wat is uw oordeel over de grote variëteit in aanpak tussen provincies als het gaat om de begrenzing van de robuuste verbindingen?

19 Kunt u toelichten hoe de uitgangspunten voor de EHS op de Noordzee die u heeft geformuleerd, te weten toepassen van de ecosysteembenadering en het voorzorgsbeginsel, zich verhouden tot het toestaan van visserijactiviteiten in Natura 2000-gebieden op zee? (paragraaf 5.3)

20 Kunt u aangeven wanneer er gezamenlijke afspraken kunnen worden verwacht tussen Rijk, provincies en maatschappelijke partijen over een meer gelijkvormige doorwerking van het EHS-beleid en op welke wijze zal de Kamer hierover geïnformeerd worden? (paragraaf 6.3)

21 Kunt u nog eens aangeven wat de concrete doelstellingen zijn voor de planologische bescherming van de EHS, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het rijks, provinciaal en gemeentelijke ruimtelijke ordeningsniveau? In welk jaar moeten respectievelijk provincies en gemeenten de EHS planologisch hebben vastgelegd in hun streekplannen en bestemmingsplannen en met welk beschermingsregime?