Bijdrage PvdD debat Wet Dieren - tweede termijn


7 oktober 2009

Voorzitter, dank voor de antwoorden van de minister. En ook heel veel dank aan de medewerkers van bureau Wetgeving die non-stop werken aan alle amendementen. Meer dan 30, voorzitter. Een duidelijk kritisch signaal.

Ondanks alle kritiek vanuit de Kamer op de hele gang van zaken met betrekking tot de totstandkoming van deze wet die zonder evaluatie van de bestaande wetgeving is gebeurt, het summier betrekken van maatschappelijke organisatie. Ondanks de kritiek op de leegheid van deze wet, het gebrek aan concrete voorstellen van regelgeving voor dierenwelzijnsnormen, laat staan een visie, blijft de minister onverstoorbaar.

Voorzitter, in eerste termijn van de Kamer bleek een enorme betrokkenheid bij het onderwerp dierenwelzijn. Veel spreektijd was gereserveerd door de meeste fracties om aan te geven dat er nog veel moet gebeuren. De coalitiepartner ChristenUnie accepteert niet langer dat een dier als een zaak wordt gezien. Wil dat er een duidelijke invulling komt van het begrip intrinsieke waarde. Vindt het niet altijd even duidelijk welke kant ’t op gaat met de uitvoeringsregelingen. Vindt de afzetbevordering echt alleen de zaak van bedrijven zelf. Goed om te horen. Mooie woorden. Er liggen amendementen om een en ander te regelen.

De Partij van de Arbeid vindt dat de minister er nog lang niet is met deze wet en wil uitvoeringsregelgeving in de Kamer bespreken. Daarnaast gaf de heer Waalkens aan niet blij te zijn met het verdwijnen van de preventieve toets voor huisvestingssystemen in de veehouderij. Ook gaf hij aan zorgen te hebben over de waarborgen die doelvoorschriften bieden voor dierenwelzijn. Die zorgen deel ik vandaar de volgende motie…
[motie I]

De minister kan niet anders dan de Kamer tegemoet komen op de belangrijkste kritiekpunten met betrekking tot de waarborgen van een beter dierenwelzijn nu en in de toekomst. Er kan maar een reden te verzinnen zijn waarom ze simpelweg dat toch niet gaat doen. Ze neemt de gok. Ze gokt er erop dat dierenwelzijn voor de kritische coalitiepartners niet zo’n belangrijk issue is dat ze er ooit een breekpunt van zouden maken. De minster laat met deze houding heel duidelijk zien dat zij de coalitiepartners en het onderwerp dierenwelzijn niet serieus te nemen. En ze gokt erop dat de coalitiepartijen wel hun tanden zullen laten zien, maar niet zullen bijten. In dat geval zou de minister er dus wel mee weg kunnen komen. .

Ik roep alle fracties die kritiek hebben geuit op dit wetsvoorstel of elementen van dit wetsvoorstel op om de ruggen recht te houden, te laten zien dat dierenwelzijn geen onderwerp is dat alleen interessant is voor de bühne maar integraal onderdeel is van het door hen gewenste beleid. Deze nieuwe wet is een historische kans. Gaan de vertegenwoordigers van de coalitiepartijen de geschiedenis in als burgemeesters in oorlogstijd die wel van goeie wil waren, maar geen kans zagen daaraan gestalte te geven? Of komen ze echt op voor de vrijheden van dieren die al decennia lang bepleit worden maar nog niet zijn geëffectueerd? Wanneer de coalitiepartners kiezen voor het pluche en de economie, gaat het ontegenzeggelijk ten koste van dieren, natuur en milieu. Minister Verburg heeft aangegeven deze week dat achter de financiële en economische crisis grotere crises opdoemen. Dit als gevolg van de wijze waarop wij met dieren, natuur en milieu omgaan. Deze wet is de lakmoesproef hoe serieus zij die woorden neemt en in hoeverre zij tot handelen bereid en bekwaam is. en als de minister niet zelf de guts heeft om dieren een beter leven te bezorgen, past het verwachtingsvol te kijken naar de woordvoerders van Pvda en cu omdat dieren van het CDa niets te verwachten hebben zoals uit de bijdrage van de heer Ormel blijkt. De CU heeft vandaag de kans om rentmeesterschap inhoud te geven, de partij van de arbeid kan invulling geven aan het begrip solidariteit voor de allerzwaksten. Doen ze dat niet, dan is dat niet zo maar een gemiste kans van het soort waarvan er wel meer te zien zijn, maar dan is dat een historische trendbreuk in een poging het groeiende maatschappelijk besef op het gebied van dierenwelzijn te negeren of zelfs te breken.
Ik voorspel u dat instemmen met een lege dierenwet ertoe zal leiden dat de wal het schip gaat keren. Meer burgers dan nu al het geval is zullen in opstand komen tegen de zittende politiek die maar 1 belang kent, het korte termijn belang van de homo economicus.

Voorzitter, dan kom ik nu toe aan een motie die erop aandringt dat Nederland de eigen verantwoordelijkheid moet nemen in Europa om zo recht te doen aan de bijzondere positie die Nederland heeft qua meest veedichte land ter wereld en het feit dat zij koploper wil zijn op het gebied van dierenwelzijn.
[motie II]

De minister stelt1 dat de lijst die is opgenomen in het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren zal worden gecontinueerd. De lijst is alleen nog nooit getoetst op de vraag of de dieren op de lijst daadwerkelijk geschikt zijn om voor productie te houden. En ook is er geen duidelijkheid over onder welke voorwaarden deze dieren wel of niet gehouden kunnen worden. Onduidelijk is wat de minister verstaat onder het “voldoende recht doen aan de primaire behoeften van een dier”. Op welke primaire behoeften doelt zij? En in hoeverre is nagegaan of de huidige lijst aan deze voorwaarde kan voldoen? Door het ontbreken van duidelijke criteria over de wijze waarop dieren op de lijst voor te houden dieren geplaatst worden, kan het dierenwelzijn en de gezondheid ernstig aangetast worden. Waarom heeft er geen toetsing plaatsgevonden van de lijst? Is de minister bereid om dergelijke toetsing wel uit te voeren en de lijst op basis daarvan te actualiseren? Graag nog hier antwoord op, maar ik wil al wel de volgende motie indienen:
[motie III]

Voorzitter, dan de motie om te voorkómen dat er geen regelgeving komt zolang de Wet Dieren nog niet van kracht is. De minister gaf namelijk aan bij de beantwoording in de feitelijke vragenronde dat niet te willen doen. Dieren kunnen niet wachten op de trage werkwijze van dit kabinet. Regelgeving is hard nodig. Vandaar de volgende motie.
[motie IV]

Voorzitter, dan tot slot een motie over een ethisch toetsingskader voor de omgang met dieren en de afweging van verschillende belangen daarbij. De Kamer heeft door het aannemen van de motie Waalkens/Cramer begin 2008 laten weten hier een groot voorstander van te zijn.
De uitwerking2 die de minister hieraan heeft gegeven laat zeer veel te wensen over. En uit niets blijkt dat er bij de ontwikkeling van de wet dieren rekening is gehouden met een dergelijke ethische afweging. Vandaar de volgende motie:
[motie V]

We zijn ernstig gewaarschuwd door de crises die ons getroffen heeft en komende crisis werpen hun schaduwen al vooruit, politici die nu niet willen horen zullen dat gaan voelen.

Even voor de goede orde, wie de bio-industrie alle ruimte biedt zoals in deze wet het geval is, is daarmee mee veroorzaker van komende dierziektencrises, de wereldvoedselcrisis, zoetwatercrisis, de grondstoffencrisis en de crisis die zich jaarlijks voordoet in het leven van 500 miljoen dieren. Ik voorspel u dat kiezers daar geen genoegen mee gaan nemen. Om alle genoemde redenen zal beseft moeten worden dat regeren vooruitzien is, en daar getuigt deze wet allerminst van.

Dank u wel!


1 In de beantwoording op de feitelijke vragen.
2 Samenvattend laat vorenstaande zich in het volgende schema vatten.
Uitgangspunten
+ Erkenning van de intrinsieke waarde van het dier (eigenwaarde). Noopt tot afweging van
het belang van het dier
Belangen
+ Dierenwelzijn
+ Diergezondheid
+ Volksgezondheid
+ Productie en economie
+ Milieu
+ Overig, zoals sport, spel vermaak, gezelschap
Belangenafweging met per belang dat in het geding is gegevens over
+ Gedeelde maatschappelijke opvattingen over de zwaarte van het belang en
+ Wetenschappelijke gegevens over belangen
Afweging mede op basis van alternatieven
Proces

Bij totstandkoming van regelgeving worden maatschappelijke organisaties geconsulteerd
Bestuurlijk politieke keuze en verantwoording
Resultaat rechtvaardiging, gegeven intrinsieke waarde van het dier, motivering